Ktl-icon-tai-lieu

công thức vật lí toàn tập

Được đăng lên bởi ngo-quoc-binh-ngo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỘT – CƠ HỌC.
Chương I – Động học chất điểm.
Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều.
v − v0
Gia tốc của chuyền động:
a=
(m/s2)
t
•

s=

Quãng đường trong chuyền động:

v0 t +

at 2
2

v 0t + 1 at2
2
2
2
• Công thức độc lập thời gian: v – v 0 = 2 a.s
•

Phương trình chuyền động:

x = x0 +

Bài 3: Sự rơi tự do.
Với gia tốc: a = g = 9,8 m/s2 (= 10 m/s2).
• Công thức:
v = g.t (m/s)
 Vận tốc:

gt 2

Chiều cao (quãng đường): h= 2 (m) = >t =
Bài 4: Chuyền động tròn đều.
• Vận tốc trong chuyển động tròn đều:
s
2π.r
v = = ω.r =
= 2π.r. f (m/s)


t

2h
(s)
g

T
α v 2π
ω= = =
= 2π . f (rad/s)
T r
T

•

Vân tốc góc:

•
•

Chu kì: (Kí hiệu: T) là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng.
Tần số (Kí hiệu: f ): là số vòng vật đi được trong một giây.
f

•

=

1
( Hz)
T

v2
= ω 2 .r (m/s2).
Độ lớn của gia tốc hướng tâm: aht =
r

Chương II – Đông lực học chất điểm.
Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cần bằng của chất điểm.
• Tổng hợp và phân tích lực.
α
1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc α : F = 2.F1.cos
2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc α :
F= F12 + F22 + 2.F1.F2.cos α
→

→

2

→

• Điều kiện cân bằng của chất điểm: F 1 + F2 + ... + F n = 0
Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:
→
→
• Định luật 2: F = m. a
→

→

→

→

• Định luật 3: F B →A = − FA→B ⇔ F BA = − F AB .
Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
G.m1 .m2
• Biểu thức: Fhd =
Trong đó: G = 6,67.10-11
R2
m1, m2 : Khối lượng của hai vật.
R: khoảng cách giữa hai vật.
Gia tốc trọng trường: g =

 N .m 2

 kg 2







G..M
( R + h) 2

1

 M = 6.1024 – Khối lượng Trái Đất.
 R = 6400 km = 6.400.000m – Bán kính Trái Đất.
 h : độ cao của vật so với mặt đất.
G.M
 Vật ở mặt đất:
g =
R2
G.M

g’ = ( R + h) 2

 Vật ở độ cao “h”:
 g’ =

g .R 2
( R + h) 2

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.
• Biểu thức:
Fđh = k. | ∆l |
k – là độ cứng của lò xo.
Trong đó:
| ∆l | – độ biến dạng của lò xo.
• Lực đàn hồi do trọng lực:
P = Fđh

⇔
⇔

m.g = k | ∆l |
m.g
k =
| ∆l |

⇔ | ∆l |=

m.g
k

Bài 13: Lực ma sát.
• Biểu thức:
Fms = µ.N
µ – hệ số ma sát
Trong đó:
N – Áp lực (lực nén vật này lên vật khác)
• Vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang:
Fms = µ .P = µ . m.g
• Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực.
→

N

Fms

Fkéo
→

P
→

→

→

→

→

Ta có: F = P + N + F kéo + Fms
Về độ lớn: F = Fkéo - Fms

 Fkéo = m.a

 Fms = µ .m.g
=> Khi vật chuyển động theo quán tính:
•

Fkéo = 0

⇔ a = −µ.g

Vật chuyền động trên mp nằm ngang với lực kéo hớp với mp 1 góc
→

N

Fms

α

...
PHẦN MỘT – CƠ HỌC.
Chương I – Động học chất điểm.
Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều.
Gia tốc của chuyền động: a =
t
vv
0
(m/s
2
)
Quãng đường trong chuyền động:
=
s
0
v
t +
2
2
at
Phương trình chuyền động: x = x
0 +
v
0
t
+
2
1
at
2
Công thức độc lập thời gian:
v
2
v
0
2
= 2
sa.
Bài 3: Sự rơi tự do.
Với gia tốc: a = g = 9,8 m/s
2
(= 10 m/s
2
).
Công thức:
Vận tốc:
v
= g.t (m/s)
Chiều cao (quãng đường): h=
)(
2
)(
2
2
s
g
h
tm
gt
==>
Bài 4: Chuyền động tròn đều.
Vận tốc trong chuyển động tròn đều:
fr
T
r
r
t
s
v ..2
.2
.
π
π
ω
====
(m/s)
Vân tốc góc:
(rad/s)
Chu kì: (Kí hiệu: T) là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng.
Tần số (Kí hiệu:
f
): là số vòng vật đi được trong một giây.
f
=
T
1
( Hz)
Độ lớn của gia tốc hướng tâm: a
ht
=
r
r
v
.
2
2
ω
=
(m/s
2
).
Chương II – Đông lực học chất điểm.
Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cần bằng của chất điểm.
Tổng hợp và phân tích lực.
1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc
α
: F = 2.F
1
.cos
2
α
2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc
α
:
F= F
1
2
+ F
2
2
+ 2.F
1.
F
2.
cos
α
Điều kiện cân bằng của chất điểm:
0...
2
1
=+++
n
FFF
Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:
Định luật 2:
=
amF .
Định luật 3:
=
BA
AB
FF
ABBA
FF
=
.
Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
Biểu thức:
2
21
..
R
mmG
F
hd
=
Trong đó: G = 6,67.10
-11
2
2
.
kg
mN
m
1,
m
2 :
Khối lượng của hai vật.
R: khoảng cách giữa hai vật.
Gia tốc trọng trường:
2
)(
..
hR
MG
g
+
=
1
công thức vật lí toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức vật lí toàn tập - Người đăng: ngo-quoc-binh-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
công thức vật lí toàn tập 9 10 492