Ktl-icon-tai-lieu

Công thức vật lí 10 (hkI)

Được đăng lên bởi Quynh Le
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 10
HỌC KỲ I (NÂNG CAO)
I. Chuyển động thẳng đều:
1. Vận tốc trung bình
s
a. Trường hợp tổng quát: v tb =
t
v1t1 + v 2 t 2 + ... + v n t n
b. Công thức khác: v tb =
t1 + t 2 + ... + t n
c. Một số bài toán thường gặp:
Bài toán 1: Vật chuyển động trên một đoạn đường thẳng từ
địa điểm A đến địa điểm B phải mất khoảng thời gian t. vận tốc
của vật trong nửa đầu của khoảng thời gian này là v1 trong nửa
cuối là v2. vận tốc trung bình cả đoạn đườngAB:
v tb =

v1 + v 2
2

Bài toán 2:Một vật chuyển động thẳng đều, đi một nửa quãng
đường đầu với vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại với vận tốc
v2 Vận tốc trung bình trên cả quãng đường:
2v1v 2
v=
v1 + v 2
2. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng
đều: x = x0 + v.t
Dấu của x0
Dấu của v
r
x0 > 0 Nếu tại thời điểm ban đầu v > 0 Nếu v cùng
chất điểm ở vị thí thuộc phần 0x chiều 0x
x0 < 0 Nếu tại thời điểm ban đầu v < 0 Nếu vr ngược
chất điểm ở vị thí thuộc phần 0x, chiều 0x
x0 = 0 Nếu tại thời điểm ban đầu
chất điểm ở gốc toạ độ.
3. Bài toán chuyển động của hai chất điểm trên cùng
một phương:
Xác định phương trình chuyển động của chất điểm 1:
x1 = x01 + v1.t (1)
Xác định phương trình chuyển động của chất điểm 2:
x2 = x02 + v2.t (2)
Lúc hai chất điểm gặp nhau x1 = x2 ⇒ t thế t vào (1) hoặc
(2) xác định được vị trí gặp nhau
Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t
d = x 01 − x 02 + ( v 01 − v 02 ) t
II. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Vận tốc: v = v0 + at
at 2
2. Quãng đường : s = v 0 t +
2
3. Hệ thức liên hệ :
v 2 − v02 = 2as
⇒ v = v02 + 2as;a =

v 2 − v 02
v2 − v 02
;s =
2s
2a

1 2
4. Phương trình chuyển động : x = x 0 + v 0 t + at
2

Dấu của x0
Dấu của v0 ; a
rr
x0 > 0 Nếu tại thời điểm ban đầu v0; a > 0 Nếu v;a
chất điểm ở vị thí thuộc phần 0x cùng chiều 0x
rr
x0 < 0 Nếu tại thời điểm ban đầu
v ; a < 0 Nếu v;a
chất điểm ở vị thí thuộc phần 0x,
x0 = 0 Nếu tại thời điểm ban đầu ngược chiều 0x
chất điểm ở gốc toạ độ.
Chú ý: Chuyển động thẳng nhanh dần đều a.v > 0.; Chuyển
động thẳng chậm dần đều a.v < 0
5. Bài toán gặp nhau của chuyển động thẳng biến đổi
đều:
- Lập phương trình toạ độ của mỗi chuyển động :
a1t 2
a1t 2
x1 = x 02 + v02 t +
; x 2 = x 02 + v 02 t +
2
2
- Khi hai chuyển động gặp nhau: x1 = x2 Giải phương trình
này để đưa ra các ẩn của bài toán.
Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t
d = x1 − x 2
6. Một số bài toán thường gặp:
Bài toán 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được
những đoạn đường s1và s2 trong hai khoảng thời gian liên tiếp
bằng nhau là t. ...
CÔNG THC TÍNH NHANH VT LÝ 10
HC K I (NÂNG CAO)
I. Chuyn đng thng đu:
1. Vn tc trung bình
a. Trưng hp tng quát:
tb
s
v
t
=
b. Công thc khác:
1 1 2 2 n n
tb
1 2 n
v t v t ... v t
v
t t ... t
+ + +
=
+ + +
c. Mt s bài toán thưng gp:
Bài toán 1: Vt chuyn đng trên mt đon đưng thng t
đa đim A đến đa đim B phi mt khong thi gian t. vn tc
ca vt trong na đu ca khong thi gian này là v
1
trong na
cui là v
2
. vn tc trung bình c đon đưng AB:
1 2
tb
v v
v
2
+
=
Bài toán 2:Mt vt chuyn đng thng đu, đi mt na quãng
đưng đu vi vn tc v
1
, na quãng đưng còn li vi vn tc
v
2
Vn tc trung bình trên c quãng đưng:
1 2
1 2
2v v
v
v v
=
+
2. Phương trình chuyn đng ca chuyn đng thng
đu: x = x
0
+ v.t
3. Bài toán chuyn đng ca hai cht đim trên cùng
mt phương:
Xác đnh phương trình chuyn đng ca cht đim 1:
x
1
= x
01
+ v
1
.t (1)
Xác đnh phương trình chuyn đng ca cht đim 2:
x
2
= x
02
+ v
2
.t (2)
Lúc hai cht đim gp nhau x
1
= x
2
t thế t vào (1) hoc
(2) xác đnh đưc v trí gp nhau
Khong cách gia hai cht đim ti thi đim t
( )
01 02 01 02
d x x v v t= +
II. Chuyn đng thng biến đi đu
1. Vn tc: v = v
0
+ at
2. Quãng đưng :
2
0
at
s v t
2
= +
3. H thc liên hệ :
2 2
0
v v 2as =
2 2 2 2
2
0 0
0
v v v v
v v 2as;a ;s
2s 2a
= + = =
4. Phương trình chuyn đng :
Chú ý: Chuyn đng thng nhanh dn đu a.v > 0.; Chuyn
đng thng chm dn đu a.v < 0
5. Bài toán gp nhau ca chuyn đng thng biến đi
đu:
- Lp phương trình to đ ca mi chuyn đng :
2
1
1 02 02
a t
x x v t
2
= + +
;
2
1
2 02 02
a t
x x v t
2
= + +
- Khi hai chuyn đng gp nhau: x
1
= x
2
Gii phương trình
này đ đưa ra các n ca bài toán.
Khong cách gia hai cht đim ti thi đim t
1 2
d x x=
6. Mt s bài toán thưng gp:
Bài toán 1: Mt vt chuyn đng thng nhanh dn đu đi đưc
nhng đon đưng s
1
và s
2
trong hai khong thi gian liên tiếp
bng nhau là t. Xác đnh vn tc đu và gia tc ca vt.
Gii h phương trình
2
0
1 0
2
1 2 0
at
v
s v t
2
a
s s 2v t 2at
= +
+ = +
Bài toán 2: Mt vt bt đu chuyn đng thng nhanh dn
đu. Sau khi đi đưc quãng đưng s
1
thì vt đt vn tc v
1
.
Tính vn tc ca vt khi đi đưc quãng đưng s
2
k t khi vt
bt đu chuyn đng.
2
2 1
1
s
v v
s
=
Bài toán 3:Mt vt bt đu chuyn đng nhanh dn đu không
vn tc đu:
- Cho gia tc a thì quãng đưng vt đi đưc trong giây th n:
a
s na
2
=
- Cho quãng đưng vt đi đưc trong giây th n thì gia tc
xác đnh bi:
s
a
1
n
2
=
Bài toán 4: Mt vt đang chuyn đng vi vn tc v
0
thì
chuyn đng chm dn đu:
Du ca x
0
Du ca v
x
0
> 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim v thí thuc phn 0x
x
0
< 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim v thí thuc phn 0x,
x
0
= 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim gc to đ.
v > 0 Nếu
v
r
cùng
chiu 0x
v < 0 Nếu
v
r
ngưc
chiu 0x
Du ca x
0
Du ca v
0
; a
x
0
> 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim v thí thuc phn 0x
x
0
< 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim v thí thuc phn 0x,
x
0
= 0 Nếu ti thi đim ban đu
cht đim gc to đ.
v
0
; a > 0 Nếu
v;a
r r
cùng chiu 0x
v ; a < 0 Nếu
v;a
r r
ngưc chiu 0x
1
Công thức vật lí 10 (hkI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức vật lí 10 (hkI) - Người đăng: Quynh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công thức vật lí 10 (hkI) 9 10 40