Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Được đăng lên bởi Dương Thanh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
HỌC PHẦN: KINH TẾ TÀI NGUYÊN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5,
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Nhóm sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Nhóm 01

TRẦN HUỲNH BẢO CHÂU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lê Thị Phượng
Lê Thảo Uyên
Trương Nữ Diệu Linh
Lê Hoàng Mỹ Linh
Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Thanh Thùy
Thái Thị Long Giang

Huế,10/2014
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT................................................................................i

DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................ii
DANH MỤC HÌNH.......................................................................................................iii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU...........................................................................................iv
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.....................................................1
3. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................4
1.1.

CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................................4

1.1.1.

Xăng sinh học.....................................................................................................4

1.1.1.1.

Khái niệm........................................................................................................4

1.1.1.2.

Đặc điểm..........................................................................................................4

1.1.1.3.

Tính chất.........................................................................................................5

1.1.2.

Quá trình hình thành và phát triển xăng sinh học........................................7

1.1.2.1.

Nguồn gốc..............................................................................................
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
HỌC PHẦN: KINH TẾ TÀI NGUYÊN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5,
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nhóm 01
1. Lê Thị Phượng
2. Lê Thảo Uyên
3. Trương Nữ Diệu Linh
4. Lê Hoàng Mỹ Linh
5. Nguyễn Thị Kim Yến
6. Nguyễn Thị Thanh Thùy
7. Thái Thị Long Giang
Giáo viên hướng dẫn:
TRẦN HUỲNH BẢO CHÂU
Huế,10/2014
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT................................................................................i
ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI - Người đăng: Dương Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM, THUỘC TÍNH, NGUỒN GỐC CỦA XĂNG SINH HỌC E5, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 9 10 687