Ktl-icon-tai-lieu

Đại số cơ bản ( ôn thi thạc sĩ toán học )

Được đăng lên bởi Hoadai Kute
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ CƠ BẢN
(ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)
Bài 17. Giải bài tập về ánh xạ tuyến tính
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 3 năm 2006
1. a. Cho ánh xạ f : Rn → R, chứng minh rằng f là ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại
các số a1 , a2 , . . . , an ∈ R để f (x1 , x2 , . . . , xn ) = a1 x1 + a2 x2 + . . . + an xn
b. Cho ánh xạ f : Rn → Rm . Chứng minh rằng f là ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi tồn
tại các số aij ∈ R để
f (x1 , x2 , . . . , xn ) = (a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn , . . . , am1 x1 + am2 x2 + . . . + amn xn ) (∗)
Giải. Ta chỉ giải câu b., câu a. là trường hợp đặc biệt của câu b. khi m = 1.
Kiểm tra trực tiếp, ta thấy ngay rằng nếu f có dạng như (∗) thì f là ánh xạ tuyến tính.
Ngược lại, nếu f là ánh xạ tuyến tính, ta đặt:
f (ei ) = (a1i , a2i , . . . , ami )
với i = 1, 2, . . . , n, trong đó ei = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0). Khi đó ta có
f (x1 , x2 , . . . , xn ) = f (x1 e1 + x2 e2 + . . . + xn en )
= x1 f (e1 ) + x2 f (e2 ) + . . . + xn f (en )
= f (a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn , . . . , am1 x1 + am2 x2 + . . . + amn xn )
2. Tìm công thức của ánh xạ tuyến tính f : R3 → R3 biết
a. f (1, 1, 2) = (1, 0, 0), f (2, 1, 1) = (0, 1, 1), f (2, 2, 3) = (0, −1, 0).
b. f (1, 2, 3) = (−1, 0, 1), f (−1, 1, 1) = (0, 1, 0), f (1, 3, 4) = (1, 0, 2).
Giải. a. Giả sử
(x1 , x2 , x3 ) = a1 (1, 1, 2) + a2 (2, 1, 1) + a3 (2, 2, 3)

(1)

Khi đó
f (x1 , x2 , x3 ) = a1 (1, 0, 0) + a2 (0, 1, 1) + a3 (0, −1, 0) = (a1 , a2 − a3 , a2 )

(2)

Do đó, để tính f (x1 , x2 , x3 ), ta cần tính a1 , a2 , a3 qua x1 , x2 , x3 . Do công thức (1),
a1 , a2 , a3 là nghiệm của hệ:




1 2 2 x1
1
2
2 x1
 1 1 2 x2  −→  0 −1
0 −x1 + x2 
2 1 3 x3
 0 −3 −1 −2x1 + x3

1
2
2 x1

0 −x1 + x2
−→  0 −1
0
0 −1 x1 − 3x2 + x3
1

Vậy:
a3 = −x1 + 3x2 − x3
a2 = x 1 − x 2
a1 = x1 − 2a2 − 2a3 = x1 − 2(x1 − x2 ) − 2(−x1 + 3x2 − x3 ) = x1 − 4x2 + 2x3
Thay vào (2), công thức của ánh xạ f là:
f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 − 4x2 + 2x3 , 2x1 − 4x2 + x3 , x1 − x2 )
b. Giải tương tự câu a., chi tiết xin dành cho bạn đọc.
3. Trong R3 cho 2 cơ sở:
u1 = (1, 0, 0), u2 = (0, 1, 1), u3 = (1, 0, 1)
v1 = (1, −1, 0), v2 = (0, 1, −1), v3 = (1, 0, 1)

(u)
(v)

và cho ánh xạ tuyến tính f : R3 → R3 , f (ui ) = vi .
a. Tìm công thức của f .
b. Tìm các ma trận
Af /(u) ,

Af /(u),(v) ,

Af /(v) ,

Af /(v),(u) ,

Af /(ε3 )

Giải. a. Giả sử
(x1 , x2 , x3 ) = a1 u1 + a2 u2 + a3 u3

(1)

Khi đó
f (x1 , x2 , x3 ) =
=
=
=

f (a1 u1 + a2 u2 + a3 u3 )
a1 f (u1 ) + a2 f (u2 ) + a3 f (u3 )
a1 (1, −1, 0) + a2 (0, 1, −1) + a3 ...
ĐẠI SỐ BẢN
(ÔN THI THẠC TOÁN HỌC)
Bài 17. Giải bài tập v ánh xạ tuyến tính
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 3 năm 2006
1. a. Cho ánh xạ f : R
n
R, chứng minh rằng f ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại
các số a
1
, a
2
, . . . , a
n
R để f (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = a
1
x
1
+ a
2
x
2
+ . . . + a
n
x
n
b. Cho ánh x f : R
n
R
m
. Chứng minh rằng f ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi tồn
tại các số a
ij
R để
f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = (a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . + a
1n
x
n
, . . . , a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ . . . + a
mn
x
n
) ()
Giải. Ta chỉ giải câu b., câu a. trường hợp đặc biệt của câu b. khi m = 1.
Kiểm tra trực tiếp, ta thấy ngay rằng nếu f dạng như () thì f ánh xạ tuyến tính.
Ngược lại, nếu f ánh xạ tuyến tính, ta đặt:
f(e
i
) = (a
1i
, a
2i
, . . . , a
mi
)
với i = 1, 2, . . . , n, trong đó e
i
= (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0). Khi đó ta
f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = f(x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ . . . + x
n
e
n
)
= x
1
f(e
1
) + x
2
f(e
2
) + . . . + x
n
f(e
n
)
= f (a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . + a
1n
x
n
, . . . , a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ . . . + a
mn
x
n
)
2. Tìm công thức của ánh xạ tuyến tính f : R
3
R
3
biết
a. f(1, 1, 2) = (1, 0, 0), f(2, 1, 1) = (0, 1, 1), f(2, 2, 3) = (0, 1, 0).
b. f(1, 2, 3) = (1, 0, 1), f(1, 1, 1) = (0, 1, 0), f(1, 3, 4) = (1, 0, 2).
Giải. a. Giả sử
(x
1
, x
2
, x
3
) = a
1
(1, 1, 2) + a
2
(2, 1, 1) + a
3
(2, 2, 3) (1)
Khi đó
f(x
1
, x
2
, x
3
) = a
1
(1, 0, 0) + a
2
(0, 1, 1) + a
3
(0, 1, 0) = (a
1
, a
2
a
3
, a
2
) (2)
Do đó, để tính f(x
1
, x
2
, x
3
), ta cần tính a
1
, a
2
, a
3
qua x
1
, x
2
, x
3
. Do công thức (1),
a
1
, a
2
, a
3
nghiệm của hệ:
1 2 2 x
1
1 1 2 x
2
2 1 3 x
3
1 2 2 x
1
0 1 0 x
1
+ x
2
0 3 1 2x
1
+ x
3
1 2 2 x
1
0 1 0 x
1
+ x
2
0 0 1 x
1
3x
2
+ x
3
1
Đại số cơ bản ( ôn thi thạc sĩ toán học ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số cơ bản ( ôn thi thạc sĩ toán học ) - Người đăng: Hoadai Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đại số cơ bản ( ôn thi thạc sĩ toán học ) 9 10 414