Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ BOOLE

Được đăng lên bởi trung_kien_94
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG VIII

ĐẠI SỐ BOOLE
Các mạch điện trong máy tính và các dụng cụ điện tử khác đều có các đầu vào,
mỗi đầu vào là số 0 hoặc số 1, và tạo ra các đầu ra cũng là các số 0 và 1. Các mạch điện
đó đều có thể được xây dựng bằng cách dùng bất kỳ một phần tử cơ bản nào có hai trạng
thái khác nhau. Chúng bao gồm các chuyển mạch có thể ở hai vị trí mở hoặc đóng và
các dụng cụ quang học có thể là sáng hoặc tối. Năm 1938 Claude Shannon chứng tỏ
rằng có thể dùng các quy tắc cơ bản của lôgic do George Boole đưa ra vào năm 1854
trong cuốn “Các quy luật của tư duy” của ông để thiết kế các mạch điện. Các quy tắc
này đã tạo nên cơ sở của đại số Boole. Sự hoạt động của một mạch điện được xác định
bởi một hàm Boole chỉ rõ giá trị của đầu ra đối với mỗi tập đầu vào. Bước đầu tiên trong
việc xây dựng một mạch điện là biểu diễn hàm Boole của nó bằng một biểu thức được
lập bằng cách dùng các phép toán cơ bản của đại số Boole. Biểu thức mà ta sẽ nhận
được có thể chứa nhiều phép toán hơn mức cần thiết để biểu diễn hàm đó. Ở cuối
chương này, ta sẽ có các phương pháp tìm một biểu thức với số tối thiểu các phép tổng
và tích được dùng để biểu diễn một hàm Boole. Các thủ tục được mô tả là bản đồ
Karnaugh và phương pháp Quine-McCluskey, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc
thiết kế các mạch điện có hiệu quả cao.

8.1. KHÁI NIỆM ĐẠI SỐ BOOLE.
8.1.1. Định nghĩa: Tập hợp khác rỗng S cùng với các phép toán ký hiệu nhân (.), cộng
(+), lấy bù (’) được gọi là một đại số Boole nếu các tiên đề sau đây được thoả mãn với
mọi a, b, c  S.
1. Tính giao hoán: a) a.b = b.a,
b) a+b = b+a.
2. Tính kết hợp:
a) (a.b).c = a.(b.c),
b) (a+b)+c = a+(b+c).
3. Tính phân phối: a) a.(b+c) = (a.b)+(a.c),
b) a+(b.c) = (a+b).(a+c).
4. Tồn tại phần tử trung hoà: Tồn tại hai phần tử khác nhau của S, ký hiệu là 1 và 0
sao cho:
a) a.1 = 1.a = a,
b) a+0 = 0+a = a.
1 gọi là phần tử trung hoà của phép . và 0 gọi là phần tử trung hoà của phép +.
5. Tồn tại phần tử bù: Với mọi a  S, tồn tại duy nhất phần tử a’ S sao cho:
a) a.a’ = a’.a = 0,
b) a+a’ = a’+a = 1.
114

a’ gọi là phần tử bù của a.
Thí dụ 1:
1) Đại số lôgic là một đại số Boole, trong đó S là tập hợp các mệnh đề, các phép toán 
(hội),  (tuyển), − (phủ định) tương ứng với . , +, ’, các hằng đ (đúng), s (sai) tương
ứng với các phần tử trung hoà 1, 0.
2) Đại số tập hợp là một đại số Boole, trong đó S là tập hợp P(X) gồm các tập con của
tập khác rỗng X, các phép toán  (giao),  (hợp), − (bù) tương ứng với . , +, ’, các tập
X, Ø tương ứng với các phần tử tru...
114
CHƢƠNG VIII
ĐẠI S BOOLE
Các mạch điện trong máy tính các dụng c điện t khác đều các đầu vào,
mỗi đầu vào là s 0 hoặc s 1, và tạo ra các đầu ra cũng là các s 0 1. Các mạch điện
đó đều có th được xây dựng bằng cách dùng bất k một phần t cơ bản nào có hai trạng
thái khác nhau. Chúng bao gồm các chuyển mạch th hai v trí m hoặc đóng
các dụng c quang học th sáng hoặc tối. Năm 1938 Claude Shannon chứng t
rằng th dùng các quy tắc cơ bản của lôgic do George Boole đưa ra vào năm 1854
trong cuốn “Các quy luật của tư duy” của ông để thiết kế các mạch điện. Các quy tắc
này đã tạo nên cơ s của đại s Boole. S hoạt động của một mạch điện được xác định
bởi một hàm Boole ch rõ giá tr của đầu ra đối với mỗi tập đầu vào. Bước đầu tiên trong
việc xây dựng một mạch điện biểu diễn hàm Boole của bằng một biểu thức được
lập bằng cách dùng các phép toán cơ bản của đại s Boole. Biểu thức ta s nhận
được th chứa nhiều phép toán hơn mức cần thiết để biểu diễn hàm đó. cuối
chương này, ta s các phương pháp tìm một biểu thức với s tối thiểu các phép tng
tích được ng đ biểu diễn một hàm Boole. Các th tục được mô t là bản đồ
Karnaugh phương pháp Quine-McCluskey, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc
thiết kế các mạch điện có hiệu qu cao.
8.1. KHÁI NIỆM ĐẠI S BOOLE.
8.1.1. Định nghĩa: Tập hợp khác rỗng S cùng với các phép toán ký hiệu nhân (.), cộng
(+), lấy () được gọi một đại s Boole nếu các tiên đề sau đây được tho mãn với
mọi a, b, c
S.
1. Tính giao hoán: a) a.b = b.a,
b) a+b = b+a.
2. Tính kết hợp: a) (a.b).c = a.(b.c),
b) (a+b)+c = a+(b+c).
3. Tính phân phối: a) a.(b+c) = (a.b)+(a.c),
b) a+(b.c) = (a+b).(a+c).
4. Tồn tại phần t trung hoà: Tồn tại hai phần t khác nhau của S, hiệu 1 và 0
sao cho: a) a.1 = 1.a = a,
b) a+0 = 0+a = a.
1 gọi là phần t trung hoà của phép . và 0 gọi là phần t trung hoà của phép +.
5. Tồn tại phần t bù: Với mọi a
S, tồn tại duy nhất phần t a’
S sao cho:
a) a.a’ = a’.a = 0,
b) a+a’ = a’+a = 1.
ĐẠI SỐ BOOLE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ BOOLE - Người đăng: trung_kien_94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐẠI SỐ BOOLE 9 10 487