Ktl-icon-tai-lieu

Công thức xác suất thống kê

Được đăng lên bởi tyvy1904
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: XAÙC SUAÁT

1. Bieán coá ngaãu nhieân & xaùc suaát cuûa bieán coá:
1.1.Coâng thöùc coäng xaùc suaát:
1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 bieán coá xung khaéc)
1.1.2. p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A.B)  p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)
+p(BC)]+p(ABC)
1.2.Coâng thöùc nhaân xaùc suaát:

1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 bieán coá ñoäc laäp)
1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)  p( A1 A2 ... An )  p( A1 ). p( A2 / A1 )... p( An / A1 A2 .. An 1 )
1.3.Coâng thöùc Bernoulli: cho 2 bieán coá A vaø A
x x n x
1.3.1. pn ( x)  Cn p q , p=p(A), q=1-p
1.4.Coâng thöùc xaùc suaát ñaày ñuû:
p ( F )  p ( A1 ). p ( F / A1 )  p ( A2 ). p ( F / A2 )  ...  p ( An ). p ( F / An )
p ( Ai .F ) p( Ai ). p ( F / Ai )
1.5.Coâng thöùc Bayes: p( Ai / F )  p( F ) 
p( F )

2. Bieán ngaãu nhieân:
2.1.Baûng phaân phoái xaùc suaát (bieán ngaãu nhieân rôøi raïc)
2.2.Haøm maät ñoä xaùc suaát ( f ( x) ) (bieãn ngaãu nhieân lieân tuïc)
2.2.1. f ( x)  0
2.2.2.





f ( x)dx 1


b

2.2.3. p(a  x  b)   f ( x)dx
a

2.3.Haøm phaân phoái xaùc suaát ( F ( x) ) (duøng cho caû 2 loaïi bieán-thöôøng laø bieán ngaãu nhieân lieân
tuïc)

2.3.1. F ( x) =p( F <x)
2.3.2. F '( x)  f ( x)
2.3.3. F ( x) 

x



f (t )dt



2.4.Kyø voïng
2.4.1. E ( x)  x1 p1  x2 p2  ...  xn pn (töø baûng phaân phoái xaùc suaát)


2.4.2. E ( x)   xf ( x)dx


2.5.Phöông sai:
2
2
2.5.1. V ( x)  E ( x )  [ E ( x)]





2
2.5.2. V ( x)   x f ( x)dx  [  xf ( x)dx]
2





3. Moät soá phaân phoái xaùc suaát thoâng duïng:
2
3.1.Phaân phoái chuaån toång quaùt: X ~ N (  ;  )

1
e
3.1.1. f ( x ) 
 2

3.1.2.





( x   )2
2 2

f ( x)dx  1



2
3.1.3. ModX  MedX   ; E ( x)   ,V ( x)  

b

a 

3.1.4. p(a  x  b)   (  )   (  )
2
3.1.5. Phaân phoái chuaån taéc   0,   1
3.1.5.1. T ~ N (0,1)
2

1  t2
e
3.1.5.2. f (t ) 
2
X 
3.1.5.3. Ñoåi bieán T  
3.1.5.4. p(a  x  b)   (b)   (a)

3.2.Phaân phoái Poisson: X ~ P ( ) ,  >0
k
3.2.1. p(  k )  e
k!
3.2.2. E ( x)  V ( x)  
3.3.Phaân phoái nhò thöùc: X ~ B(n, p)


k k nk
3.3.1. p( X  k )  pn (k )  Cn p q , p  q  1

3.3.2.

n

 p( X  k )  1
k 0

3.3.3. E ( x)  np , ModX  x0 , np  q  x0  np  q
3.3.4. Khi n=1: X ~ B(1, p) :phaân phoái khoâng-moät

3.3.4.1. E ( x)  p, E ( x )  p,V ( x)  pq
3.3.5. Xấp xỉ phaân phoái nhò thöùc:
3.3.5.1. Baèng phaân phoái Poisson: n >50, p <0.1; X ~ B(n, p)  X ~ P( ) ,   np .
2

p ( x  k )  Cnk p k q n  k  e  

k
k!

3.3.5.2. Baèng phaân phoái chuaån: np  0.5, nq ...
PHẦN I: XAÙC SUAÁT
1. Bieán coá ngaãu nhieân & xaùc suaát cuûa bieán coá:
1.1.Coâng thöùc coäng xaùc suaát:
1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 bieán coá xung khaéc)
1.1.2. p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A.B) p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)
+p(BC)]+p(ABC)
1.2.Coâng thöùc nhaân xaùc suaát:
1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 bieán coá ñoäc laäp)
1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)
1 2 1 2 1 1 2 1
( ... ) ( ). ( / )... ( / .. )
n n n
p A A A p A p A A p A A A A
1.3.Coâng thöùc Bernoulli: cho 2 bieán coá A vaø
A
1.3.1.
( )
x x n x
n n
p x C p q
, p=p(A), q=1-p
1.4.Coâng thöùc xaùc suaát ñaày ñuû:
1 1 2 2
( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ... ( ). ( / )
n n
p F p A p F A p A p F A p A p F A
1.5.Coâng thöùc Bayes:
( . ) ( ). ( / )
( / )
( ) ( )
i i i
i
p A F p A p F A
p A F
p F p F
2. Bieán ngaãu nhieân:
2.1.Baûng phaân phoái xaùc suaát (bieán ngaãu nhieân rôøi raïc)
2.2.Haøm maät ñoä xaùc suaát (
( )f x
) (bieãn ngaãu nhieân lieân tuïc)
2.2.1.
( )f x
0
2.2.2.
( ) 1f x dx


2.2.3.
2.3.Haøm phaân phoái xaùc suaát (
( )F x
) (duøng cho caû 2 loaïi bieán-thöôøng laø bieán ngaãu nhieân lieân
tuïc)
2.3.1.
( )F x
=p(
F
<x)
2.3.2.
'( ) ( )F x f x
2.3.3.
( ) ( )
x
F x f t dt

2.4.Kyø voïng
2.4.1.
1 1 2 2
( ) ...
n n
E x x p x p x p
(töø baûng phaân phoái xaùc suaát)
2.4.2.
( ) ( )E x xf x dx


2.5.Phöông sai:
2.5.1.
2 2
( ) ( ) [ ( )]V x E x E x
Công thức xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức xác suất thống kê - Người đăng: tyvy1904
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức xác suất thống kê 9 10 432