Ktl-icon-tai-lieu

Công thức sinh 9 và 12

Được đăng lên bởi Lyn Ngốc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN
I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen
1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen :
- Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau .
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =

N
2

- Trong cuøng moät maïch , A vaø T cuõng nhö G vaø X , khoâng lieân keát boå sung neân khoâng nhaát thieát phaûi baèng
nhau . Söï boå sung chæ coù giöõa 2 maïch : A cuûa maïch naøy boå sung vôùi T cuûa maïch kia , G cuûa maïch naøy boå
sung vôùi X cuûa maïch kia . Vì vaäy , soá nu moãi loaïi ôû maïch 1 baèng soá nu loaïi boå sung maïch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Ñoái vôùi caû 2 maïch :
- Soá nu moãi loaïi cuûa ADN laø soá nu loaïi ñoù ôû caû 2 maïch :
A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chuù yù :khi tính tæ leä %
% A1  % A2 %T 1  %T 2

= …..
2
2
%G1  %G 2 % X 1  % X 2

%G = % X =
=…….
2
2

%A = % T =

Ghi nhôù : Toång 2 loaïi nu khaùc nhoùm boå sung luoân luoân baèng nöûa soá nu cuûa ADN hoaëc baèng 50% soá nu cuûa
ADN : Ngöôïc laïi neáu bieát :
+ Toång 2 loaïi nu = N / 2 hoaëc baèng 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi khaùc nhoùm boå sung
+ Toång 2 loaïi nu khaùc N/ 2 hoaëc khaùc 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi cuøng nhoùm boå sung
3. Toång soá nu cuûa ADN (N)
Toång soá nu cuûa ADN laø toång soá cuûa 4 loaïi nu A + T + G+ X . Nhöng theo nguyeân taéc boå sung (NTBS) A= T ,
G=X . Vì vaäy , toång soá nu cuûa ADN ñöôïc tính laø :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
N
2

Do ñoù A + G =

hoaëc %A + %G = 50%

4. Tính soá chu kì xoaén ( C )
Moät chu kì xoaén goàm 10 caëp nu = 20 nu . khi bieát toång soá nu ( N) cuûa ADN :
N = C x 20

=>

C=

N
20

5. Tính khoái löôïng phaân töû ADN (M ) :
Moät nu coù khoái löôïng trung bình laø 300 ñvc . khi bieát toång soá nu suy ra
M = N x 300 ñvc
6. Tính chieàu daøi cuûa phaân töû ADN ( L ) :Phaân töû ADN laø 1 chuoãi goàm 2 maïch ñôn chaïy song song vaø xoaén
ñeàu ñaën quanh 1 truïc . vì vaäy chieàu daøi cuûa ADN laø chieàu daøi cuûa 1 maïch vaø baèng chieàu daøi truïc cuûa noù .
Moãi maïch coù
L=

N
nucleâoâtit, ñoä daøi cuûa 1 nu laø 3,4 A0
2

N
. 3,4A0
2

GV : Trần Minh Quýnh – Cam lộ

1

Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12
Ñôn vò thöôøng duøng :

1 microâmet = 10 4 angstron ( A0 )

1 microâmet = 103 nanoâmet ( nm)

1 mm = 103 microâmet = 106 nm = 107 A0
II. Tính soá lieân keát Hiñroâ vaø lieân keát Hoùa Trò Ñ – P
1. Soá lieân keát Hiñroâ ( H )
+ A cuûa m...
Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12
CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN
I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen
1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen :
- Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau .
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
- Trong cuøng moät maïch , A vaø T cuõng nhö G vaø X , khoâng lieân keát boå sung neân khoâng nhaát thieát phaûi baèng
nhau . Söï boå sung chæ coù giöõa 2 maïch : A cuûa maïch naøy boå sung vôùi T cuûa maïch kia , G cuûa maïch naøy boå
sung vôùi X cuûa maïch kia . Vì vaäy , soá nu moãi loaïi ôû maïch 1 baèng soá nu loaïi boå sung maïch 2 .
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. Ñoái vôùi caû 2 maïch :
- Soá nu moãi loaïi cuûa ADN laø soá nu loaïi ñoù ôû caû 2 maïch :
A =T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G =X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Chuù yù :khi tính tæ leä %
%A = % T =
2
2%1% AA
2
2%1% TT
= …..
%G = % X =
2
2%1% GG
2
2%1% XX
=…….
Ghi nhôù : Toång 2 loaïi nu khaùc nhoùm boå sung luoân luoân baèng nöûa soá nu cuûa ADN hoaëc baèng 50% soá nu cuûa
ADN : Ngöôïc laïi neáu bieát :
+ Toång 2 loaïi nu = N / 2 hoaëc baèng 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi khaùc nhoùm boå sung
+ Toång 2 loaïi nu khaùc N/ 2 hoaëc khaùc 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi cuøng nhoùm boå sung
3. Toång soá nu cuûa ADN (N)
Toång soá nu cuûa ADN laø toång soá cuûa 4 loaïi nu A + T + G+ X . Nhöng theo nguyeân taéc boå sung (NTBS) A= T ,
G=X . Vì vaäy , toång soá nu cuûa ADN ñöôïc tính laø :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ñoù A + G =
2
N
hoaëc %A + %G = 50%
4. Tính soá chu kì xoaén ( C )
Moät chu kì xoaén goàm 10 caëp nu = 20 nu . khi bieát toång soá nu ( N) cuûa ADN :
N = C x 20 => C =
20
N
5. Tính khoái löôïng phaân töû ADN (M ) :
Moät nu coù khoái löôïng trung bình laø 300 ñvc . khi bieát toång soá nu suy ra
M = N x 300 ñvc
6. Tính chieàu daøi cuûa phaân töû ADN ( L ) :Phaân töû ADN laø 1 chuoãi goàm 2 maïch ñôn chaïy song song vaø xoaén
ñeàu ñaën quanh 1 truïc . vì vaäy chieàu daøi cuûa ADN laø chieàu daøi cuûa 1 maïch vaø baèng chieàu daøi truïc cuûa noù .
Moãi maïch coù
2
N
nucleâoâtit, ñoä daøi cuûa 1 nu laø 3,4 A
0
L =
2
N
. 3,4A
0
GV : Trần Minh Quýnh – Cam lộ 1
Công thức sinh 9 và 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức sinh 9 và 12 - Người đăng: Lyn Ngốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công thức sinh 9 và 12 9 10 435