Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm điều kiện của địa chất các vỉa dốc vùng Quảng Ninh

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn cña ®Þa chÊt c¸c vØa dèc
vïng Qu¶ng Ninh
I - Ph©n bè tr÷ lîng c¸c vØa dèc
1- Tr÷ lîng huy ®éng vµo khai th¸c theo tæng s¬ ®å ®Õn 2020.
C¸c vØa than gi¸ trÞ c«ng nghiÖp cña VN tËp trung chñ yÕu ë than
Qu¶ng Ninh. Tr÷ lîng than theo kÕt qu¶ th¨m tíi møc -300 -350 m
kho¶ng 3,5 tÊn. NÕu tlîng triÓn väng tíi møc -500 -700 m toµn
than cã kho¶ng 5,0 tû tÊn.
Tr÷ lîng huy ®éng vµo tæng s¬ ®å ®Õn n¨m 2020.
Tr÷ lîng ®Þa chÊt :1.044.180 ngµn tÊn
Tr÷ lîng c«ng nghiÖp : 850.365 ngµn tÊn.
Tr÷ lîng than huy ®éng vµo c¸c giai ®o¹n ®Õn 2020 theo vïng hoÆc
ph¬ng ph¸p khai th¸c (theo b¶ng 1)
B¶ng 1
Theo vïng,
Tr÷ lîng huy ®éng (ngµn tÊn)
P.P Khai
th¸c
1998- 2005
2006 – 2010
2011- 2015
2016 – 2020
Toµn ngµnh
133.145
99.365
99.810
101.969
Theo vïng
- CÈm Ph¶
68.278
45.290
44.108
42.765
- Hßn Gai
25.827
18.960
15.890
15.684
- U«ng BÝ
24.035
20.280
22.900
24.050
- Néi ®Þa
15.005
14.835
16.912
18.470
PP. Khai th¸c
- Lé thiªn(%)
83.070- 62%
55.130 - 55%
51.550 - 52%
48.460 - 48%
- HÇm lß (%)
46.815 - 35%
41.340 - 42%
45.955 - 46%
51.334 - 50%
- TËn thu (%)
3.260 - 2%
2.895 - 3%
2.305 - 2%
2.175 - 2%
Nh vËy, tr÷ lîng ®îc huy ®éng vµo ®Ó khai th¸c ®Õn n¨m 2020.
§èi víi khai th¸c lé thiªn sÏ gi¶m dÇn tõ 62% xuèng cßn 48%.
§èi víi khai th¸c b»ng hÇm lß sÏ t¨ng tõ 35% lªn tíi 50%
Đặc điểm điều kiện của địa chất các vỉa dốc vùng Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm điều kiện của địa chất các vỉa dốc vùng Quảng Ninh - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đặc điểm điều kiện của địa chất các vỉa dốc vùng Quảng Ninh 9 10 849