Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức

Được đăng lên bởi talasjunhan979
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 56:
ĐA THỨC
I.

II.
III.

Mục tiêu
1. Nội dung
- Hs nhận biết được đa thức
- Hs biết các thu gọn , tìm bậc đa thức
2. Kỹ năng
- Áp dụng định nghĩa đa thức để nhận biết được đa thức
3. Thái độ
- Có ý thức tích cực xây dựng bài học
- Có tinh thần hợp tác trong các hoạt động
Chuẩn bị
Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp
2. Bài mới

Hoạt động của GV
-Giáo viên đưa hình vẽ trong
SGK-trang 36. Yêu cầu học sinh
viết công thức biểu thị diện tích
-Yêu cầu hs nhận xét bài làm của

Hoạt động của HS
1

Trả lời câu hỏi: S1 = x2, S2 = 2
xy, S3 = y2
1



S1 + S2 + S3 = x2 + 2 xy

bạn
+ y2
-Cho các đơn thức xy, -7, x2y, Tổng các đơn thức trên: xy +(-7)
1
4
3
3 xy , -3xyz . Yêu cầu học

sinh lập tổng các đơn thức đó.
-Yêu cầu hs nhận xét



Các biểu thức trên được
gọi là đa thức. Vậy thế

1

+x2y +(- 3 xy4) +(-3 xyz3)

Viết bảng
1. Đa thức
a. VD

nào là đa thức?
-Yêu cầu hs phát biểu định nghĩa
đa thức theo ý hiểu

b.

Hs phát biểu định nghĩa

ĐN

SGK-trang 37

-GV bổ sung định nghĩa (nếu
cần)
Đa thức: 6x3y -1,7xy -5,4

- Yêu cầu hs làm ?1

Các hạng tử của đa thức là: 6x3y;
-1,7xy; -5,4
-Cho hs khác nhận xét bài bạn
-Gv đưa ra bài tập phụ:
Tìm đa thức trong các biểu thức
sau:
a.

2,75x2y3 -3y -8xy4 +2x -5

Các đa thức trong các biểu thức

b.

4ab2 + 7 ab - 5 b2

sau là a, b

c.
d.

1
17xy4z3

1

1

-Yêu cầu hs nhận xét câu trả lời
-Đơn thức e có viết được thành

-Đơn thức e có thể viết được

tổng các đơn thức đồng dạng

thành:

không?

16 xy4z3 + xy4z3

-Vậy đơn thức cũng viết được
thành tổng các đơn thức => đơn
thức cũng là một đa thức
-Yêu cầu hs đọc chú ý SGK-37



Chú ý:
SGK-37

Mỗi đơn thức được coi là một đa
Cho đa thức:

thức

1

2.

A= 6x2y + 5 x -4xy -2,5xy2 +
1
2
2 y -8x y -4 +3xy

Thu gọn
đa thức

-Các cặp đơn thức đồng dạng:

-Yêu cầu hs chỉ ra các đơn thức

6x2y và -8x2y

đồng dạng, thực hiện phép cộng

-4xy và 3xy

giữ các đơn thức đồng dạng.
Ta có: 6x2y -8x2y = -2x2y
3xy -4xy = -xy
1

Vậy A’= -2x2y + 5 x –xy
1

-Yêu cầu hs nhận xét đa thức A’

-2,5xy2 + 2 y -4

-Trong đa thức A’ không còn
-Gv nhận xét và rút ra kết luận:

hạng tử nào đồng dạng với nhau

Vậy ta nói biểu thức A’ là dạng

nữa

thu gọn của A
-Thu gọn đa thức là gì?
-Yêu cầu hs làm ?2

-Thu gọn đa thức là cộng cái đơn
thức đồng dạng

3.

1

Q=5x2y -3xy + 2 x2y –xy
1

1

1

1

+5xy - 3 x + 2 − 3 x− 4

Bậc của
đa thức

1

-Hs nhận xét bài làm

=(5x2y + 2 x2y) +(-3xy –xy
1

Cho đa thức:
1
B= 5x y -3,75x y + 2 y7 -4xy3
6

2

+5xy) +(- 3 x + 3 x) +(
2 4

-9y2
-Em hãy cho biết đa thức B có ở

1...
Tiết 56:
ĐA THỨC
I. Mục tiêu
1. Nội dung
- Hs nhận biết được đa thức
- Hs biết các thu gọn , tìm bậc đa thức
2. Kỹ năng
- Áp dụng định nghĩa đa thức để nhận biết được đa thức
3. Thái độ
- Có ý thức tích cực xây dựng bài học
- Có tinh thần hợp tác trong các hoạt động
II. Chuẩn bị
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp
2. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Viết bảng
-Giáo viên đưa hình vẽ trong
SGK-trang 36. Yêu cầu học sinh
viết công thức biểu thị diện tích
-Yêu cầu hs nhận xét bài làm của
bạn
-Cho các đơn thức xy, -7, x
2
y, -
1
3
xy
4
, -3xyz
3
. Yêu cầu học
sinh lập tổng các đơn thức đó.
-Yêu cầu hs nhận xét
Các biểu thức trên được
gọi là đa thức. Vậy thế
Trả lời câu hỏi: S
1
= x
2
, S
2
=
1
2
xy, S
3
= y
2
S
1
+ S
2
+ S
3
= x
2
+
1
2
xy
+ y
2
Tổng các đơn thức trên: xy +(-7)
+x
2
y +(-
1
3
xy
4
)
+(-3 xyz
3
)
1. Đa thức
a. VD
Đa thức - Trang 2
Đa thức - Người đăng: talasjunhan979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đa thức 9 10 857