Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tính nhanh vật lí lớp12

Được đăng lên bởi trannhung477
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật lý lớp 12

CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHI LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I.CON LẮC LÒ XO:
k
m
1 k

, T  2
, f 
m
k
2 m
v2
1.Công thức độc lập:
x 2  2  A2

Li độ x
-A
Vận tốc v
0
Gia tốc a
2A
Lực hồi phục
kA
2. Định luật bảo toàn cơ năng:

Từ đó tìm v, A hoặc x tại các thời điểm
0
 A
0
0

+A
0
2A
kA

1 2 1 2 1 2
1
mv  kx  mv0 max  kA 2
2
2
2
2

3.Tìm pha ban đầu ứng với thời điểm t= 0:
* Tại vị trí cân bằng:

x=0 , v>0    
v<0   


2


2

*Tại vị trí biên

x  A  0
x  A    

* Tại vị trí bất kỳ có li độ

x   x 0 , v   v 0  Tan 

v 0
 x 0

4..Lực tác dụng lên giá đỡ, dây treo:
- Con lắc lò xo nằm ngang: F  Kl  Kx
- Con lắc lò xo thẳng đứng: F  K (l 0  x) ; lực đàn hồi:
Cực đại khi x=+A
Cực tiểu : +nếu A  l 0 thì x= -A
 F  K (l 0  A) ,
+ nếu A  l 0 thì x  l 0 (lò xo ko biến dạng )  F=0

Sưu Tầm

1

Vật lý lớp 12

III.SÓNG CƠ- GIAO THOA – SÓNG DỪNG:
v
2
2d
  vT   v
độ lệch pha:  
f


*Vị trí cực đại : d 2  d1  k .(k  1,2,3,.........) ,
khi đó
A= 2a
1
*Vị trí cực tiểu : d 2  d1  (k  ) .(k  1,2,3,.........) ,
khi đó
A= 0
2
1.Xác định trạng thái dao động của 1 điểm M trong miền giao thoa giữa 2 sóng:
d  d1
Xét: 2
 k nguyên thì M dao động với Ama x, nếu k lẻ M ko dao động A=0

2.Biểu thức sóng tổng hợp tại M trong miền giao thoa:
 (d1  d 2 )
 ( d 2  d1 )
u  AM cos(t   ) với: AM  2a cos
và   


3.Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu trong miền giao thoa:
SS
SS
*Cực đại:  1 2  k  1 2
( kể cả S1, S2)


SS
SS
1
1
* Cực tiểu:  1 2   k  1 2 
Chú ý lấy k nguyên

2

2
4. Vị trí điểm bụng, nút:
SS
SS

1 
Bụng:
d1  1 2  k
Nút:
d1  1 2  (k  )
Điều kiện: 0  d 1  S1 S 2
2
2
2
2 2
5.Điều kiện để có sóng dừng:
a.Hai đầu cố định;

2l
Chiều dài: l  k
số múi sóng k= , số bụng k, số nút (k+1)
2

v
v
v
 f k
Tần số:    l  k
f
2f
2l
1 
a.Một đầu cố định;
Chiều dài: l  (k  )
, số bụng ( k+1), số nút (k+1)
2 2

Sưu Tầm

2

Vật lý lớp 12

IV.DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU:
1.Nếu

i  I 0 cos(t )  u  U 0 cos(t   ) và ngược lại; ta luôn có I 

I0
2

;U

U0
2

2.Định luật Ohm cho các loại đoạn mạch:
Đoạn
mạch
Chỉ có
R
Chỉ có
L
Chỉ có
C
RLC

RL

RC

LC

Điện trở

I0 

R

Z L  L
ZL 

ĐL Ohm

1
C

Z  R 2  (Z L  Z C ) 2

Độ lệch pha  u / i

U0
U
,I 
R
R

U0
U
,I 
ZL
ZL
U
U
I0  0 , I 
Zc
Zc
U
U
I0  0 , I 
Z
Z

I0 

U0
U
,I 
Z
Z

Z  R 2  Z C2

I0 

U0
U
,I 
Z
Z

I0 

U0
U
,I 
Z
Z

Z  ZL  ZC

 0


I0 

Z  R 2  Z L2

Giản đồ véc tơ

Công ...
Vật lý lớp 12
Sưu Tầm
1
CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHI LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I.CON LẮC LÒ XO:
m
k
,
k
m
T
2 ,
m
k
f
2
1
1.Công thức độc lập:
2
2
2
2
A
v
x
Từ đó tìm v, A hoặc x tại các thời điểm
Li độ x - A 0 + A
Vận tc v 0
A
0
Gia tc a
A
2
0
A
2
Lực hi phục kA 0 kA
2. Định luật bảo toàn cơ năng:
22
max0
22
2
1
2
1
2
1
2
1
kAmvkxmv
3.Tìm pha ban đầu ứng với thời đim t= 0:
* Tại vị trí cân bằng: x=0 , v>0
2
v<0
2
*Tại vị trí biên
Ax
Ax 0
* Tại vị t bất kỳ li độ
0
0
00
,
x
v
Tanvvxx
4..Lực tác dụng lên giá đỡ, dây treo:
- Con lắc lò xo nằm ngang:
KxlKF
- Con lắc lò xo thẳng đứng: )(
0
xlKF ; lực đàn hồi:
Cực đại khi x=+A
Cực tiểu : +nếu
0
lA t x= -A
)(
0
AlKF ,
+ nếu
0
lA thì
0
lx (lò xo ko biến dạng )
F=0
Công thức tính nhanh vật lí lớp12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức tính nhanh vật lí lớp12 - Người đăng: trannhung477
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công thức tính nhanh vật lí lớp12 9 10 962