Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương bào chế

Được đăng lên bởi quynh-anh
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i c­¬ng vÒ bµo chÕ vµ sinh d­îc häc
(pharmaceutics & biopharmacy)

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

1

Môc tiªu
1. CËp nhËt ®­îc c¸c d¹ng bµo chÕ: D¹ng thuèc,
quy ­íc, biÕn ®æi.
2. M« t¶ ®­îc c¸ch ®¸nh gi¸ vµ ý nghÜa cña sinh kh¶
dông.
3. Gi¶I thÝch ®­îc c¸c yÕu tè d­îc häc chÊt ¶nh h­
ëng ®Õn sinh kh¶ dông cña DC.
4. Tr×nh bµy ®­îc biÖn ph¸p c¶I thiÖn SKD cña DC.

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

2

§¹i c­¬ng vÒ bµo chÕ
M«n Bµo chÕ nghiªn cøu
1- C¬ së lÝ luËn vµ kü thuËt thùc hµnh vÒ:
pha chÕ, s¶n xuÊt c¸c d¹ng thuèc dïng ®Ó phßng
bÖnh, ch÷a bÖnh, chÈn ®o¸n hoÆc ®iÒu chØnh chøc
n¨ng sinh lý c¬ thÓ cho ng­êi,
®¹t ®­îc 3 chØ tiªu c¬ b¶n:
- Tinh khiÕt (lý, hãa vµ vi sinh vËt)
-

An toµn

-

HiÖu qu¶.
09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

3

thuèc- ®­êng dïng
§­êng uèng (oral):
-R·, hßa tan, t¸c dông t¹i
d¹ dµy
- T¹i ruét
- T¹i ®¹i trµng
§­êng ®Æt:
-§Æt trùc trµng (rectal)
- §Æt ©m ®¹o (vaginal)
- Hèc tù nhiªn kh¸c/c¬ thÓ.

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

4

d¹ng bµo chÕ (dosage forms)

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

5

D¹ng bµo chÕ

(dosage forms)

1. Viªn nÐn (tablet)
- Viªn dïng theo ®­êng uèng (oral)
. Viªn quy ­íc (viªn gi¶i phãng tøc th×- immediate)
. Viªn cã t¸c ®éng (modified):
a) Viªn gi¶I phãng (r·, hßa tan, hÊp thu) nhanhFast/rapid

(release,

disintegration,

dissolution,

absorption):
- Viªn sñi bät (Effervescent tablet)
09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

6

D¹ng bµo chÕ

- Viªn ph©n t¸n
. Ph©n

t¸n thµnh hçn dÞch tr­íc khi dïng (Dispersible tab.)

. Ph©n t¸n trong miÖng tr­íc khi nuèt (Orodispersible tab.)
- Viªn nhai (Chewable Tablets)
- Viªn ®Æt d­íi l­ìi (Sublingual), VD: nitroglycerin…
- Viªn ®«ng kh« (Freeze drying), VD: ketoprofen...
09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

7

H×nh ¶nh viªn r· nhanh paracetamol

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

8

Viªn nÐn mini hßa tan nhanh dïng cho trÎ em

§­êng kÝnh viªn mini: 2 mm
Dïng cho trÎ em d­íi 2 tuæi
Hßa tan nhanh d­îc chÊt.
T¨ng ®é æn ®Þnh DC vïng khÝ hËu IV

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

9

D¹ng bµo chÕ

(dosage form)

b) Gi¶I phãng chËm (Delayed release):
. Viªn l­u t¹i d¹ dµy - gastroretentive dosage forms
(GRDF)
. Viªn bao tan ë ruét (Enteric coating)
. Viªn nÐn tan trong ruét (Enteric tablet)
. Viªn t¸c dông t¹i ®¹i trµng (Colon)
. Viªn gi¶I phãng thêi kh¾c- theo nhÞp (chrono, rhythm)

09/30/13

Biên soạn: N.V.LONG

10

d¹ng thuèc l­u t¹i d¹ dµy
gastroretentive dosage forms (GRDF)

D­îc chÊt :
- BÒn vµ hÊp thu tèt
t¹i m«I tr­êng dÞch vÞ
-T¸c dông víi vi
khuÈn H.pylori
- KÐm æn ®Þnh ë ®¹i
trµng…

09/30/1...
§¹i c¬ng vÒ bµo chÕ vµ sinh dîc häc
(pharmaceutics & biopharmacy)
09/30/13 1Biên soạn: N.V.LONG
Đại cương bào chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương bào chế - Người đăng: quynh-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Đại cương bào chế 9 10 919