Ktl-icon-tai-lieu

ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN

Được đăng lên bởi dangnhutngo1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA

TIỂU BAN: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN
Nguyễn Nghĩa Thìn *

1. Đặt vấn đề
Việt Nam có diện tích tự nhiên là 329.240 km2 trải dài gần 15 vĩ độ (từ 8030` 22022` vĩ độ Bắc) và hơn 7 kinh độ (từ 102010` - 109020` kinh độ Đông) từ Trung
Quốc ở phía Bắc đến vịnh Thái Lan ở phía Nam. Bảy mươi lăm phần trăm diện tích là
đồi núi chạy xuống vùng duyên hải hẹp và có hai vùng đồng bằng chính là đồng bằng
sông Cửu Long ở miền Nam và đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc. Việt Nam có bờ
biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác dọc bờ biển và có một số quần đảo
ngoài khơi là Quần đảo Trường Sa ở phía Nam và quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc biển
Đông. Ngoài ra, ở miền Nam còn có hòn đảo lớn gần bờ đó là đảo Phú Quốc và Côn
Đảo nằm cách bờ biển phía Nam khoảng100 Km (Chính phủ Việt Nam, 1994).
Việt Nam bị ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa điển hình ở
miền Nam và thời tiết ôn hoà hơn ở miền Bắc. Về mặt sinh địa, Việt Nam là giao điểm
của vùng Ấn Độ, Nam Trung Hoa và Malaysia. Do đó, đây là một vùng có tính đặc
điểm dạng sinh học cao, một số khu vực ở Việt Nam được công nhận là những điểm
ưu tiên bảo tồn toàn cầu với tính đặc hữu cao.
2. Đa dạng về hệ sinh vật
Trên cơ sở các tài liệu đã công bố của các nhà sinh vật Việt Nam đã được tổng
hợp trên cơ sở những tài liệu đáng tin cậy của một số các nhóm chính trên toàn bộ lãnh
thổ Việt Nam có tới trên 28.682 loài động thực vật bao gồm:
Về thực vật: hệ thực vật Viêt Nam có 19.357 loài trong đó 600 loài Nấm, 368
loài Tảo lam (Cyanophyta), 2176 loài Tảo, 793 loài rêu (Bryophyta), 2 loài khuyết lá
thông (Psilotopơhyta), 57 loài thông đất (Lycopodiophyta), 2 loài thân đốt (Cỏ tháp
bút - Equisetophyta), 691 loài dương xỉ (Polypodiophyta), 69 loài Hạt trần
(Pinophyta) và 13.000 loài Hạt kín (Magnoliophyta).
Về động vật: Theo những thống kê mới nhất hệ động vật Việt Nam 9.325 loài
bao gồm: 5.500 loài côn trùng (Insect), 2.470 loài cá (Fish), 800 loài chim (Bird), 80
loài lưỡng cư (Amphibian), 180 loài bò sát (Reptile) và 295 loài thú (Mammal).
3. Đa dạng về thảm thực vật
Theo thang phân loại của UNESCO (1973) ở nước ta có 4 lớp quần hệ: Rừng
rậm, rừng thưa, trảng cây bụi và trảng cỏ. Mỗi lớp quần hệ lại chia ra các phân lớp,
mỗi phân lớp lại chia ra các nhóm quần hệ và sau đó mới đến các quần hệ. Mỗi quần
*

GS.TSKH Đại học Quốc gia Hà Nội

659

Nguyễn Nghĩa Thìn

hệ được phân nhỏ thành các phân q...
K YU HI THO QUC T VIT NAM HC LN TH BA
TIU BAN: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯNG VÀ PHÁT TRIN BN VNG
659
ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN
Nguyễn Nghĩa Thìn
*
1. Đặt vn đ
Vit Nam có din tích t nhiên là 329.240 km
2
tri dài gần 15 độ (t 8
0
30` -
22
0
22` độ Bắc) hơn 7 kinh độ (t 102
0
10` - 109
0
20` kinh độ Đông) từ Trung
Quc phía Bc đến vnh Thái Lan phía Nam. Bảy mươi lăm phần trăm din tích là
đồi núi chy xung vùng duyên hi hp hai vùng đồng bằng chính đng bng
sông Cu Long min Nam đồng bng sông Hng min Bc. Vit Nam có b
bin dài với hàng trăm hòn đảo ln nh nm ri rác dc b bin và có mt s quần đảo
ngoài khơi Quần đảo Trường Sa phía Nam và quần đảo Hoàng Sa phía Bc bin
Đông. Ngoài ra, min Nam còn hòn đo ln gn b đó đảo Phú Quc và Côn
Đảo nm cách b bin phía Nam khong100 Km (Chính ph Vit Nam, 1994).
Vit Nam b ảnh hưởng ca khí hu nhiệt đi gió mùa với mùa mưa điển hình
min Nam và thi tiết ôn hhơn ở min Bc. V mặt sinh địa, Việt Nam là giao điểm
ca vùng Ấn Độ, Nam Trung Hoa Malaysia. Do đó, đây một vùng tính đặc
điểm dng sinh hc cao, mt s khu vc Việt Nam được công nhn là những điểm
ưu tiên bảo tn toàn cu với tính đặc hu cao.
2. Đa dạng v h sinh vt
Trên sở các tài liệu đã công bố ca các nhà sinh vt Việt Nam đã đưc tng
hợp trên cơ sở nhng tài liệu đáng tin cậy ca mt s các nhóm chính trên toàn b lãnh
th Vit Nam có tới trên 28.682 loài động thc vt bao gm:
V thc vt: h thc vật Viêt Nam 19.357 loài trong đó 600 loài Nấm, 368
loài To lam (Cyanophyta), 2176 loài To, 793 loài rêu (Bryophyta), 2 loài khuyết lá
thông (Psilotopơhyta), 57 loài thông đất (Lycopodiophyta), 2 loài thân đốt (C tháp
bút - Equisetophyta), 691 loài dương xỉ (Polypodiophyta), 69 loài Ht trn
(Pinophyta) và 13.000 loài Ht kín (Magnoliophyta).
V động vt: Theo nhng thng kê mi nht h động vt Vit Nam 9.325 loài
bao gm: 5.500 loài côn trùng (Insect), 2.470 loài cá (Fish), 800 loài chim (Bird), 80
loài lưỡng cư (Amphibian), 180 loài bò sát (Reptile) và 295 loài thú (Mammal).
3. Đa dạng v thm thc vt
Theo thang phân loi ca UNESCO (1973) nước ta có 4 lp qun h: Rng
rm, rừng thưa, trảng cây bi và trng c. Mi lp qun h li chia ra các phân lp,
mi phân lp li chia ra các nhóm qun h sau đó mới đến các qun h. Mi qun
*
GS.TSKH Đại hc Quc gia Hà Ni
ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN - Người đăng: dangnhutngo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN 9 10 487