Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tính diện tích cơ bản

Được đăng lên bởi Khanh Dang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình vuông
1.Tính chất: Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh dài bằng nhau.
Cạnh kí hiệu là a
a

2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.
CTTQ:
P = a x 4
Muốn tìm một cạnh hình vuông, ta lấy chu vi chia cho 4.
a = P : 4
3. Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình vuông , ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.
CTTQ:
S = a x a
• Muốn tìm 1 cạnh hình vuông, ta tìm xem một số nào đó nhân với chính
nó bằng diện tích, thì đó là cạnh.
• VD: Cho diện tích hình vuông là 25 m2. Tìm cạnh của hình vuông đó.
Giải
Ta có 25 = 5 x 5; vậy cạnh hình vuông là 5m

Hình chữ nhật
1.Tính chất: Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông,2 chiều dài bằng nhau, 2chiều rộng bằng nhau.
Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b
A

2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng (cùng đơn
vị đo) rồi nhân với 2.
CTTQ:
P = (a + b) x 2
*Muốn tìm chiều dài, ta lấy chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều rộng
a = P : 2 - b
• Muốn tìm chiều rộng, ta lấy chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều dài.
b = P : 2 - a
3.Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng
(cùng đơn vị đo).
CTTQ:
S = a x b
• Muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.
a = S : b
• Muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia cho chiều dài.
b = S : a

Hình bình hành
1.Tính chất: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Kí hiệu: Đáy là a, chiều cao là h

2.Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh
3.Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị
đo)
CTTQ:
S = a x h
• Muốn tìm độ dài đáy, ta lấy diện tích chia cho chiều cao.

•

a = S : b
Muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia cho chiều dài.
b = S : a

Hình thoi
1.Tính chất:
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Kí hiệu hai đường chéo là m và n

2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.
3.Tính diện tích: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

S =

mxn
2
Hình thang

1.Tính chất: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.
- Chiều cao: là đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy.
Kí hiệu: đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, chiều cao là h
2.Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao ( cùn...
Hình vuông
1.Tính chất: Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh dài bằng nhau.
Cạnh kí hiệu là a
a
2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.
CTTQ: P = a x 4
Muốn tìm một cạnh hình vuông, ta lấy chu vi chia cho 4. a = P : 4
3. Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình vuông , ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.
CTTQ: S = a x a
Muốn tìm 1 cạnh hình vuông, ta tìm xem một số nào đó nhân với chính
nó bằng diện tích, thì đó là cạnh.
VD: Cho diện tích hình vuông là 25 m
2
. Tìm cạnh của hình vuông đó.
Giải
Ta có 25 = 5 x 5; vậy cạnh hình vuông là 5m
Hình chữ nhật
1.Tính chất: Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông,2 chiều dài bằng nhau, 2chiều rộng bằng nhau.
Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b
A
2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng (cùng đơn
vị đo) rồi nhân với 2.
CTTQ: P = ( a + b ) x 2
*Muốn tìm chiều dài, ta lấy chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều rộng a = P : 2 - b
Muốn tìm chiều rộng, ta lấy chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều dài.
b = P : 2 - a
3.Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng
(cùng đơn vị đo).
CTTQ: S = a x b
Muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. a = S : b
Muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia cho chiều dài.
b = S : a
Hình bình hành
1.Tính chất: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Kí hiệu: Đáy là a, chiều cao là h
2.Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh
3.Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị
đo)
CTTQ: S = a x h
Muốn tìm độ dài đáy, ta lấy diện tích chia cho chiều cao.
Công thức tính diện tích cơ bản - Trang 2
Công thức tính diện tích cơ bản - Người đăng: Khanh Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức tính diện tích cơ bản 9 10 727