Ktl-icon-tai-lieu

Công thức vật lí 10 full

Được đăng lên bởi Mít Yurika
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÍ 10
PHẦN MỘT – CƠ HỌC.
Chương I – Động học chất điểm.
Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều.
Gia tốc của chuyền động:

v  v0
(m/s2)
t

a=

s

Quãng đường trong chuyền động:

v0 t +

at 2
2

v 0t + 1 at2
2
Công thức độc lập thời gian: v 2 – v 02 = 2 a.s
Phương trình chuyền động:

x = x0 +

Bài 3: Sự rơi tự do.
Với gia tốc: a = g = 9,8 m/s2 (= 10 m/s2).
Công thức:
v = g.t (m/s)
 Vận tốc:
Chiều cao (quãng đường): h=



gt 2
2h
( m) t 
( s)
2
g

Bài 4: Chuyền động tròn đều.
Vận tốc trong chuyển động tròn đều:
s
2 .r
v  .r 
2 .r. f (m/s)
t

T
 v 2
2 . f (rad/s)
Vân tốc góc:    
T r
T
Chu kì: (Kí hiệu: T) là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng.
Tần số (Kí hiệu: f ): là số vòng vật đi được trong một giây.
1
f =
( Hz)
T
v2
 2 .r (m/s2).
Độ lớn của gia tốc hướng tâm: aht =
r
Chương II – Đông lực học chất điểm.

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cần bằng của chất điểm.
Tổng hợp và phân tích lực.

1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc  : F = 2.F1.cos
2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc  :
F= F12 + F22 + 2.F1.F2.cos 




2



Điều kiện cân bằng của chất điểm: F 1  F2  ...  F n 0
Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:


Định luật 2: F m. a








Định luật 3: F B  A  FA B  F BA  F AB .

1

Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
G.m1 .m2
Biểu thức: Fhd 
R2
 N .m 2
2
 kg

Trong đó: G = 6,67.10-11 





m1, m2 : Khối lượng của hai vật.
R: khoảng cách giữa hai vật.
Gia tốc trọng trường:
g

G..M
( R  h) 2

 M = 6.1024 – Khối lượng Trái Đất.
 R = 6400 km = 6.400.000m – Bán kính Trái Đất.
 h : độ cao của vật so với mặt đất.
 Vật ở mặt đất:

g 

 Vật ở độ cao “h”:

g’ =

 g’ =

G.M
R2

G.M
( R  h) 2

g .R 2
( R  h) 2

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.
Biểu thức:
Fđh = k. | l |
Trong đó:

k – là độ cứng của lò xo.
| l | – độ biến dạng của lò xo.

Lực đàn hồi do trọng lực:

P = Fđh





m.g k | l |

m.g
| l |
m.g
| l |
k
k

Bài 13: Lực ma sát.
Biểu thức:
Fms   .N
Trong đó:

 – hệ số ma sát
N – Áp lực (lực nén vật này lên vật khác)

Vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang:
Fms =  .P =  . m.g

Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực.


N

Fms

Fkéo
2



P










Ta có: F  P  N  F kéo  Fms
Về độ lớn: F = Fkéo - Fms

 Fkéo m.a

 Fms .m.g
=> Khi vật chuyển động theo quán tính:

Fkéo = 0

 a   .g

Vật chuyền động trên mp nằm ngang với lực kéo hớp với mp 1 góc




Fkéo

N

Fms

Fhợp lực


P


Ta có:

...
VẬT LÍ 10
PHẦN MỘT – CƠ HỌC.
Chương I – Động học chất điểm.
Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều.
Gia tốc của chuyền động: a =
t
vv
0
(m/s
2
)
Quãng đường trong chuyền động:
s
0
v
t +
2
2
at
Phương trình chuyền động: x = x
0 +
v
0
t
+
2
1
at
2
Công thức độc lập thời gian:
v
2
v
0
2
= 2
sa.
Bài 3: Sự rơi tự do.
Với gia tốc: a = g = 9,8 m/s
2
(= 10 m/s
2
).
Công thức:
Vận tốc:
v
= g.t (m/s)
Chiều cao (quãng đường): h=
)(
2
)(
2
2
s
g
h
tm
gt

Bài 4: Chuyền động tròn đều.
Vận tốc trong chuyển động tròn đều:
fr
T
r
r
t
s
v ..2
.2
.
(m/s)
Vân tốc góc:
(rad/s)
Chu kì: (Kí hiệu: T) là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng.
Tần số (Kí hiệu:
f
): là số vòng vật đi được trong một giây.
f
=
T
1
( Hz)
Độ lớn của gia tốc hướng tâm: a
ht
=
r
r
v
.
2
2
(m/s
2
).
Chương II – Đông lực học chất điểm.
Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cần bằng của chất điểm.
Tổng hợp và phân tích lực.
1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc
: F = 2.F
1
.cos
2
2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc
:
F= F
1
2
+ F
2
2
+ 2.F
1.
F
2.
cos
Điều kiện cân bằng của chất điểm:
0...
2
1
n
FFF
Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:
Định luật 2:
amF .
Định luật 3:
BA
AB
FF
ABBA
FF
.
1
Công thức vật lí 10 full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức vật lí 10 full - Người đăng: Mít Yurika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức vật lí 10 full 9 10 184