Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tổng quát dãy số

Được đăng lên bởi dat07061999
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SAI PHÂN
I-Phƣơng trình sai phân bậc nhất:
 x0  const
. Tìm số hạng tổng quát của dãy số?
ax n+1  bxn  0

Dạng 1: Cho dãy số {xn} : 

2

n

b
b
b
Từ công thức truy hồi ta có : xn     .xn1     .xn2  ....................     .x0
 a
 a
 a
n

b
Khi đó công thức tổng quát (CTTQ) của dãy số được xác định bởi : xn  x0 .    .
 a
x  5
Thí dụ : Cho dãy số {xn} được xác định bởi :  0
.
 xn 1  3xn  0 , n  

Tìm số hạng tổng quát của dãy số.
Giải: Từ công thức truy hồi ta có : xn  3xn1  32 xn2  .................  3n x0 hay xn  5.3n .
 x0
, với Pk (n) là đa thức bậc k của n.
ax n+1  bxn  Pk (n)

Dạng 2: Cho dãy số {xn} : 

Tìm số hạng tổng quát của dãy số ?
b
a

Giải: Xét phương trình đặc trưng : a  b  0     .
Đối với dạng này ta xét thêm một giá trị xn* gọi là nghiệm riêng của phương trình sai phân.
Khi đó số hạng tổng quát của dãy được xác định bởi : xn  c. n  xn* . Trong đó nghiệm
riêng xn* được xác định như sau :
 Nếu a + b ≠ 0 thì nghiệm riêng xn*  Qk (n) thay vào phương trình ta được:
a.Qk (n  1)  b.Qk (n)  Pk (n) . Đồng nhất hệ số ta tìm được Qk (n) .
 Nếu a + b = 0 thì nghiệm riêng xn*  n.Qk (n) thay vào phương trình ta được:
a(n  1).Qk (n  1)  bn.Qk (n)  Pk (n) . Đồng nhất hệ số ta tìm được n.Qk (n) .
x  7
Thí dụ 1: Cho dãy số {xn} :  0

.Tìm số hạng tổng quát xn .

2

 xn 1  2 xn  3n  4n  5 , n   .
Giải: Xét phương tình đặc trưng   2  0    2 .
Ta có : a + b = 1 – 2 = -1 ≠ 0 nên nghiệm riêng pt có dạng : xn*  an2  bn  c . Thay xn* vào

pt, ta được : a(n  1)2  b(n  1)  c  2an2  2bn  2c  3n2  4n  5
  an2  (2a  b)n  a  b  c  3n2  4n  5 .
Đồng nhất hệ số hai vế ta được :
a  3
a  3


2a  b  4  b  10
a  b  c  5 c  18



 xn*  3n 2  10n  18 .

CTTQ của số hạng trong dãy : xn  c.2n  3n2  10n 18 .
Từ x0  7  c 18  7  c  25. Suy ra xn  25.2n  3n2  10n  18 .
 x0  5
. Tìm CTTQ của xn.
 xn 1  xn  4n  5 , n   .

Thí dụ 2: Cho dãy số {xn} : 

Giải: Xét phương trình đặc trưng  1  0    1.
Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201

Ta có : a + b = 1 – 1 = 0 nên nghiệm riêng của pt có dạng xn*  n(an  b)  an2  bn . xn* vào pt,
ta được : a(n  1)2  b(n  1)  an2  bn  4n  5 .
 2an  a  b  4n  5 .
Đồng nhất hệ số hai vế ta được :
 2a  4
a  2

 xn*  2n2  3n .

a  b  5 b  3...
Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com Tel : 01678336358 0938680277 0947572201
TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SAI PHÂN
I-Phƣơng trình sai phân bậc nhất:
Dạng 1: Cho dãy số {x
n
} :
0
n+1
onst
ax 0
n
xc
bx

. Tìm số hạng tổng quát của dãy số?
Từ công thức truy hồi ta có :
2
1 2 0
. . .................... .
n
n n n
b b b
x x x x
a a a

Khi đó công thức tổng quát (CTTQ) của dãy số được xác định bởi :
0
.
n
n
b
xx
a




.
Thí dụ : Cho dãy số {x
n
} được xác định bởi :
0
1
5
3 0 ,
nn
x
x x n
.
Tìm số hạng tổng quát của dãy số.
Giải: Từ công thức truy hồi ta có :
2
1 2 0
3 3 ................. 3 5.3
nn
n n n n
x x x x hay x

.
Dạng 2: Cho dãy số {x
n
} :
0
n+1
ax ( )
nk
x
bx P n

, với
()
k
Pn
là đa thức bậc k của n.
Tìm số hạng tổng quát của dãy số ?
Giải: Xét phương trình đặc trưng :
0
b
ab
a

.
Đối với dạng này ta xét thêm một giá trị
gọi là nghiệm riêng của phương trình sai phân.
Khi đó số hạng tổng quát của dãy được xác định bởi :
*
.
n
nn
x c x

. Trong đó nghiệm
riêng
được xác định như sau :
Nếu a + b ≠ 0 thì nghiệm riêng
*
()
nk
x Q n
thay vào phương trình ta được:
. ( 1) . ( ) ( )
k k k
aQ n bQ n P n
. Đồng nhất hệ số ta tìm được
()
k
Qn
.
Nếu a + b = 0 thì nghiệm riêng
*
. ( )
nk
x n Q n
thay vào phương trình ta được:
( 1). ( 1) . ( ) ( )
k k k
a n Q n bnQ n P n
. Đồng nhất hệ số ta tìm được
. ( )
k
nQ n
.
Thí dụ 1: Cho dãy số {x
n
} :
0
2
1
7
2 3 4 5 , .
nn
x
x x n n n
.Tìm số hạng tổng quát x
n
.
Giải: Xét phương tình đặc trưng
2 0 2

.
Ta có : a + b = 1 2 = -1 ≠ 0 nên nghiệm riêng pt có dạng :
*2
n
x an bn c
. Thay
vào
pt, ta được :
2 2 2
( 1) ( 1) 2 2 2 3 4 5a n b n c an bn c n n
22
(2 ) 3 4 5an a b n a b c n n
.
Đồng nhất hệ số hai vế ta được :
*2
33
2 4 10 3 10 18
5 18
n
aa
a b b x n n
a b c c





.
CTTQ của số hạng trong dãy :
2
.2 3 10 18
n
n
x c n n
.
Từ
2
0
7 18 7 25. 25.2 3 10 18
n
n
x c c Suyra x n n
.
Thí dụ 2: Cho dãy số {x
n
} :
0
1
5
4 5 , .
nn
x
x x n n
. Tìm CTTQ của x
n
.
Giải: Xét phương trình đặc trưng
1 0 1

.
Công thức tổng quát dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức tổng quát dãy số - Người đăng: dat07061999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Công thức tổng quát dãy số 9 10 53