Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức

Được đăng lên bởi saobangkhoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đa thức
Phùng Hồ Hải
Viện Toán học

Hà Nội 7/2012

Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Đa thức

Hà Nội 7/2012

1 / 23

Đa thức như hàm số
Một loại hàm số đặc biệt:
Hàm số có độ tăng tương đối yếu và phụ thuộc hoàn toàn vào
hạng tử có bậc cao nhất.
Có hữu hạn nghiệm thực hoặc phức, số nghiệm không vượt quá
bậc của đa thức (bậc của đa thức cũng xác định tốc độ tăng của
đa thức, đa thức tăng càng nhanh càng có nhiều nghiệm (phức)).
Được xác định bởi giá trị tại một số hữu hạn điểm (nội suy
Lagrange).
Đạo hàm lại là đa thức và có bậc thấp hơn, có mối liên quan giữa
nghiệm của một đa thức và nghiệm của đạo hàm của nó (định lý
Rolle).

Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Đa thức

Hà Nội 7/2012

2 / 23

Đa thức như hàm số
Bài toán
Biết rằng tổng của hai đa thức bất kỳ trong số ba đa thức
x 2 + ai x + bi (i = 1, 2, 3), không có nghiệm. Hỏi tổng của cả 3 có
nghiệm không?
Bài toán
Hai tam thức bậc hai P và Q nhận giá trị âm trên 2 khoảng không
giao nhau. CMR tồn tại α, β > 0:
αP(x) + βQ(x) ≥ 0, ∀x
Bài toán
P(x) = 2x 3 − 3x 2 + 4x. Gọi hi là một nghiệm của phương trình
P(x) = i, i = 0, 1, 2, 3. Tính tổng h0 + . . . + h3 .
Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Đa thức

Hà Nội 7/2012

3 / 23

Đa thức như hàm số
Bài toán
Giả thiết đa thức P(x) = ax 2 + bx + c thỏa mãn a = 0 và
P(x) ≥ 0, ∀x ≥ 0. Chứng minh rằng tồn tại n ≥ 0 sao cho đa thức
P(x)(x + 1)n chỉ có toàn hệ số dương.
Bài toán
Giả thiết đa thức f (x) hệ số thực có 2 nghiệm thực phân biệt. Chứng
minh rằng đa thức f (x) − αf (x) cũng có 2 nghiệm thực phân biệt.
Bài toán
Cho P, Q là hai đa thức hệ thỏa mãn
P(x) ∈ ❩ ⇐⇒ Q(x) ∈ ❩
CMR P + Q hoặc P − Q là hằng số.
Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Đa thức

Hà Nội 7/2012

4 / 23

Đa thức như hàm số

Bài toán
Tồn tại hay không dãy vô hạn các số thực a0 , a1 , . . . , sao cho các đa
thức
Pn (x) = a0 + a1 x + . . . + an x n
có đủ n nghiệm thực khác nhau với mọi n ≥ 1.
Bài toán
Tìm tất cả các hàm số f (x) thỏa mãn điều kiện: số giao điểm một
đường thẳng với đồ thị của hàm y = f (x) bằng số giao điểm của
đường thẳng này với đồ thị của hàm y = x 2 .

Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Đa thức

Hà Nội 7/2012

5 / 23

Bài tập về nhà

Bài toán
Hai tam thức bậc hai f và g có hệ số thực và thỏa mãn tính chất:
nếu g (x) ∈ ❩ với x ∈ ❘+ thì f (x) ∈ ❩. Chứng minh rằng
f = mg + n, m, n ∈ ❩
Bài toán
Trên trục Ox cho các điểm A1 , A2 , . . . , An , n ≥ 3. Xét các parabol
cho bởi tam thức bậc hai với hệ số cao nhất bằng 1 cắt Ox tại 2
trong số các điểm này. Ký hiệu f (x) là tổng các tam thức bậc hai này.
Chứng m...
Đa thức
Phùng Hồ Hải
Viện Toán học
Nội 7/2012
Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) Đa thức Nội 7/2012 1 / 23
Đa thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức - Người đăng: saobangkhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đa thức 9 10 79