Ktl-icon-tai-lieu

Công thức và bài tập về ADN

Được đăng lên bởi haubauthht
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ADN – SINH HỌC LỚP 10
A. CÔNG THỨC
1. Chiều dài của ADN
- LADN =

2L
N
. 3,4A0 → N = 3,4
2

- LADN = C x 34A0 (Trong đó: N: số nucleotit của ADN; C: Số chu kì xoắn của ADN)
Các đơn vị thường dùng: 1 microâmet ( m) = 10 4 angstron ( A0 )
1 nanoâmet ( nm) = 10 1 angstron ( A0 )
2. Khối lượng của ADN (M)
M = N x 300 đvC
3. Số chu kì xoắn

C=

N
L
=
20
34

4. Tính số liên kết hiđrô (H)
H = 2A + 3 = 2T + 3X
5. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi nhân đôi ADN
Hphá vỡ = H.(2n – 1)
6. Tính số liên kết hóa trị nối các nucleotit (liên kết photphođieste) HT = 2(

N
- 1) = N – 2
2

7. Xaùc ñònh soá nucleâoâtit cuûa ADN
- Về số lượng: N = 2A + 2G → A + G = N/2
- Về %
: 100% = %A + %T + %G + %X → %A + %G = %T + %X = 50%
8. Xác định số nucleotit trên mỗi mạch đơn
A1
T1
X1
G1
Theo NTBS :
T2
A2
G2
X2
Theo NTBS ta có:

A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

% A1  %T 1 % A2  %T 2
% A1  % A2 %T 1  %T 2


=
2
2
2
2
%G1  %G 2 % X 1  % X 2 %G1  % X 1 %G 2  % X 2


%G = % X =
=
2
2
2
2

%A = % T =

9. Tính soá AND con taïo thaønh sau n laàn nhaân ñoâi
- Số phân tử ADN được tạo thành sau n lân nhân đôi: A = 2n (n: số lần nhân đôi ADN)
- Số nucleotit mỗi loại trong các phân tử ADN con:  A =  T = A.2n
10. Tính toång soá nucleotit töï do moâi tröôøng cung caáp cho ADN nhaân ñoâi
- Tổng số nucleoti do môi trường cung cấp:  NMT =  N .(2n – 1)
- Soá nucleotit mỗi loaïi moâi tröôøng cung caáp
 A MT=  T MT = A( 2n -1) = T(2n – 1)
 G MT =  X MT = G( 2n -1) = X(2n – 1)

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Một phân tử ADN chứa 1498 liên kết hoá trị nối các nuclêôtit. Phân tử ADN nhân đôi ba lần
liên tiếp đã sử dụng của môi trường 3150 nuclêôtit loại ađênin.
Trang 1

a) Tính chiều dài của ADN (ĐS: l = 2550A0)
b) Tính số nuclêôtit mỗi loại của ADN?( ĐS: A = T = 450; G = X = 300)
Câu 2: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 A0 và 3060 liên kết hiđrô. Phân tử ADN trên tiến hành
nhân đôi liên tiếp 5
a) Tính số nucleotit mỗi loại của ADN ?( ĐS: A = T = 540; G = X = 660)
b) Tính số nuclêôtit do môi trường cung cấp cho ADN nhân
(ĐS: AMT = TMT = 16740 ; GMT = XMT = 20460)
Câu 3: Một phân tử ADN có 3321 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa guanine và một loại nuclêôtit khác
bằng 20% số nuclêôtit của ADN. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN?
(ĐS: A = T = 369; G = X = 861)
Câu 4: Một phân tử ADN có khối lượng là 36.104đvC có chứa 1450 liên kết hiđrô. Trên mạch một của
ADN có 15% Ađênin và 25% Xitôzin.
a) Tính số nucleotit mỗi ...
A. CÔNG TH ỨC
1. Chiều dài của ADN
- L
ADN
=
2
N
. 3,4A
0
→ N =
4,3
2L
- L
ADN
= C x 34A
0
(Trong đó: N: số nucleotit của ADN; C: Số chu kì xoắn của ADN)
Các đơn vị thường dùng: 1 microâmet (
)m
= 10
4
angstron ( A
0
)
1 nanoâmet ( nm) = 10
1
angstron ( A
0
)
2. Khối lượng của ADN (M) M = N x 300 đvC
3. Số chu kì xoắn C =
20
N
=
34
L
4. Tính số liên kết hiđrô (H) H = 2A + 3 = 2T + 3X
5. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi nhân đôi ADN H
phá vỡ
= H.(2
n
– 1)
6. Tính số liên kết hóa trị nối các nucleotit (liên kết photphođieste) HT = 2(
2
N
- 1) = N – 2
7. Xaùc ñònh soá nucleâoâtit cuûa ADN
- Về số lượng: N = 2A + 2G → A + G = N/2
- Về % : 100% = %A + %T + %G + %X → %A + %G = %T + %X = 50%
8. Xác định số nucleotit trên mỗi mạch đơn
A
1
T
1
X
1
G
1
Theo NTBS :
T
2
A
2
G
2
X
2
Theo NTBS ta có: A = T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G = X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
%A = % T =
2
2%1% AA
2
2%1% TT
=
2
1%1% TA
2
2%2% TA
%G = % X =
2
2%1% GG
=
2
1%1% XG
2
2%2% XG
9. Tính soá AND con taïo thaønh sau n laàn nhaân ñoâi
- Số phân tử ADN được tạo thành sau n lân nhân đôi: A = 2
n
(n: số lần nhân đôi ADN)
- Số nucleotit mỗi loại trong các phân tử ADN con:
A =
T = A.2
n
10. Tính toång soá nucleotit töï do moâi tröôøng cung caáp cho ADN nhaân ñoâi
- Tổng số nucleoti do môi trường cung cấp:
N
MT
=
N .(2
n
– 1)
- Soá nucleotit mỗi loaïi moâi tröôøng cung caáp
A
MT
=
T
MT
= A( 2
n
-1) = T(2
n
– 1)
G
MT
=
X
MT
= G( 2
n
-1) = X(2
n
– 1)
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Một phân tử ADN chứa 1498 liên kết hoá trị nối các nuclêôtit. Phân tử ADN nhân đôi ba lần
liên tiếp đã sử dụng của môi trường 3150 nuclêôtit loại ađênin.
Trang
1
BÀI TẬP ADN – SINH HỌC LỚP 10
Công thức và bài tập về ADN - Trang 2
Công thức và bài tập về ADN - Người đăng: haubauthht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức và bài tập về ADN 9 10 788