Ktl-icon-tai-lieu

cực trị của hàm số

Được đăng lên bởi nguyenhoanglong311
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Khảo sát hàm số
Chủ đề 2:

------ Cố gắng lên các em!!! ---------

Luyện thi ĐH 2014 – 2015

CỰC TRỊ HÀM SỐ

I- TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT:
1- Các quy tắc tìm các điểm cực trị của hàm số:
QUY TẮC I
Bước 1: Tìm TXĐ
/
Bước 2: Tính f  x  . Xác định các điểm tới hạn.
Bước 3: Lập bảng biến thiên. Kết luận.

QUY TẮC II
Bước 1: Tìm TXĐ
/
Bước 2: Tính f  x  . Giải phương trình
f /  x   0 và kí hiệu xi ( i  1, 2,... ) là các
nghiệm của nó.
//
//
Bước 3: Tính f  x  và f  xi  . Kết luận

2- Thuật ngữ:
Nếu hàm số f ( x) đạt cực đại ( cực tiểu) tại x0 thì x0 được gọi là điểm cực đại ( điểm cực tiểu) của
hàm số; f ( x0 ) được gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số, kí hiệu là f C§ ( f CT ) , còn điểm
M 0  x0 ; f ( x0 )  được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị hàm số. Các điểm cực đại và cực tiểu
được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) còn gọi là cực đại (cực tiểu) và được gọi
chung là cực trị của hàm số.
3- Chú ý:
/
/
Nếu x0 là điểm cực trị thì f  x0   0 . Nói cách khác x0 là nghiệm của phương trình f  x   0 .
Hay

f /  xC §   f /  xCT   0

II – ĐỀ THI TỰ LUẬN:

3
2
Bài tập 1: Cho hàm số y  2 x  3  m  1 x  6mx .
a) Tìm m để hàm số có cực trị.
b) Tìm m để hàm số có hai cực trị trên  0;   .
c) Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung.
d) Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành.
1
1
Bài tập 2: Cho hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  . Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x  0 .
3
3
4
2
2
Bài tập 3: (ĐH B-2002) Tìm m để hàm số y  mx   m  9  x  10 có 3 điểm cực trị.

3
2
Bài tập 5: (Đề dự bị 2006)Tìm các giá trị của m để (C): y  x   1  2m  x   2  m  x  m  2 có cực đại,
điểm cực tiểu đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
3
2
2
3
Bài tập 7: (ĐH B-2007) Tìm m để hàm số (C): y   x  3x  3  m  1 x  3m  1 có cực đại, cực tiểu và

các điểm cực trị của đồ thị (C) cách đều gốc toạ độ O.
3
2
Bài tập 10: (Đề dự bị B- 2008) Tìm các giá trị m để hàm số (C): y  x  3x  3m  m  2  x  1 có hai cực
trị cùng dấu.
4
2
Bài tập 11: (ĐH B-2011) Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2  m  1 x  m có ba điểm cực trị A, B , C sao
cho OA  BC ; trong đó O là gốc tọa độ, A là điểm cực trị thuộc trục tung, B và C là hai điểm cực trị còn lại.
4
2
2
Bài tập 12: (ĐH A-2012) Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2  m  1 x  m có ba điểm cực trị tạo thành
một tam giác vuông.
GV: Nguyễn Hoàng Long

Trường THCS – THPT Lươn...
Chuyên đề Khảo sát hàm số ------ Cố gắng lên các em!!! --------- Luyện thi ĐH 201 4 – 2015
Chủ đề 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ
I- TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT:
1- Các quy tắc tìm các điểm cực trị của hàm số:
QUY TẮC I QUY TẮC II
Bước 1: Tìm TXĐ
Bước 2: Tính
/
f x
. Xác định các điểm tới hạn.
Bước 3: Lập bảng biến thiên. Kết luận.
Bước 1: Tìm TXĐ
Bước 2: Tính
/
f x
. Giải phương trình
/
0f x
và kí hiệu
i
x
(
1, 2,... i
) là các
nghiệm của nó.
Bước 3: Tính
//
f x
//
i
f x
. Kết luận
2- Thuật ngữ:
Nếu hàm số
( )f x
đạt cực đại ( cực tiểu) tại
0
x
thì
0
x
được gọi là điểm cực đại ( điểm cực tiểu) của
hàm số;
được gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số, kí hiệu là
( )
CT
f f
, còn điểm
0 0 0
; ( )M x f x
được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị hàm số. Các điểm cực đại và cực tiểu
được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) còn gọi là cực đại (cực tiểu) và được gọi
chung là cực trị của hàm số.
3- Chú ý:
Nếu
0
x
điểm cực trị thì
/
0
0f x
. Nói cách khác
0
x
nghiệm của phương trình
/
0f x
.
Hay
/ /
0
§
C CT
f x f x
II – ĐỀ THI TỰ LUẬN:
Bài tập 1: Cho hàm số
3 2
2 3 1 6y x m x mx
.
a) Tìm
m
để hàm số có cực trị.
b) Tìm
m
để hàm số có hai cực trị trên
0;
.
c) Tìm
m
để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung.
d) Tìm
m
để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành.
Bài tập 2: Cho hàm số
3 2
1 1
1 3 2
3 3
y mx m x m x
. Tìm
m
để hàm số đạt cực đại tại
0x
.
Bài tập 3: (ĐH B-2002) Tìm
m
để hàm số
4 2 2
9 10y mx m x
có 3 điểm cực trị.
Bài tập 5: (Đề dự bị 2006)Tìm các giá trị của
m
để (C):
3 2
1 2 2 2y x m x m x m
có cực đại,
điểm cực tiểu đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
Bài tập 7: (ĐH B-2007) Tìm
m
để hàm số (C):
3 2 2 3
3 3 1 3 1y x x m x m 
có cực đại, cực tiểu và
các điểm cực trị của đồ thị (C) cách đều gốc toạ độ O.
Bài tập 10: (Đề dự bị B- 2008) Tìm các giá trị
m
để hàm số (C):
3 2
3 3 2 1y x x m m x
có hai cực
trị cùng dấu.
Bài tập 11: (ĐH B-2011) Tìm
m
để đồ thị hàm số
4 2
2 1y x m x m
có ba điểm cực trị A, B , C sao
cho
;OA BC
trong đó O là gốc tọa độ, A là điểm cực trị thuộc trục tung, B và C là hai điểm cực trị còn lại.
Bài tập 12: (ĐH A-2012) Tìm
m
để đồ thị hàm số
4 2 2
2 1y x m x m
có ba điểm cực trị tạo thành
một tam giác vuông.
GV: Nguyễn Hoàng Long Trường THCS – THPT Lương Hòa
cực trị của hàm số - Trang 2
cực trị của hàm số - Người đăng: nguyenhoanglong311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cực trị của hàm số 9 10 885