Ktl-icon-tai-lieu

Công thức xác suất đầy đủ

Được đăng lên bởi Nguyen Hung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.3. Coân
g
thöùc xaùc suaát ñaà
y
ñuû
vaø Bayes.
Heä n caùc bieán coá A
1
; A
2
; …; A
n
ñöôïc goïi
laø ñaày ñuû vaø xung khaéc töøng ñoâi neáu
trong pheùp thöû baét buoäc coù 1 vaø chæ 1
bieán coá xaûy ra.
Công thức xác suất đầy đủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức xác suất đầy đủ - Người đăng: Nguyen Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức xác suất đầy đủ 9 10 883