Ktl-icon-tai-lieu

Đại số 6

Được đăng lên bởi Phạm Nhựt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

2.

3.

4.

Bội & ước.
Cho a, b  N, b  0.
a) nếu có số q  N sao cho a=bq thì ta nói a chia hết cho b, hay a là bôi số của b,
kí hiệu a Mb và b là ước số của a, kí hiệu b a .
b) Nếu a Mm và b Mm thì  a  b  Mm .
UCLN & BCNN
a) UCLN: kí hiệu (a,b)
b) BCNN: kí hiệu [a,b]
ab
c) [a, b] 
 a, b 
Biểu thức đai số bao gồm các số, các chữ và các phép toán trên các số và chữ đó.
a) Phận loại:
+ Biểu thức đại số nguyên: không có biến ở mẫu.
+ Biểu thức đại số phân: có biến ở mẫu.
b) Đơn thức: là biểu thức đại số mà phép toán chỉ là phép nhân hay lũy thừa.
Bậc của đơn thức bằng tổng các bậc của các biến trong đơn thức đó.
c) Đa thức:
Bậc của đa thức là bậc của đơn thức có số bậc cao nhất.
Lý thuyết đồng dư (tính chất):
+ a  b , c  d  ac  bd
n

+

 a  b
i 1
n

+

i

i 1
n

i

a  b
i 1

5.

n

i

i 1

i

+ Nếu a  b (mod m) thì  a  b  Mm .
Tổng tuyến tính:
n(n  1)
+ 1  2  ...  n 
2
(n  m)(m  n  1)
+ n   n  1  ...   m  1  m 
2
2
+ 1  3  ...  (2n  1)  n
+ 2  4  ...  2n  n( n  1)
n(n  1)(2n  1)
2
2
2
+ 1  2  ...  n 
6
n(4n 2  1)
+ 12  32  ...  (2n  1) 2 
3
3
3
3
2
2
+ 1  3  ...   2n  1  n  2n  1

+ 13  23  ...  n3 
+ 14  24  ...  n 4 
6.

7.

8.

9.

10.

n 2 (n  1)2
4
n  n  1  2n  1  3n 2  3n  1
30

Lãi:
+ Lãi đơn: xn= x0 (1+r%)
+ Lãi kép: xn= x0 (1+r%)n
Tăng trưởng đột biến: A r% = a (1+r%)[(1+r%) n-1]
Trong đó: A: tiền rút về, a tiền gửi hàng tháng
Các công thức:
n
n
n 1
n2
n2
n 1
+ a  b   a  b   a  a b  ...  ab  b  (dấu “+” chỉ đúng với n lẻ)
+ Nếu x1, x2, x3 là các nghiệm của phương trình bậc ba ax3+bx2+cx+d=0 thì:
b
c
d
x1  x2  x3  
x1 x2  x1 x3  x2 x3 
x1 x2 x3  
a
a
a
+ Nếu x1, x2, x3, x4 là các nghiệm của phương trình bậc bốn ax4+bx3+cx2+dx+e=0
thì:
b
x1  x2  x3  x4  
a
d
x1 x2 x3  x2 x3 x4  x2 x4 x1  x1 x4 x3  
a
c
x1 x2  x1 x3  x2 x3  x1 x4  x2 x4  x3 x4 
a
e
x1 x2 x3 x4 
a
Bất đẳng thức:
+ Bernouli: Cho a >-1 và r là số hữu tỉ dương
- Nếu r  1 thì (1  a ) r  1  ra
- Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a=0 hoặc r=1
- Nếu 0 < r < 1 thì (1  a ) r  1  ra
Các vấn đề về tam thức bậc hai
* Giả sử x1, x2 là nghiệm của tam thức bâc hai và cho các số  ,  tùy ý. Ta có:
+ x1    x2  af ( x )  0


+   x1  x2  








0
af ( )  0 ;
S
  0
2



+ x1  x2    








0
af ( )  0
S
  0
2

 af ( )  0

+ x1      x2   af (  )  0
 0




0
af (  )  0
S
 0
2


+     x1  x2...
1.
Bội & ước.
Cho a, b
N, b
0.
a) nếu có số q
N sao cho a=bq thì ta nói a chia hết cho b, hay a là bôi số của b,
kí hiệu
a bM
và b là ước số của a, kí hiệu
b a
.
b) Nếu
a mM
b mM
thì
a b m M
.
2.
UCLN & BCNN
a) UCLN: kí hiệu (a,b)
b) BCNN: kí hiệu [a,b]
c)
[ , ]
,
ab
a b
a b
3.
Biểu thức đai số bao gồm các số, các chữ và các phép toán trên các số và chữ đó.
a) Phận loại:
+ Biểu thức đại số nguyên: không có biến ở mẫu.
+ Biểu thức đại số phân: có biến ở mẫu.
b) Đơn thức: là biểu thức đại số mà phép toán chỉ là phép nhân hay lũy thừa.
Bậc của đơn thức bằng tổng các bậc của các biến trong đơn thức đó.
c) Đa thức:
Bậc của đa thức là bậc của đơn thức có số bậc cao nhất.
4.
Lý thuyết đồng dư (tính chất):
+
,
ac bd
+
1 1
n n
i i
i i
a b
+
1 1
n n
i i
i i
a b
+ Nếu
(mod m) thì
a b m M
.
5.
Tổng tuyến tính:
+
( 1)
1 2 ...
2
n n
n
+
( )( 1)
1 ... 1
2
n m m n
n n m m
+
2
1 3 ... (2 1)n n
+
2 4 ... 2 ( 1)n n n
+
2 2 2
( 1)(2 1)
1 2 ...
6
n n n
n
+
2
2 2 2
(4 1)
1 3 ... (2 1)
3
n n
n
+
3
3 3 2 2
1 3 ... 2 1 2 1n n n
Đại số 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số 6 - Người đăng: Phạm Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đại số 6 9 10 169