Ktl-icon-tai-lieu

Đặc tính dầu, nước trong vỉa dầu khí

Được đăng lên bởi vananhvo010203-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fluid Properties

Oil PVT Properties

Oil PVT Properties
Specific Gravity, API Gravity and
Surface Density

γ o = 141.5/( API + 131.5)
o

For Example:

40 API → γ o = 0.825
o

Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.2

Oil PVT Properties
ƒ API gravity is an indicator of crude oil value,

but other factors may be important.

ƒ Surface density is specific gravity times

surface density of pure water.

ρ o, s.c. = γ o x ρ w, s.c.
ρ o, s.c . = γ ox(62.4) lbs cf
ƒ Surface density is a simulation input.
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.3

Density and Compressibility
ƒ Relation used in simulation programs

ρo

(

1
=
ρ o, sc + R s ρ g, sc
Bo

)

Rs in ft3/ft3 or m3/m3

ƒ Compressibility particularly important

when pressure greater than bubble
point

cO ≈ ΔBO B O ΔP
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.4

Oil PVT Properties
6000
5000
Under-saturated

Pressure

4000
3000
Saturated

2000
1000
0
50

100

150

200

250

300

Temperature

Behavior above and below Bubble Point
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.5

Oil PVT Properties
(A)

Bo = Bbls Res space/Bbl tank oil

Bob

Boi

Bo1

Pa

P1

Pb

Pi

Pressure (psia)

Oil formation volume factor and
dissolved gas-oil ratio
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.6

Oil PVT Properties
(B)

Rs = SCF gas/Bbl tank oil

Roi = Rob

Ro1

Pa

P1

Pb

Pi

Pressure (psia)

Oil formation volume factor and
dissolved gas-oil ratio
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.7

Oil PVT Properties

Oil viscosity ( o) (centipoise)

(C)

Pa

P1

Pb
Pressure (psia)

Oil viscosity
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.8

Pi

Oil PVT Properties
Determining Oil Volume Factor, Dissolved
Gas-Oil Ratio and Viscosity
ƒ Correlations (Regression Fit of Data)
ƒ Sampling and lab analysis

Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.9

Why Correlations?
ƒ PVT Analysis may not be available
ƒ Check reasonableness of PVT analysis
ƒ Discriminate correct PVT analysis among differing

tests

ƒ Extend PVT properties to account for reservoir

variations in fluids where no PVT analysis exists

ƒ Incorporate variations in fluid properties due to

temperature variations (e.g. flow up tubing)
Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.10

Oil Correlations
ƒ Require:
– API Oil Gravity
– Initial Solution Gas-Oil Ratio
– Reservoir Temperature
– Separator Gas Gravity, Temperature and

Pressure

Reservoir Engineering
Fluid Properties 3.3.11

Oil Correlations
ƒ Procedure:

(Vasquez, Beggs Correlations)

– Correct Gas Gravi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc tính dầu, nước trong vỉa dầu khí - Người đăng: vananhvo010203-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đặc tính dầu, nước trong vỉa dầu khí 9 10 5