Ktl-icon-tai-lieu

Đại lượng ngẫu nhiên-pp xác suất.

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu’ ong
’ 2
ˆ˜ NHIEN
ˆ VA
` PHAN
ˆ PHOI
ˆ´ XAC
´ SUAT
ˆ´
NGAU
¯DA.I LU’ONG
.’
˜ NHIEN
ˆ
ˆ
¯DA
. I LU’ O
.’ NG NGAU

1.
1.1

a˜u nhiˆ
en
Kh´
ai niˆ
e.m d
¯a.i lu’ o.’ng ngˆ

’
✷ ¯Di.nh nghi˜a 1 ¯Da.i lu’o.’ng ngˆ
a˜u nhiˆen l`a d¯a.i lu’o.’ng biˆe´n d¯ˆ
o’i biˆe’u thi. gı´
a tri. kˆe´t qua
’ mˆ
cua
o.t ph´ep thu’’ ngaˆ˜u nhiˆen.
Ta d`
ung c´ac chu˜’ c´ai hoa nhu’ X, Y, Z, ... d¯ˆe’ k´ı hiˆe.u d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen.
• V´ı du. 1 Tung mˆo.t con x´
uc xa˘´c. Go.i X l`a sˆ
o´ chˆ
a´m xuˆ
a´t hiˆe.n trˆen m˘
a.t con x´
uc xa˘´c
th`ı X l`
a mˆo.t d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen nhˆ
a.n c´
ac gi´
a tri. c´
o thˆe’ l`a 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1.2

`’ ra.c
a˜u nhiˆ
en roi
¯Da.i lu’ o.’ng ngˆ

`’ ra.c
a) ¯Da.i lu’ o.’ng ngˆ
a˜u nhiˆ
en roi
`’ ra.c nˆe´u n´o chi’ nhˆa.n mˆo.t sˆ
✷ ¯Di.nh nghi˜a 2 ¯Da.i lu’o.’ng ngˆ
a˜u nhiˆen d¯u’o.’c go.i l`a roi
o´
˜’ ha.n ho˘
huu
a.c mˆo.t sˆo´ vˆo ha.n d¯ˆe´m d¯u’o.’c c´
ac gi´
a tri..
`’ ra.c x1 , x2 , . . . , xn .
’ d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen roi
Ta c´o thˆe’ liˆe.t kˆe c´ac gi´a tri. cua
Ta k´ı hiˆe.u d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen X nhˆa.n gi´a tri. xn l`a X = xn v`a x´ac suˆa´t d¯ˆe’ X nhˆa.n
gi´a tri. xn l`a P (X = xn ).
• V´ı du. 2 Sˆo´ chˆa´m xuˆa´t hiˆe.n trˆen m˘
a.t con x´
uc xa˘´c, sˆ
o´ ho.c sinh va˘´ng m˘
a.t trong mˆo.t
`’ ra.c.
buˆ
o’i ho.c...l`a c´ac d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen roi
’
b) Bang
phˆ
an phˆ
o´i x´
ac suˆ
a´t
’
’ d¯a.i lu’o.’ng
Bang
phˆan phˆo´i x´ac suˆa´t d`
ung d¯ˆe’ thiˆe´t lˆa.p luˆa.t phˆan phˆo´i x´ac suˆa´t cua
’
´
´
˜
`
`’ ra.c, n´o gˆom 2 h`ang: h`ang thu’ nhˆat liˆe.t kˆe c´ac gi´a tri. c´o thˆe x1 , x2 , . . . , xn
ngˆau nhiˆen roi
´’ p1 , p2 , . . . , pn
’
cua d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen X v`a h`ang thu´’ hai liˆe.t kˆe c´ac x´ac suˆa´t tu’ong
’ ung
’ c´ac gi´a tri. c´o thˆe’ d¯o´.
cua
27

Chu’ong
’ 2. ¯Da.i lu’ong
ngˆ
a˜u nhiˆ
en v`
a phˆ
an phˆ
o´i x´
ac suˆ
a´t
’

28

x2
p2

X x1
P p1

. . . xn
. . . pn

’ d¯a.i lu’o.’ng ngˆa˜u nhiˆen X gˆo`m h˜
Nˆe´u c´ac gi´a tri. c´o thˆe’ cua
uu ha.n sˆo´ x1 , x2 , . . . , xn th`ı
c´ac biˆe´n cˆo´ X = x1 , X = x2 , . . . , X = xn lˆa.p th`anh mˆo.t nh´om c´ac biˆe´n cˆo´ d¯ˆa`y d¯u’ xung
`’ d¯ˆoi.
kha˘´c tung
n

Do d¯´o

pi = 1.
i=1

• V´ı du. 3 Tung mˆo.t con x´
uc xa˘´c d¯ˆo`ng chˆ
a´t. Go.i X l`a sˆ
o´ chˆ
a´m xuˆ
a´t hiˆe.n trˆen m˘
a.t con
´
´
´
˜
’
`’ ra.c c´
x´
uc xa˘c th`ı X l`a d¯a.i lu’o.’ng ngˆau nhiˆen roi
o phˆ
an phˆ
oi x´ac suˆ
at cho boi:
’
X
P

1

2

3

4

5

6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

a˜u nhiˆ
en liˆ
en tu.c v`
a h`
am mˆ
a....
Ch u ong 2
D
¯
A
.
I L
U
.
ONG NG
˜
ˆ
AU NHI
ˆ
EN V
`
A PH
ˆ
AN PH
´
ˆ
OI X
´
AC SU
´
ˆ
AT
1. D
¯
A
.
I L
U
O
.
NG NG
˜
ˆ
AU NHI
ˆ
EN
1.1 Kh´ai niˆe
.
m ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 1 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen l`a ¯da
.
i l
u
o
.
ng bi
´
ˆen ¯d
ˆoi bi
ˆeu thi
.
gı´a tri
.
k
´
ˆet q
ua
c
ua o
.
t ph´ep th
u ng
˜
ˆau nhiˆen.
Ta d`ung ac ch
˜
u ai hoa nh
u X, Y, Z, ... ¯d
ˆe k´ı hiˆe
.
u ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen.
V´ı du
.
1 Tung o
.
t con uc x
´
˘
ac. Go
.
i X l`a s
´
ˆo ch
´
ˆam xu
´
ˆat hiˆe
.
n trˆen m
˘
a
.
t con uc x
´
˘
ac
th`ı X l`a o
.
t ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen nhˆa
.
n ac gi´a tri
.
o th
ˆe l`a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1.2 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c
a) D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 2 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen ¯d
u
o
.
c go
.
i l`a r
`
oi ra
.
c n
´
ˆeu o ch
i nhˆa
.
n o
.
t s
´
ˆo
h
˜
uu ha
.
n ho
˘
a
.
c o
.
t s
´
ˆo o ha
.
n ¯d
´
ˆem ¯d
u
o
.
c ac gi´a tri
.
.
Ta o th
ˆe liˆe
.
t kˆe ac gi´a tri
.
c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c x
1
, x
2
, . . . , x
n
.
Ta k´ı hiˆe
.
u ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen X nhˆa
.
n gi´a tri
.
x
n
l`a X = x
n
v`a ac su
´
ˆat ¯d
ˆe X nhˆa
.
n
gi´a tri
.
x
n
l`a P (X = x
n
).
V´ı du
.
2 S
´
ˆo ch
´
ˆam xu
´
ˆat hiˆe
.
n trˆen m
˘
a
.
t con x´uc x
´
˘
ac, s
´
ˆo ho
.
c sinh v
´
˘
ang m
˘
a
.
t trong o
.
t
bu
ˆoi ho
.
c...l`a ac ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c.
b) B
ang phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat
B
ang phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat d`ung ¯d
ˆe thi
´
ˆet a
.
p luˆa
.
t phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng
ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c, n´o g
`
ˆom 2 h`ang: h`ang th
´
u nh
´
ˆat liˆe
.
t kˆe c´ac gi´a tri
.
o th
ˆe x
1
, x
2
, . . . , x
n
c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen X v`a h`ang th
´
u hai liˆe
.
t kˆe ac x´ac su
´
ˆat t
u
ong
´
ung p
1
, p
2
, . . . , p
n
c
ua ac gi´a tri
.
o th
ˆe ¯o.
27
Đại lượng ngẫu nhiên-pp xác suất. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại lượng ngẫu nhiên-pp xác suất. - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đại lượng ngẫu nhiên-pp xác suất. 9 10 145