Ktl-icon-tai-lieu

Cực trị của hàm số

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Phú Khánh – ðà Lạt 063.28.78.79 hoặc 0989.80.78.79CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm cực trị hàm số :
Giả sử hàm số f xác ñịnh trên tập hợp D D ⊂ ℝ và x 0 ∈ D

(

)

( )

a ) x 0 ñược gọi là một ñiểm cực ñại của hàm số f nếu tồn tại một khoảng a;b chứa ñiểm x 0 sao cho

(a;b ) ⊂ D và f (x ) < f (x ) với mọi x ∈ (a;b ) \ {x } . Khi ñó f (x ) ñược gọi là giá trị cực ñại của
0

0

0

hàm số f .

( )

b ) x 0 ñược gọi là một ñiểm cực tiểu của hàm số f nếu tồn tại một khoảng a;b chứa ñiểm x 0 sao cho

(a;b ) ⊂ D và f (x ) > f (x ) với mọi x ∈ (a;b ) \ {x } . Khi ñó f (x ) ñược gọi là giá trị cực tiểu của
0

0

0

hàm số f .
Giá trị cực ñại và giá trị cực tiểu ñược gọi chung là cực trị
Nếu x 0 là một ñiểm cực trị của hàm số f thì người ta nói rằng hàm số f ñạt cực trị tại ñiểm x 0 .

(

Như vậy : ñiểm cực trị phải là một ñiểm trong của tập hợp D D ⊂ ℝ

)

2. ðiều kiện cần ñể hàm số ñạt cực trị:
ðịnh lý 1: Giả sử hàm số f ñạt cực trị tại ñiểm x 0 . Khi ñó , nếu f có ñạo hàm tại ñiểm x 0 thì f ' x 0 = 0

( )

Chú ý :
• ðạo hàm f ' có thể bằng 0 tại ñiểm x 0 nhưng hàm số f không ñạt cực trị tại ñiểm x 0 .
• Hàm số có thể ñạt cực trị tại một ñiểm mà tại ñó hàm số không có ñạo hàm .
• Hàm số chỉ có thể ñạt cực trị tại một ñiểm mà tại ñó ñạo hàm của hàm số bằng 0 , hoặc tại ñó hàm
số không có ñạo hàm .
3. ðiều kiện ñủ ñể hàm số ñạt cực trị:
ðịnh lý 2: Giả sử hàm số f liên tục trên khoảng a;b chứa ñiểm x 0 và có ñạo hàm trên các khoảng

( )

(a; x ) và (x ;b ) . Khi ñó :
 f ' ( x ) < 0, x ∈ (a; x )
a ) Nếu 
thì hàm số ñạt cực tiểu tại ñiểm x
 f ' ( x ) > 0, x ∈ ( x ;b )
0

0

0

0

0

0

( )

. Nói một cách khác , nếu f ' x ñổi

0

dấu từ âm sang dương khi x qua ñiểm x 0 thì hàm số ñạt cực tiểu tại ñiểm x 0 .
x

( )
f (x )
f' x

x0

a

b

−

+

()

()

f a

f b

( )

f x0

( )
( )

(
(

)
)

 f ' x > 0, x ∈ a; x
0
0
b ) Nếu 
thì hàm số ñạt cực ñại tại ñiểm x 0 . Nói một cách khác , nếu f ' x ñổi
f
'
x
0,
x
x
;
b
<
∈
0
0

dấu từ dương sang âm khi x qua ñiểm x 0 thì hàm số ñạt cực ñại tại ñiểm x 0 .

( )

-41-

Nguyễn Phú Khánh – ðà Lạt 063.28.78.79 hoặc 0989.80.78.79
x
a
x0
b

( )
f (x )

+

f' x−

( )

f x0

()

()

f a

f b

( )

( )

ðịnh lý 3: Giả sử hàm số f có ñạo hàm cấp một trên khoảng a;b chứa ñiểm x 0 , f ' x 0 = 0 và f có ñạo
hàm cấp hai khác 0 tại ñiểm x 0 .

( )
Nếu f '' ( x ) > 0 thì hàm số f

a ) Nếu f '' x 0 < 0 thì hàm số f ñạt cực ñại tại ñiểm x 0 .
b)

0

ñạt cực tiểu tại ñ...
Nguyễn Phú Khánh – ðà Lạt 063.28.78.79 hoặc 0989.80.78.79 http://www.maths.vn
-41-
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm cực trị hàm số :
Giả sử hàm số
f
xác ñịnh trên tập hợp
(
)
D D
0
x D
0
)
ñược gọi là một ñiểm cực ñại của hàm số
f
nếu tồn tại một khoảng
(
)
;
a b
chứa ñiểm
0
x
sao cho
(
)
;
a b D
(
)
(
)
0
f x f x
< với mọi
(
)
{
}
0
; \
x a b x
. Khi ñó
(
)
0
f x
ñược gọi là giá trị cực ñại của
hàm số
f
.
0
)
b x
ñược gọi là một ñiểm cực tiểu của hàm số
f
nếu tồn tại một khoảng
(
)
;
a b
chứa ñiểm
0
x
sao cho
(
)
;
a b D
(
)
(
)
0
f x f x
> với mọi
(
)
{
}
0
; \
x a b x
. Khi ñó
(
)
0
f x
ñược gọi là giá trị cực tiểu của
hàm số
f
.
Giá trị cực ñại và giá trị cực tiểu ñược gọi chung là cực trị
Nếu
0
x
là một ñiểm cực trị của hàm số
f
thì người ta nói rằng hàm số
f
ñạt cực trị tại ñiểm
0
x
.
Như vậy : ñiểm cực trị phải là một ñiểm trong của tập hợp
(
)
D D
2. ðiều kiện cần ñể hàm số ñạt cực trị:
ðịnh lý 1: Giả sử hàm số
f
ñạt cực trị tại ñiểm
0
x
. Khi ñó , nếu
f
có ñạo hàm tại ñiểm
0
x
thì
(
)
0
' 0
f x
=
Chú ý :
ðạo hàm
'
f
có thể bằng
0
tại ñiểm
0
x
nhưng hàm số
f
không ñạt cực trị tại ñiểm
0
x
.
Hàm số có thể ñạt cực trị tại một ñiểm mà tại ñó hàm số không có ñạo hàm .
Hàm số chỉ có thể ñạt cực trị tại một ñiểm mà tại ñó ñạo hàm của hàm số bằng
0
, hoặc tại ñó hàm
số không có ñạo hàm .
3. ðiều kiện ñủ ñể hàm số ñạt cực trị:
ðịnh lý 2: Giả sử hàm số
f
liên tục trên khoảng
(
)
;
a b
chứa ñiểm
0
x
và có ñạo hàm trên các khoảng
(
)
0
;
a x
(
)
0
;
x b
. Khi ñó :
)
a
Nếu
(
)
(
)
( ) ( )
0 0
0 0
' 0, ;
' 0, ;
f x x a x
f x x x b
<
>
thì hàm số ñạt cực tiểu tại ñiểm
0
x
. Nói một cách khác , nếu
(
)
'
f x
ñổi
dấu từ âm sang dương khi
x
qua ñiểm
0
x
thì hàm số ñạt cực tiểu tại ñiểm
0
x
.
x
a
0
x
b
(
)
'
f x
+
(
)
f x
(
)
f a
(
)
f b
(
)
0
f x
)
b
Nếu
(
)
(
)
( ) ( )
0 0
0 0
' 0, ;
' 0, ;
f x x a x
f x x x b
>
<
thì hàm số ñạt cực ñại tại ñiểm
0
x
. Nói một cách khác , nếu
(
)
'
f x
ñổi
dấu từ dương sang âm khi
x
qua ñiểm
0
x
thì hàm số ñạt cực ñại tại ñiểm
0
x
.
Cực trị của hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cực trị của hàm số - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cực trị của hàm số 9 10 860