Ktl-icon-tai-lieu

đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi lamnhiteo
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. Ma trận – Định thức

Chương 2: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC
Bài 1: Khái niệm ma trận và các phép toán trên ma trận
______________________________________________________
1. Ma trận:
1.1 Định nghĩa:
Ma trận m dòng, n cột trên trường số K ( ¡ , £ ) là một bảng số hình chữ nhật gồm m dòng, n
cột, mỗi số trong ma trận thuộc trường và được gọi là một phần tử của ma trận.
Ta ký hiệu tập các ma trận là M(m, n; K) và mỗi ma trận thuộc M(m, n; K) được viết chi
tiết là:
 a11 a12
 a
 21 a22
 M M

 am1 am 2

 a11 a12
... a1n

 a21 a22
... a2 n
hoặc  M M
O
M


 am1 am 2
... amn

...
...
O
...

a1n

a2 n
M

amn

Hay viết gọn là A  ( aij )mn hoặc A  [aij ]mn trong đó i  1, m chỉ số dòng và j  1, n chỉ số
cột của phần tử.
Hai ma trận A  (aij )mn và B  (bij )mn được gọi là bằng nhau nếu aij  bij với mọi i  1, m và
j  1, n .
 1 2 3
Ví dụ: Ma trận A  

 4 5 6

 1 2 3
; B   4 5 6
2x3
 7 8 9

3x3

1.2 Một số dạng ma trận đặc biệt:
1.2.1 Ma trận vuông:
Trong trường hợp số dòng và số cột của hai ma trận bằng nhau thì ta có khái niệm ma trận
vuông. Ký hiệu tập các ma trận vuông là M(n; K), với n là cấp của ma trận vuông.
 a11 a12
 a
a22
21
A= 
 M M

 an1 an 2

... a1n
... a2 n
O
M

... ann

Trong ma trận vuông các phần tử a11 , a22 ,..., ann là các phần tử nằm trên đường chéo chính,
các phần tử an1 , a( n 1)2 ,..., a1n là các phần tử nằm trên đường chéo phụ.
Ví dụ:
 1 2 3
 1 2


A
là ma trận vuông cấp hai và B   4 5 7 là một ma trận vuông cấp 3.

 3 4
 7 8 9

Phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận A là 1; 4. Phần tử nằm trên đường chó
chính của ma trận B là 1, 5, 9.

Đại số tuyến tính 1

23

Chương 2. Ma trận – Định thức

1.2.2 Ma trận dòng, ma trận cột:
Nếu m = 1 thì ma trận chỉ có một dòng, được gọi là ma trận dòng. Tương tự, nếu n = 1 thì ta
có ma trận chỉ có một cột, được gọi là ma trận cột. Ma trận dòng và ma trận cột thường được
gọi là vectơ dòng và vectơ cột.
Một số thuộc trường K được gọi là ma trận một dòng, một cột.
Ví dụ:
 1
 
Ma trận dòng: A   1 2 3 4 và ma trận cột B   5
 7

1.2.3 Ma trận không
Ma trận có tất cả các phần tử đều bằng 0 được gọi là ma trận không. Ta dùng số 0 để biểu
thị cho mọi ma trận không cấp m x n.
Ví dụ:
 0 0 0

Ma trận 0 cấp 2x3: 

 0 0 0
1.2.4 Ma trận chéo
Ma trận vuông có các phần tử ngoài đường chéo chính đều bằng 0 và các phần tử trên
đường chéo chính khác không được gọi là ma trận chéo (hay ma trận đường chéo). Ma trận
chéo cấ...
Chương 2. Ma trận – Định thức
Chương 2: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC
Bài 1: Khái niệm ma trận và các phép toán trên ma trận
______________________________________________________
1. Ma trận:
1.1 Định nghĩa:
Ma trận m dòng, n cột trên trường số K (
,¡ £
) là một bảng số hình chữ nhật gồm m dòng, n
cột, mỗi số trong ma trận thuộc trường và được gọi là một phần tử của ma trận.
Ta hiệu tập các ma trận M(m, n; K) mỗi ma trận thuộc M(m, n; K) được viết chi
tiết là:
11 12 1
21 22 2
1 2
...
...
...
n
n
m m mn
a a a
a a a
a a a
M M O M
hoặc
11 12 1
21 22 2
1 2
...
...
...
n
n
m m mn
a a a
a a a
a a a
M M O M
Hay viết gọn
( )
ij m n
A a
hoặc
[ ]
ij m n
A a
trong đó
1,i m
chỉ số dòng
1,j n
chỉ số
cột của phần tử.
Hai ma trận
( )
ij m n
A a
( )
ij m n
B b
được gọi bằng nhau nếu
ij ij
a b
với mọi
1,i m
1,j n
.
Ví dụ: Ma trận
2x3
3 3
1 2 3
1 2 3
; 4 5 6
4 5 6
7 8 9
x
A B
1.2 Một số dạng ma trận đặc biệt:
1.2.1 Ma trận vuông:
Trong trường hợp số dòng số cột của hai ma trận bằng nhau thì ta khái niệm ma trận
vuông. Ký hiệu tập các ma trận vuông là M(n; K), với n là cấp của ma trận vuông.
A=
11 12 1
21 22 2
1 2
...
...
...
n
n
n n nn
a a a
a a a
a a a
M M O M
Trong ma trận vuông các phần tử
các phần tử nằm trên đường chéo chính,
các phần tử
1 ( 1)2 1
, ,...,
n n n
a a a
là các phần tử nằm trên đường chéo phụ.
Ví dụ:
1 2
3 4
A
là ma trận vuông cấp hai và
1 2 3
4 5 7
7 8 9
B
là một ma trận vuông cấp 3.
Phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận A là 1; 4. Phần tử nằm trên đường chó
chính của ma trận B là 1, 5, 9.
Đại số tuyến tính 1
23
đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại số tuyến tính - Người đăng: lamnhiteo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
đại số tuyến tính 9 10 89