Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO (Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM.

Được đăng lên bởi Hiếu Rocket's
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐỊA CHẤT
Huỳnh Trung(1) , Bùi Thế Vinh(2), Đinh Quốc Tuấn (1)
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam

(1)

(2)

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA
HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP
VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO
(Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM.

TP. HỒ CHÍ MINH – 10/2012

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA
CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO
(Tây Bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM.
Huỳnh Trung(1) , Bùi Thế Vinh(2), Đinh Quốc Tuấn (1)
(1) Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
(2) Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam
Các thành tạo magma xâm nhập vùng A Hội – Phước Hải đã được nghiên cứu trong công trình Đo vẻ lập bản
đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 (Bùi Thế Vinh, Huỳnh Trung, Nghiêm Tiến Dũng, Trần Ngọc Khai và nnk, 2011). Chúng
được tiếp tục nghiên cứu và được phân chia thành nhiều phức hệ thuộc nhiều giai đoạn (Huỳnh Trung,1980,
1985…). khác nhau 1/ Giai đoạn trước Paleozoi sớm: phức hệ Hiệp Đức: xecpentinit. 2/ Giai đoạn Paleozoi sớm –
giữa: Phức hệ Ngọc Hồi: Apopyroxenit, apogabropyroxenit, gabro; Phức hệ Diên Bình: dioritogneis,
granodioritogneis, granitogneis; Phức hệ Đại Lộc: Plagiogranitgneis, granitogneis,granosyenitogneis. 3/ Giai đoạn
Paleozoi muộn: Phức hệ Bến Giằng: Diorit, granodiorit, granit. 4/ Giai đoạn Mesozoi sớm: Phức hệ Vân Canh:
Granit, granosyenit. 5/ Giai đoạn Mesozoi muộn: Phức hệ Định Quán: Diorit, granodiorit; Phức hệ Bà Nà (Bản
Chiềng): granit, grnosyenit. 6/ Giai đoạn Mesozoi muộn – Kainozoi: Phức hệ Đèo Cả: Granit, granosyenit; Phức hệ
Trà Phong: odinit; Phức hệ Trà Niêu: Minet, kecxantit; Phức hệ Phan Rang: Granit pocphia; Phức hệ Cù Mông:
Diabaz, gabrodiabaz. 7/ Giai đoạn đệ tứ (Q): Bazan olivine.
Các thành tạo magma nêu trên có những đặc điểm cơ bản về địa chất, thạch học khoáng vật, thạch địa hóa và
khoáng sản liên quan tương đồng với các phức hệ tương ứng đã được nghiên cứu, phân chia trong các công trình
nghiên cứu về các thành tạo magma ở miền Nam Việt Nam (Huỳnh Trung và nnk, 1979; 1989;…; 2004; 2008).
PETROGRAPHICAL, MINERALOGICAL AND PETRO- GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
INTRUSIVE FORMATIONS OF AN HOI – PHUOC HAO AREA AT THE NORTHWEST KHAM DUC –
QUANG NAM PROVINCE.
Huỳnh Trung(1) , Bùi Thế Vinh(2), Đinh Quốc Tuấn (1)
(1) University of Science
(2) South Viet Nam Geological Mapping Division
Intrusive formations of An Hoi – Phuoc Hao area were researched in project on 1/50.000 scale geological
mapping and mineral ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐỊA CHẤT
Huỳnh Trung
(1)
, Bùi Thế Vinh
(2),
Đinh Quốc Tuấn
(1)
(1)
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
(2)
Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA
HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP
VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO
(Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM.
TP. HỒ CHÍ MINH – 10/2012
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO (Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO (Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM. - Người đăng: Hiếu Rocket's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI – PHƯỚC HẢO (Tây bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM. 9 10 415