Ktl-icon-tai-lieu

Công thức sinh học

Được đăng lên bởi landoan3738
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC SINH HỌC
A. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (ADN – ARN –
PRÔTÊIN )
PHẦN I: CẤU TRÚC AND
I. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen:
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = N
2
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Đối với cả 2 mạch:
A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chú ý: Khi tính tỉ lệ % :
%A = % T = % A1  % A2  %T 1  %T 2 = . . . . . .
%G = % X =

2
2
%G1  %G 2 % X 1  % X 2

2
2

=....

50% số nu của ADN: Ngược lại nếu biết:
N
2
N

2

+ Tổng 2 loại nu =

hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung.

+ Tổng 2 loại nu

hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung.

3. Tổng số nu của ADN (N)
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do đó A + G =

N
2

hoặc %A + %G = 50%

4. Tính số chu kì xoắn (C)
N = C x 20

=>

C=

N
20

5. Tính khối lượng phân tử ADN (M):
M = N x 300 đvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN (L):
L = N . 3,4A0
2

1 micrômet = 10 angstron ( A0 )
1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0
II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ–P
1. Số liên kết Hiđrô (H)
H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X
2. Số liên kết hoá trị (HT)
Đơn vị thường dùng :

HTĐ-P = 2(

N
2

4

- 1) + N = 2 (N - 1)

PHẦN II: CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I. TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG
1

1. Qua 1 lần tự nhân đôi (tự sao, tái sinh, tái bản)
Atd =Ttd = A = T;
Gtd = Xtd = G = X
Số nu tự do cần dùng bằng số nu của ADN
Ntd = N
2. Qua nhiều đợt tự nhân đôi (x đợt)
Tổng số ADN con = 2x
Số ADN con có 2 mạch đều mới = 2x – 2
 N td = N.2x – N = N(2X -1)
Số nu tự do mỗi loại cần dùng là:
 A td =  T td = A(2X -1)
 G td =  X td = G( 2X -1)
+ Nếu tính số nu tự do của ADN con mà có 2 mạch hoàn toàn mới:
 N td hoàn toàn mới = N(2X - 2)
 A td hoàn toàn mới =  T td = A(2X -2)
 G td hoàn toàn mới =  X td = G(2X -2)
II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ; HOÁ TRỊ Đ-P ĐƯỢC HÌNH THÀNH HOẶC BỊ PHÁ
VỠ
1. Qua 1 đợt tự nhân đôi
H bị đứt = H ADN
Hhình thành = 2 . HADN
HT được hình thành = 2 (

N
2

- 1) = N- 2

2. Qua nhiều đợt tự nhân đôi (x đợt)

 Hbị phá vỡ = H (2x – 1)
 Hhình thành = H.2x
b.Tổng số liên kết hoá trị được hình thành:
PHẦN III. CẤU TRÚC ARN
I. TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN:
rN = rA + rU + rG + rX =
rA = Tgốc
; rU = Agốc
rG = Xgốc
A = T = rA + rU
G = X = rG + rX
+ Tỉ lệ %:

% A = %T =

N
2

; rX = Ggốc

%rA  %rU
%G
2

=%X=

%rG  %rX
2

II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN)
MARN = rN. 300đvC =

N
2

. 300 đvC

III. TÍ...
CÔNG THỨC SINH HỌC
A. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (ADN – ARN –
PRÔTÊIN )
PHẦN I: CẤU TRÚC AND
I. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen:
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. Đối với cả 2 mạch:
A =T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G =X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Ch ú ý: Khi tính tỉ lệ % :
%A = % T =
2
2%1% AA
2
2%1% TT
= . . . . . .
%G = % X =
2
2%1% GG
2
2%1% XX
= . . . .
50% số nu của ADN: Ngược lại nếu biết:
+ Tổng 2 loại nu =
2
N
hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung.
+ Tổng 2 loại nu
2
N
hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung.
3. Tổng số nu của ADN (N)
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do đó A + G =
2
N
hoặc %A + %G = 50%
4. Tính số chu kì xoắn (C)
N = C x 20 => C =
20
N
5. Tính khối lượng phân tử ADN (M):
M = N x 300 vcđ
6. Tính chiều dài của phân tử ADN (L):
L =
2
N
. 3,4A
0
Đơn vị thường dùng : 1 micrômet = 10
4
angstron ( A
0
)
1 micrômet = 10
3
nanômet ( nm)
1 mm = 10
3
micrômet = 10
6
nm = 10
7
A
0
II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ–P
1. Số liên kết Hiđrô (H)
H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X
2. Số liên kết hoá trị (HT)
HT
Đ-P
= 2(
2
N
- 1) + N = 2 (N - 1)
PHẦN II: CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I. TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG
1
Công thức sinh học - Trang 2
Công thức sinh học - Người đăng: landoan3738
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức sinh học 9 10 466