Ktl-icon-tai-lieu

Đại Cương về dao động điều hòa

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Khánh Huy
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề ôn tập 12 – Chương I: Dao động cơ

Gv: Phùng Văn Hưng

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa
với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời
điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của
nó có độ lớn bằng
A. 0,5m/s.B. 1m/s.C. 2m/s.D. 3m/s.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x 1
= 3cm thì vận tốc của nó là v1 = 40cm/s, khi vật qua
vị trí cân bằng vật có vận tốc v 2 = 50cm. Li độ của
vật khi có vận tốc v3 = 30cm/s là

A. 4cm.B. 4cm.C. 16cm.D. 2cm.
Câu 3: Phương trình dao động của một vật dao động
 
điều hoà có dạng x = 6cos(10 t + )(cm). Li độ của
vật khi pha dao động bằng(-600) là
A. -3cm.B. 3cm.C. 4,24cm.D. - 4,24cm.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1
phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao
động của vật là
A. 2s.B. 30s.C. 0,5s.D. 1s.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà có phương trình
 
dao động là x = 5cos(2 t + /3)(cm). Vận tốc của
vật khi có li độ x = 3cm là

A. 25,12cm/s.B. 25,12cm/s.

C. 12,56cm/s.D. 12,56cm/s.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà có phương trình
 
2
dao động là x = 5cos(2 t + /3)(cm). Lấy
= 10.
Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
A. -12cm/s2.B. -120cm/s2.
C. 1,20m/s2.D. - 60cm/s2.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng
dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời
gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi
qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị
trí cân bằng.
A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.
B. v = 0,16m/s;a = 0,48cm/s2.
C. v = 16m/s;a = 48cm/s2.
D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x 1
= 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s, khi vật qua
vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v 2 = 50cm/s.
Tần số của dao động điều hòa là



A. 10/ (Hz).B. 5/ (Hz).C. (Hz).D. 10(Hz).
Câu 9:Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài
40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì vật có vận tốc là
 3
v = 20
cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 1s.B. 0,5s.C. 0,1s.D. 5s.

Câu10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục
Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là
2
62,8cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2m/s 2. Lấy
=
10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là
A. 10cm; 1s.B. 1cm; 0,1s.
C. 2cm; 0,2s.D. 20cm; 2s.
Câu11:Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là
một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật
là
A. 2,5cm.B. 5cm.C. 10cm.D. 12,5cm.
Câu12: Một vật dao động điều hoà đi được quãng
đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao
động của vật là
A. 4cm.B. 8cm.C. 16c...
Đề ôn tập 12 – Chương I: Dao động cơ Gv: Phùng Văn Hưng
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa
với chu T = 3,14s biên độ A = 1m. Tại thời
điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của
nó có độ lớn bằng
A. 0,5m/s.B. 1m/s.C. 2m/s.D. 3m/s.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x
1
= 3cm thì vận tốc của v
1
= 40cm/s, khi vật qua
vị trí cân bằng vật vận tốc v
2
= 50cm. Li độ của
vật khi có vận tốc v
3
= 30cm/s là
A. 4cm.B.
4cm.C. 16cm.D. 2cm.
Câu 3: Phương trình dao động của một vật dao động
điều hoà có dạng x = 6cos(10
t +
)(cm). Li độ của
vật khi pha dao động bằng(-60
0
) là
A. -3cm.B. 3cm.C. 4,24cm.D. - 4,24cm.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1
phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu dao
động của vật là
A. 2s.B. 30s.C. 0,5s.D. 1s.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà phương trình
dao động x = 5cos(2
t +
/3)(cm). Vận tốc của
vật khi có li độ x = 3cm là
A. 25,12cm/s.B.
25,12cm/s.
C.
12,56cm/s.D. 12,56cm/s.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà phương trình
dao động x = 5cos(2
t +
/3)(cm). Lấy
2
= 10.
Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
A. -12cm/s
2
.B. -120cm/s
2
.
C. 1,20m/s
2
.D. - 60cm/s
2
.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng
dài 10cm thực hin được 50 dao động trong thời
gian 78,5 giây. Tìm vận tốc gia tốc của vật khi đi
qua vị trí li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị
trí cân bằng.
A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s
2
.
B. v = 0,16m/s;a = 0,48cm/s
2
.
C. v = 16m/s;a = 48cm/s
2
.
D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s
2
.
Câu 8: Một vật dao động điều a khi vật có li độ x
1
= 3cm thì vận tốc của vật là v
1
= 40cm/s, khi vật qua
vị trí cân bằng thì vận tốc của vật v
2
= 50cm/s.
Tần số của dao động điều hòa là
A. 10/
(Hz).B. 5/
(Hz).C.
(Hz).D. 10(Hz).
Câu 9:Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài
40cm. Khi vật vị trí x = 10cm thì vật vận tốc là
v = 20
3
cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 1s.B. 0,5s.C. 0,1s.D. 5s.
Câu10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục
Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng
62,8cm/s và gia tốc vị trí biên 2m/s
2
. Lấy
2
=
10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là
A. 10cm; 1s.B. 1cm; 0,1s.
C. 2cm; 0,2s.D. 20cm; 2s.
Câu11:Một vật dao động điều hoà quỹ đạo
một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật
A. 2,5cm.B. 5cm.C. 10cm.D. 12,5cm.
Câu12: Một vật dao động điều hoà đi được quãng
đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao
động của vật là
A. 4cm.B. 8cm.C. 16cm.D. 2cm.
Câu13: Một con lắc xo dao động điều hoà theo
phương thẳng đứng, trong quá trình dao động của
vật xo chiều dài biến thiên từ 20cm đến 28cm.
Biên độ dao động của vật là
A. 8cm.B. 24cm.C. 4cm.D. 2cm.
Câu14: Vận tốc của một vật dao động điều hoà khi
đi quan vị trí cân bằng 1cm/s gia tốc của vật
khi vị trí biên 1,57cm/s
2
. Chu dao động của
vật là
A. 3,14s.B. 6,28s.C. 4s.D. 2s.
Câu15: Một chất điểm dao động điều hoà với tần s
bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. Độ lớn gia tốc
cực đại của chất điểm bằng
A. 2,5m/s
2
.B. 25m/s
2
.C. 63,1m/s
2
.D. 6,31m/s
2
.
Câu16: Một chất điểm dao động điu hoà. Tại thời
điểm t
1
li độ của chất điểm x
1
= 3cm v
1
= -60
3
cm/s. tại thời điểm t
2
li độ x
2
= 3
2
cm v
2
= 60
2
cm/s. Biên độ tần số góc dao động của
chất điểm lần lượt bằng
A. 6cm; 20rad/s.B. 6cm; 12rad/s.
C. 12cm; 20rad/s.D. 12cm; 10rad/s.
Câu17: Một vật dao động điều hoà với chu T =
2s, trong 2s vật đi được quãng đường 40cm. Khi t =
0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Phương trình dao động của vật là
A. x = 10cos(2
t +
/2)(cm).
B. x = 10sin(
t -
/2)(cm).
C. x = 10cos(
t -
/2 )(cm).
D. x = 20cos(
t +
)(cm).
Câu18: Một vật dao động điu hoà xung quanh vị trí
cân bằng với biên độ dao động là A vàchu T. Tại
điểm có li độ x = A/2tốc độ của vật là
A.
T
A
.B.
T2
A3
.C.
T
A3
2
.D.
T
A3
.
1
Đại Cương về dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Cương về dao động điều hòa - Người đăng: Nguyễn Hoàng Khánh Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đại Cương về dao động điều hòa 9 10 751