Ktl-icon-tai-lieu

Công thức toán học lớp 10, 11, 12

Được đăng lên bởi nkocngokcodon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG THỨC TOÁN HỌC (LỚP 10 + 11 + 12)
1. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
1.1. Tính chất 1 (tính chất bắc cầu): a > b và b > c  a > c
1.2. Tính chất 2: a > b  a + c > b + c
Tức là: Nếu cộng 2 vế của bắt đẳng thức với cùng một số ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương
đương với bất đẳng thức đã cho.
Hệ quả (Quy tắc chuyển vế): a > b + c  a – c > b
 ab
 ac bd
 cd

1.3 Tính chất 3: 

Nếu cộng các vế tương ứng của 2 bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều. Chú ý:
KHÔNG có quy tắc trừ hai vế của 2 bất đẳng thức cùng chiều.
1.4 Tính chất 4: a > b  a.c > b.c nếu c > 0
hoặc a > b  c.c < b.c nếu c < 0
 ab0
 a.c  b.d
 cd 0

1.5 Tính chất 5: 

Nếu nhân các vế tương ứng của 2 bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều.
Chú ý: KHÔNG có quy tắc chia hai vế của 2 bất đẳng thức cùng chiều.
1.6 Tính chất 6: a > b > 0  an > bn (n nguyển dương)
1.7 Tính chất 7: a  b  0  n a  n b (n nguyên dương)
2. Bất đẳng thức Cauchy (Cô-si):
Định lí: Nếu a  0 và b  0 thì

ab
 a.b . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: a = b
2

Tức là: Trung bình cộng của 2 số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng.
Hệ quả 1: Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất khi 2 số đõ bẳng nhau.
Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.
Hệ quả 2: Nếu 2 số dương có tích không đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất khi 2 số đó bằng nhau.
Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất.
 x  0nếu x  0
x

3. Bất đẳng thức chứa giá trị trị tuyệt đối:

nếu x < 0
x  0


Từ định nghĩa suy ra: với mọi x  R ta có: |x|  0 ; |x|2 = x2 ; x  |x| và -x  |x|
Định lí: Với mọi số thực a và b ta có:
|a + b|  |a| + |b| (1)
|a – b|  |a| + |b| (2)
|a + b| = |a| + |b| khi và chỉ khi a.b  0
|a – b| = |a| + |b| khi và chỉ khi a.b  0
4. Định lí Vi-et:
Nếu phương trình bậc 2: ax2 + bx +c = 0 (*) có 2 nghiệm x1 , x2 (a  0) thì tổng và tích 2 nghiệm đó là:
S = x1 + x2 = 
Chú ý:

b
;
a

P = x1.x2 =

c
a

+ Nếu a + b + c = 0 thì phương trình (*) có nhiệm x1 = 1 và x2 =

c
a

+ Nếu a – b + c = 0 thì phương trình (*) có nhiệm x1 = -1 và x2 = 

c
a

Hệ quả: Nếu 2 số u, v có tổng S = u + v và tích P = u.v thì chúng là nghiệm của phương trình x 2 – S.x + P = 0
5. Chia đoạn thẳng theo tỉ lệ cho trước:
uuur
uuur
a. Định nghĩa: Cho 2 điểm phân biệt A, B. Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu MA  k MB

uuu
r uuu
...
CÔNG THỨC TOÁN HỌC (LỚP 10 + 11 + 12)
1. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
1.1. Tính chất 1 (tính chất bắc cầu): a > b và b > c
a > c
1.2. Tính chất 2: a > b
a + c > b + c
Tức là: Nếu cộng 2 vế của bắt đẳng thức với cùng một số ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương
đương với bất đẳng thức đã cho.
Hệ quả (Quy tắc chuyển vế): a > b + c
a – c > b
1.3 Tính chất 3:
a b
a c b d
c d
Nếu cộng các vế tương ứng của 2 bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều. Chú ý:
KHÔNG có quy tắc trừ hai vế của 2 bất đẳng thức cùng chiều.
1.4 Tính chất 4: a > b
a.c > b.c nếu c > 0
hoặc a > b
c.c < b.c nếu c < 0
1.5 Tính chất 5:
0
. .
0
a b
a c b d
c d
Nếu nhân các vế tương ứng của 2 bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều.
Chú ý: KHÔNG có quy tắc chia hai vế của 2 bất đẳng thức cùng chiều.
1.6 Tính chất 6: a > b > 0
a
n
> b
n
(n nguyển dương)
1.7 Tính chất 7:
0
n n
a b a b
(n nguyên dương)
2. Bất đẳng thức Cauchy (Cô-si):
Định lí: Nếu
0a
0b
thì
.
2
a b
a b
. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: a = b
Tức là: Trung bình cộng của 2 số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng.
Hệ quả 1: Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất khi 2 số đõ bẳng nhau.
Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.
Hệ quả 2: Nếu 2 số dương có tích không đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất khi 2 số đó bằng nhau.
Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất.
3. Bất đẳng thức chứa giá trị trị tuyệt đối:
0
0
x
x
x
Từ định nghĩa suy ra: với mọi
ta có: |x|
0 ; |x|
2
= x
2
; x
|x| và -x
|x|
Định lí: Với mọi số thực a và b ta có:
|a + b|
|a| + |b| (1)
|a – b|
|a| + |b| (2)
|a + b| = |a| + |b| khi và chỉ khi a.b
0
|a – b| = |a| + |b| khi và chỉ khi a.b
0
4. Định lí Vi-et:
Nếu phương trình bậc 2: ax
2
+ bx +c = 0 (*) có 2 nghiệm x
1
, x
2
(a
0) thì tổng và tích 2 nghiệm đó là:
S = x
1
+ x
2
=
b
a
; P = x
1
.x
2
=
c
a
Chú ý: + Nếu a + b + c = 0 thì phương trình (*) có nhiệm x
1
= 1 và x
2
=
c
a
+ Nếu a – b + c = 0 thì phương trình (*) có nhiệm x
1
= -1 và x
2
=
c
a
Hệ quả: Nếu 2 số u, v có tổng S = u + v và tích P = u.v thì chúng là nghiệm của phương trình x
2
– S.x + P = 0
5. Chia đoạn thẳng theo tỉ lệ cho trước:
a. Định nghĩa: Cho 2 điểm phân biệt A, B. Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu
MA kMB
uuur uuur
nếu x
0
nếu x < 0
Công thức toán học lớp 10, 11, 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức toán học lớp 10, 11, 12 - Người đăng: nkocngokcodon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công thức toán học lớp 10, 11, 12 9 10 150