Ktl-icon-tai-lieu

Đại lượng ngẫu nhiên hàm phân phối

Được đăng lên bởi nguyenthuytram13
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM
PHÂN PHỐI
§ 1.ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
1.Định nghĩa: Một phép thử,  là không gian sự kiện sơ
cấp liên kết với phép thử, một ánh xạ X: R được gọi là
đại lượng ngẫu nhiên liên kết với phép thử.
Nói cách khác đại lượng ngẫu nhiên hay biến ngẫu
nhiên là một đại lượng có thể nhận giá trị này hay giá trị
khác lệ thuộc vào phép thử.
Ví dụ 1:Gieo 2 đồng xu cân đối, đồng chất. X là số lần
xuất hiện mặt sấp. X là biến ngẫu nhiên, nhận các giá trị
(0, 1,2).

Kí hiệu :
+Các đại lượng ngẫu nhiên được ký hiệu các bằng các chữ X,
Y,Z,…
+Các giá trị mà các đại lượng đó nhận được kí hiệu x,y,z,…
Ví dụ 1:Gieo 2 đồng xu cân đối, đồng chất. Gọi X là số lần xuất
hiện mặt sấp. X là đại lượng ngẫu nhiên, nhận các giá trị (0, 1,2).
Hay người ta còn nói miền giá trị của X là D = ( 0,1,2)
Ví dụ 2 : Một hộp bị đồng chất có 10 viên trong đó có 6 viên đỏ
và 4 viên xanh. Bốc ngẫu nhiên 5 viên. X là số bi đỏ có trong 5
viên lấy ra, Y là số bi xanh trong 5 viên lấy ra .
X là đại lượng ngẫu nhiên, nhận các giá trị D=( 0,1,2,3,4,5)
Y là đại lượng ngẫu nhiên, nhận các giá trị D=( 0,1,2,3,4)

2. Hàm phân phối
a) X là đại lượng ngẫu nhiên. Ta gọi hàm phân phối của đại
lượng ngẫu nhiên X, ký hiệu F(x), được xác định như sau :
F(x) = P(X<x), R
b) Tính chất :
b.1) 0 F(x)≤1
b.2) Nếu  <  thì P( x <  = F()-F()
b.3) Hàm F(x) là hàm không giảm x1<x2 => F(x1)  F(x2)
b.4) Lim F(x) = 0 và Lim F(x) = 1
x => -
x => +

3. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc:
a) Định nghĩa : Nếu tập hợp các giá trị mà đại lượng
ngẫu nhiên nhận các giá trị là tập hợp một số hữu hạn
hoặc vô hạn nhưng đếm được. Khi đó đại lượng ngẫu
nhiên được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc.
Ví dụ 2: Gieo 2 đồng xu cân xứng đồng chất có hai mặt
S,N . X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện
mặt S. X nhận các giá trị D=(0,1,2). X là đại lượng
ngẫu nhiên rời rạc.

b)Luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời
rạc :
X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có miền giá trị là D=
{x1,x2,…,xn}. P1=P(x1), P2=P(x2),…,Pn=P(xn). Ta có
bảng phân phối xác suất sau đây:
X

x1

…

xn

P(X)

p1

…

Pn

Pi = 1, pi > 0,  x  X
F(X)=P(X<x) =

 P( X

xi  x

 xi )

Ví dụ 3: Một rổ trứng có 10 quả trong đó có 4 quả
hỏng. Mua ngẫu nhiên 3 quả. X là số trứng hỏng trong
3 quả ta mua. Lập bảng phân phối xác suất. Xác định
hàm phân phối F(X)
Giải :X là số trứng hỏng trong 3 quả ta mua là một đại
lượng ngẫu nhiên C
có 3tập giá 20
trị là D= (0,1,2,3)
1
P (0) 

6
3
10

C



120
6

1
C4
C62
60
1
P (1) 


3...
CHƯƠNG III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM
PHÂN PHỐI
§ 1.ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
1.Định nghĩa: Một phép thử, là không gian sự kiện
cấp liên kết với phép thử, một ánh xạ X: R được gọi
đại lượng ngẫu nhiên liên kết với phép thử.
Nói cách khác đại lượng ngẫu nhiên hay biến ngẫu
nhiên là một đại lượng có thể nhận giá trị này hay giá trị
khác lệ thuộc vào phép thử.
Ví dụ 1:Gieo 2 đồng xu cân đối, đồng chất. X là số lần
xuất hiện mặt sấp. X là biến ngẫu nhiên, nhận các giá trị
(0, 1,2).
Đại lượng ngẫu nhiên hàm phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại lượng ngẫu nhiên hàm phân phối - Người đăng: nguyenthuytram13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đại lượng ngẫu nhiên hàm phân phối 9 10 816