Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương dao động điều hòa

Được đăng lên bởi Chờ'ss Ngày Come'ss Back
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

1.Các định nghĩa

♦ Dao động cơ học.
- Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân bằng.
Ví dụ: Chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung động, màng trống rung động....
♦ Dao động tuần hoàn

- Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng
thời gian bằng nhau xác định (Chu kì dao động)
♦ Dao động điều hòa
- Dao động điều hòa là dao động mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm cos hay sin theo thời gian.
2. Phƣơng trình dao động điều hòa
♦ Phương trình li độ:
- Phương trình dao động :
Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa :
+ x : li độ dao động hay độ lệch khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị tính (cm, m..)
+ A : Biên độ dao động hay li độ cực đại. Đơn vị tính (cm, m..)

+ ω : tần số góc của dao động , đại lượng trung gian cho phép xác định chu kỳ và tần số dao động. Đơn vị
tính (rad/s).
+ φ : pha ban đầu của dao động (t = 0), giúp xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm ban đầu.
Đơn vị tính (rad)
+ (ωt + φ) : pha dao động tại thời điểm t, giúp xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm bất kỳ t.
Đơn vị tính (rad)
* Chú ý : Biên độ dao động A luôn là hằng số dương.
Ví dụ:

cm

Với: Biên độ: A= 5cm,
Tần số góc:

rad/s,1

Pha dao động:

Pha ban đầu:

rad

rad

♦ Phương trình vận tốc

Phương trình vận tốc :
Nhận xét :

- Vận tốc nhanh pha hơn li độ góc:

luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v <
0).

Ví dụ:

cm/s

♦ Phương trình gia tốc
Phương trình gia tốc:

Nhận xét :- Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc

, nhanh pha hơn li độ góc π.

-

luôn hướng về vị trí cân bằng.

* Ch ú ý :
Khi vật ở VTCB : x = 0; |v|max = ωA; |a|min = 0

2

Khi vật ở biên : x = ±A; |v|min = 0; |a|max = ω A2

3. . Tổng kết
VTCB

Xét x
Xét v

-A

x<0

x>0 +A

v<0

v>0
Xét a

Nhận xét:

a>0

a<0

Một chu kỳ dao động vật đi được quãng đuờng là S = 4A
- Chiều dài quĩ đạo chuyển động của vật là L = 2A
- Vận tốc đổi chiều tại vị trí biên
- Gia tốc đổi chiều tại vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.
4. Các đại lƣợng trong dao động cơ
♦ Chu kì dao động T(s):
Là khoảng thời gian ngắn nhất để vật thực hiện được một dao động toàn phần, hay là khoảng thời gian ngắn
nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ. Nếu trong khoảng thời gian Δt vật thực hiện được N dao động
thì ta có: Δt = N.T
♦ Tần số dao độ...
ĐẠI C
Ƣ
ƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1.
C
ác
đ
nh
n
g
h
ĩa
D
ao độ
n
g
h
ọc.
-
D
ao động cơ học là
s
ự chuyển động của một vật quanh một vị t
r
í xác định gọi là vị t
r
í cân bằng.
V
í dụ: Chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita
r
ung động, màng t
r
ống
r
ung động....
D
ao độ
n
g t
u
n
h
n
-
D
ao động tuần hoàn là dao động mà t
r
ạng t
h
ái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ
s
au những khoảng
thời
g
ian bằng nhau xác định
(
Chu kì dao động
)
D
ao độ
n
g điề
u
h
òa
-
D
ao động điều hòa là dao động mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm co
s
hay
s
in theo thời gian.
2. P
h
ƣ
ơ
n
g
t
nh
d
ao
đ
n
g
đ
iề
u
h
òa
P
ơ
n
g t
r
ì
nh
li
đ
:
-
P
hương t
r
ình dao động :
Các đại lượng đặc t
r
ưng cho dao động điều h
ò
a :
+ x : li độ da
o
động hay độ lệch khỏi vị t
r
í cân bằng.
Đ
ơn vị tính
(
cm, m..
)
+
A
: Biên độ dao động hay li độ cực đại.
Đ
ơn vị tính
(
cm, m..
)
Đại cương dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương dao động điều hòa - Người đăng: Chờ'ss Ngày Come'ss Back
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đại cương dao động điều hòa 9 10 385