Ktl-icon-tai-lieu

Đaị cương về dao động điều hòa có đáp án

Được đăng lên bởi thuhien117
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 0 lần
π 5πt + π / 3 4πt + π / 8
v2 = 40 2π cm / s x2 = 4 2cm v1 = −40 3π cm / s 2 s ± 5πt + π / 3
4πt +
15
8
2πt −

π 48 3 48 2 48 3 4,8 3 2 3 − 2 3 x = 4 cos(8πt − 2π / 3)(cm) π π π 2πt − π / 2)
6

2πt −

2π π π π π π π π π / 2) π π / 2) π π π π x = 4 cos(20πt − π / 2)(cm) 3 ωt + ϕ π π π
3

3 π π π π π π 10πt 10πt 10πt 11 s. 7 s. 1 s. 1 s. x = 4 cos 5πt 2 3 π / 10 π / 10 2
30 30 6 30

2

ϕωϕωϕωπππππ
3 33 3
2± A ± A A A
2
2
2
2

2
3πA 3π A
T
T

3 3

2 π
3πA πA π
T
2T

π ± ± π 2 π π π π π ωt ω 2 π ωt ω 2 π ωt ω 2 π ωt ω 2
2π ω 2 ω 2 ω 2 ω 2 ω ω π π π π
ωt +
3
x = 4 cos(2πt − π / 3)(cm). x = 4 cos(2πt + π / 3)(cm). x = 4 cos(4πt + π / 3)(cm).

± x = 5 cos(4πt − π / 2)( cm).
x = 8 cos(2πt + π / 3)(cm). v 2
x2
+
=1
640 16
x = 10 cos(2πt + π / 2)( cm). x = 5 cos(2πt + π)(cm). x = 5 cos(2πt + π / 2)(cm). 6π 8π
π
π
π
x = 10 cos(2πt − )( cm). x = 20 cos(2πt − )(cm ). x = 10 cos(πt − )(cm).
4
4
4
π
2π
π
x = 10 cos(2πt + )( cm). − 10π 2 − 5 2 x = 10 cos(4πt + )(cm) x = 20 cos(4πt + )(cm)
4
3
3

π π π π π 2π π π ≈ π 2 π / 2 π π / 2 π π π
π
π
x = 10 cos(4πt + )(cm) x = 10 cos(2πt + )(cm)
3
3
π / 2 π π π x = 4 5 cos(10πt + 1,11)(cm). x = 4 5 cos(10t + 2,68)(cm).
2
≈ 2
x = 4 5 cos(10t + 1,11)(cm). x = 4 2 cos(10 t + 1,11)(cm). π π π π π π π π π π

2 5π
4

ω π2

2 π π
4 4

2 ωπππππππππππππππ 2

2

3 3ππππ 3

3 3π
4

2 ωωππ

I.CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

1.01. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân b ằng
là 62,8cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2m/s 2. Lấy = 10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần
lượt là
A. 10cm; 1s.
B. 1cm; 0,1s.
C. 2cm; 0,2s.
D. 20cm; 2s.

1.02. Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên đ ộ dao động c ủa
vật là
A. 2,5cm.
B. 5cm.
C. 10cm.
D. 12,5cm.
1.03. Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên đ ộ
dao động của vật là
A. 4cm.
B. 8cm.
C. 16cm.
D. 2cm.
2
1.04. Phương trình dao động của một vật có dạng x = Acos (t +/4). Chọn kết luận đúng:
A. Vật dao động với biên độ A/2.
B. Vật dao động với biên độ A.
C. Vật dao động với biên độ 2A.
D. Vật dao động với pha ban đầu/4.
1.05. Phương trình dao động của vật có dạng x = Asint + Acost. Biên độ dao động của vật là
A. A/2.
B. A.
C. A.
D. A.
1.06. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, trong quá trình dao đ ộng
của vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 20cm đến 28cm. Biên độ dao động của vật là
A. 8cm.
B. 24cm.
C. 4cm.
D. 2cm.
1.07. Chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng...
I.CH 1. I C NG V DAO NG I U HOÀ ĐỀ ĐẠ ƯƠ ĐỘ Đ
1.01. M t v t dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox. V n t c c a v t khi qua v trí cân b ng
62,8cm/s gia t c v trí biên 2m/s
2
. L y = 10. Biên đ chu dao đ ng c a v t l n
l t làượ
A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.
2
π
ω
ππ
ωω
2
3
ππππ
33
22
πππππππππππππππ
ω
2
4
π
4
π
2
4
5
π
2
4
3
π
3
2
π
ππππππππ
2
π
).cm)(11,1t10cos(24x
+=
).cm)(11,1t10cos(54x
+=
).cm)(68,2t10cos(54x
+=
).cm)(11,1t10cos(54x
+π=
πππ
2/
π
πππ
2/
π
π
2/
π
2
π
ππ
π
2
πππππ
)cm)(
3
t2cos(10x
π
+π=
)cm)(
3
t4cos(10x
π
+π=
)cm)(
3
t4cos(20x
π
+π=
)cm)(
3
2
t4cos(10x
π
+π=
25
210
π
).cm)(
4
t2cos(10x
π
+π=
).cm)(
4
tcos(10x
π
π=
).cm)(
4
t2cos(20x
π
π=
).cm)(
4
t2cos(10x
π
π=
π
8
π
6
).cm)(2/t2cos(5x
π+π=
).cm)(t2cos(5x
π+π=
).cm)(2/t2cos(10x
π+π=
).cm)(2/t4cos(5x
ππ=
±
1
16
x
640
v
22
=+
).cm)(3/t2cos(8x
π+π=
).cm)(3/t4cos(4x
π+π=
).cm)(3/t2cos(4x
π+π=
).cm)(3/t2cos(4x
ππ=
ππππ
ωω
2
ω
2
ω
2
ω
2
ω
3
2
t
π
+ω
2
ω
tω
π
2
ω
tω
π
2
ω
tω
π
2
ω
tω
πππππ
2
π
±±
π
π
2
π
T
A
π
T2
A3
π
T
A3
2
π
T
A3
π
3333
πππππ
ω
ϕ
ω
ϕ
ω
ϕ
2
A
2
A
2
A
±
A
2
±
22
33
2
10/
π
10/
π
32
t5cos4x
π=
.s
30
1
.s
6
1
.s
30
7
.s
30
11
t10
π
t10
π
t10
π
ππππππ
3
πππ
ϕ+ω
t
3
)cm)(2/t20cos(4x
ππ=
ππππ
)2/
π
π
)2/
π
πππππππ
3
2
t2
π
π
)2/t2
ππ
πππ
)cm)(3/2t8cos(4x
ππ=
32
32
38,4
348
248
348
6
t2
π
π
8/t4
π+π
3/t5
π+π
8
t4
π
+π
3/t5
π+π
±
2
15
s
1
40 3 /v cm s
π
=
2
4 2x cm=
2
40 2 /v cm s
π
=
Đaị cương về dao động điều hòa có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đaị cương về dao động điều hòa có đáp án - Người đăng: thuhien117
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đaị cương về dao động điều hòa có đáp án 9 10 62