Ktl-icon-tai-lieu

Đại Số Tuyến Tính

Được đăng lên bởi dismissthepast@gmail.com
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 4633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Học kỳ I, năm học 2005 - 2006

MỤC LỤC
Trang
Bài 1 Khái niệm trường
1.1 Các tính chất cơ bản của số thực
1.2 Định nghĩa trường . . . . . . . .
1.3 Một số tính chất của trường . . .
1.4 Trường số hữu tỷ . . . . . . . .
1.5 Trường các số nguyên modulo p

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Bài 2 Không gian vectơ và không gian con
2.1 Định nghĩa không gian vectơ . . . . .
2.2 Ví dụ về không gian vectơ . . . . . .
2.3 Một số tính chất của không gian vectơ
2.4 Không gian vectơ con . . . . . . . . .
2.5 Giao của một số không gian con . . .
2.6 Tổng hai không gian con . . . . . . .
2.7 Tổ hợp tuyến tính . . . . . . . . . . .
2.8 Không gian con sinh bởi một số vectơ

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bài 3 Cơ sở và số chiều của không gian vectơ
3.1 Độc lập và phụ thuộc tuyến tính . . . . . . . . . . . .
3.2 Một số tính chất độc lập và phụ thuộc tuyến tính . . . .
3.3 Khái niệm cơ sở của một không gian vectơ . . . . . . .
3.4 Sự tồn tại cơ sở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Khái niệm số chiều của không gian vectơ hữu hạn sinh
3.6 Cơ sở trong không gian vectơ n chiều . . . . . . . . .
3.7 Tọa độ của một vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 Số chiều của không gian con . . . . . . . . . . . . . .
i

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1
1
2
3
5
5

.
.
.
.
.
.
.
.

8
8
9
11
13
14
15
15
16

.
.
.
.
.
.
.
.

20
20
21
24
25
26
27
28
30

ii

MỤC LỤC

3.9

Hạng của một hệ vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4 Ánh xạ tuyến tính
4.1 Định nghĩa ánh xạ tuyến tính . . . . .
4.2 Ví dụ về ánh xạ tuyến tính . . . . . .
4.3 Một số tính chất của ánh xạ tuyến tính
4.4 Ảnh và nhân của ánh xạ tuyến tính . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Bài 5 Định thức
5.1 Phép thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Khái niệm định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Các tính chất cơ bản của định thức . . . . . . . . . . . .
5.4 Các tính chất của định thức suy ra từ các ...
BÀI GIẢNG
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Học kỳ I, năm học 2005 - 2006
Đại Số Tuyến Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Số Tuyến Tính - Người đăng: dismissthepast@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Đại Số Tuyến Tính 9 10 782