Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức Hilbert và chiều Noether cho môđun Artin

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
----------------------------

VŨ VIỆT HƯNG

ĐA THỨC HILBERT VÀ CHIỀU NOETHER
CHO MÔĐUN ARTIN

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

THÁI NGUYÊN – 2012

1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
----------------------------

VŨ VIỆT HƯNG

ĐA THỨC HILBERT VÀ CHIỀU NOETHER
CHO MÔĐUN ARTIN
Chuyên ngành: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ
Mã số: 60.46.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn

THÁI NGUYÊN – 2012

2Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên▼ô❝ ❧ô❝
▼ô❝ ❧ô❝

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸

▲ê✐ ♥ã✐ ➤➬✉

✶

❚✐➟✉ ❝❤✉➮♥ ❆rt✐♥ ❝❤♦ ♠➠➤✉♥ ♣❤➞♥ ❜❐❝

✺

✶✳✶ ▼➠➤✉♥ ♣❤➞♥ ❜❐❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

✶✳✷ ❚✐➟✉ ❝❤✉➮♥ ❆rt✐♥ ❝❤♦ ♠➠➤✉♥ ♣❤➞♥ ❜❐❝
✷

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✸

➜❛ t❤ø❝ ❍✐❧❜❡rt ✈➭ ❝❤✐Ò✉ ◆♦❡t❤❡r ❝❤♦ ♠➠➤✉♥ ❆rt✐♥

✷✺

✷✳✶ ➜❛ t❤ø❝ ❍✐❧❜❡rt ❝❤♦ ♠➠➤✉♥ ❆rt✐♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✺

✷✳✷ ❈❤✐Ò✉ ◆♦❡t❤❡r ❝❤♦ ♠➠➤✉♥ ❆rt✐♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✸

✷✳✸ ▼ét ø♥❣ ❞ô♥❣ ✈➭♦ ♠➠➤✉♥ ❝➳❝ ➤❛ t❤ø❝ ♥❣➢î❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✹

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✺

❑Õt ❧✉❐♥

❚➭✐ ❧✐Ö✉ t❤❛♠ ❦❤➯♦

✶

3Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✷

▲ê✐ ❝➯♠ ➡♥
▲✉❐♥ ✈➝♥ ♥➭② ➤➢î❝ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ ❞➢í✐ sù ❤➢í♥❣ ❞➱♥ t❐♥ t×♥❤ ✈➭ sù ❝❤Ø
❜➯♦ ♥❣❤✐➟♠ ❦❤➽❝ ❝ñ❛ P●❙✳❚❙✳ ▲➟ ❚❤❛♥❤ ◆❤➭♥✳ ◆❤➞♥ ❞Þ♣ ♥➭② t➠✐ ①✐♥ ❜➭②
tá ❧ß♥❣ ❜✐Õt ➡♥ ❝❤➞♥ t❤➭♥❤ ✈➭ s➞✉ s➽❝ tí✐ ❈➠✳
❚➠✐ ①✐♥ ❜➭② tá ❧ß♥❣ ❜✐Õt ➡♥ tí✐ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆❣✉②Ô♥ ❚ù ❈➢ê♥❣✱ ●❙✳❚❙❑❍✳
P❤ï♥❣ ❍å ❍➯✐✱ ●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②Ô♥ ◗✉è❝ ❚❤➽♥❣✱ ❚❙✳ ❱ò ❚❤Õ ❑❤➠✐ ✈➭ ❝➳❝ t❤➬②
❝➠ ❣✐➳♦ ❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❤ä❝ s➢ ♣❤➵♠ ✲ ➜➵✐ ❤ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥ ➤➲ t❐♥ t×♥❤ ❣✐➯♥❣
❞➵② ✈➭ ❣✐ó♣ ➤ì t➠✐ tr♦♥❣ s✉èt t❤ê✐ ❣✐❛♥ ❤ä❝ t❐♣ t➵✐ ❚r➢ê♥❣✳
❚➠✐ ①✐♥ ❝❤➞♥ t❤➭♥❤ ❝➯♠ ➡♥ t❐♣ t❤Ó ❝➳♥ ❜é ❣✐➳♦ ✈✐➟♥ tr➢ê♥❣ P❚❉❚ ◆é✐
❚ró ◗✉➯♥ ❇➵ ✲ ❚Ø♥❤ ❍➭ ●✐❛♥❣ ♥➡✐ t➠✐ ➤❛♥❣ ❝➠♥❣ t➳❝✱ ➤➲ t➵♦ ➤✐Ò✉ ❦✐Ö♥ ➤Ó
t➠✐ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ ❦Õ ❤♦➵❝❤ ❤ä❝ t❐♣✳
❈✉è✐ ❝ï♥❣✱ t➠✐ ①✐♥ ❝➯♠ ➡♥ ❜➵♥ ❜❒✱ ♥❣➢ê✐ t❤➞♥ ➤➲ ➤é♥❣ ✈✐➟♥✱ ñ♥❣ ❤é t➠✐
❝➯ ✈Ò ✈❐t ❝❤✃t ✈➭ t✐♥❤ t❤➬♥ ➤Ó t➠✐ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ tèt ❦❤ã❛ ❤ä❝ ❝ñ❛ ♠×♥❤✳

4Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✸

▲ê✐ ♥ã✐ ➤➬✉
▼ét ♣❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❤÷✉ ❤✐Ö✉ ➤Ó ♥❣❤✐➟♥ ❝ø✉ ❝➳❝ ♠➠➤✉♥ ❤÷✉ ❤➵♥ s✐♥❤ tr➟♥
✈➭♥❤ ➤Þ❛ ♣❤➢➡♥❣ ❧➭ sö ❞ô♥❣ ❝➳❝ ❦Õt q✉➯ t➢➡♥❣ ø♥❣ ❝ñ❛ ♠➠➤✉♥ ♣❤➞♥ ❜❐❝
❤÷✉ ❤➵♥ s✐♥❤ tr➟♥ ✈➭♥❤ ♣❤➞♥ ❜❐❝ ◆...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
----------------------------
VŨ VIỆT HƯNG
ĐA THỨC HILBERT VÀ CHIỀU NOETHER
CHO MÔĐUN ARTIN
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
THÁI NGUYÊN – 2012
1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Đa thức Hilbert và chiều Noether cho môđun Artin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức Hilbert và chiều Noether cho môđun Artin - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đa thức Hilbert và chiều Noether cho môđun Artin 9 10 67