Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập về oleum và cách giải

Được đăng lên bởi coolboy191199
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3510 lần   |   Lượt tải: 6 lần
2SO4

3

H2SO4.nSO3
2SO4:

H2SO4.nSO3 + nH2O
VD1:

(n + 1) H2SO4

3

(A) H2SO4.SO3.
(C) H2SO4.3SO3.

(B) H2SO4.2SO3.
(D) H2SO4.4SO3.
2SO4.nSO3

3

là

80n
.100%
80n 98

71 %

2SO4.nSO3

(A) 32,65 %.
(C) 37,86 %.

.

(B) 35,96 %.
(D) 23,97 %.

nNaOH = 0,2.0,15 = 0,03 (mol).
(n + 1) H2SO4
2SO4.nSO3 + nH2O
H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
nH2SO4
nH SO
2

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

n = 3.

4

noleum

1
n
2 NaOH
n 1
1

(1)
(2)

0, 015 (mol).

0, 03
0, 015

n=1

H2SO4.SO3
35,96 %.
1



1
(A) H2SO4.H2O.
(C) H2SO4.2H2O.

(B) H2SO4.0,5H2O.
(D) H2SO4.0,25H2O.

2 Hòa tan 6,76 gam oleum vào n
ì thu
H2SO4 0,4 M.
(A) H2SO4.SO3.
(B) H2SO4.2SO3.
(C) H2SO4.3SO3.
(D) H2SO4.4SO3.
3

3

3
2SO4

3
2SO4.nSO3

(A) H2SO4.SO3.
(C) H2SO4.3SO3.

(B) H2SO4.2SO3.
(D) H2SO4.4SO3.

4

H2SO4.nSO3
ml dung

(A) 1.

(B) 0,5.

(C) 2.

5

(D) 3.

2SO4
3

(A) 31,2 %.
(C) 22,5 %.

3

trong oleum là
(B) 54,6 %.
(D) 16,88 %.

6

H2SO4.nSO3 thu
2SO4

2SO4.

là
(A) H2SO4.0,2SO3.
(C) H2SO4.SO3.

(B) H2SO4.0,5SO3.
(D) H2SO4.2SO3.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

2



K

Na

Ba Ca

Mg

Al

Zn

Fe

NHÓM 1
Tan trong axit.

Ni

Sn Pb Cu Hg

NHÓM 2

NHÓM 3

Ag

Không tan trong axit.

Tan trong axit.

VD3:

ư
3)2 thì thu

(A) 0,88.
nPbS

(B) 1,76.

(C) 1,32.

(C) 0,44.

= x (mol).
FeCl2 + H2S
H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3
FeS

nH2S

nFeS

x (mol).

nPbS

nH S

0, 01 (mol).

2

nFeS

(1)
(2)
0, 01 (mol).
.

VD4:

2,

nóng dư thu đư

S pư v
2SO4 đ c,
đktc) và dung d ch A. Cho A tác

2

n dùng đ

ađ

2

trên?

20,8 gam (Fe, S) H2SO4

Fe2(SO4) + SO2 KMnO4 1 M
NaOH

Fe

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

n

= x (mol); nS = y (mol); nSO2
= x = nFe (trong Fe(OH)3 )

21,4 gam Fe(OH)3

z (mol)

0, 2 (mol).

56x + 32y = 20,8 (1)

y = 0,3 (mol).
3



Fe0 – 3e
x
3x
S0 – 4e
y
4y
ne (nh−êng)

2

3x

S+6 + 2e
z
2z

Fe+3
S+4

4y

ne (nhËn)

1, 8 (mol e).

+ 2KMnO4 + 2H2O

nKMnO4

+4

2
n
5 SO2

2z (mol e).

z = 0,9 (mol).
2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4

0,36 (mol).
V

4

n
CM

0,36
1

0,36 (lÝt).

7
thì thu
(A) 1,12.

(B) 2,24.

(C) 3,36.

(D) 4,48.

8

dung

này đi qua

3)2

(A) 5,98 % và 94,02 %.
(C) 33,46 % và 66,54 %.

dư sinh ra 9,6

Thành

(B) 86,42 % và 13,58 %.
(D) 83,22 % và 16,78 %.

9
2,2
Cl2 dư sinh ra 2,4
Al trong Y là
(A) 2,7 gam.
(C) 2,025 gam.

(B) 1,35 gam.
(D) 0,675 gam.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

4



A

2,

HNO3 đ c nóng dư thu đư
) và dung d
dư thu đư
(A) 44,8.
(C) 53,76.
 

S pư v

2
2

(B) 40,32.
(D) 58,24.

B

2

loãng dư thu đư

3

2

(A) ...
1
www.tuhoc.edu.vn
htttp://tuhoc.edu.vn/blog

H
2
SO
4
.nSO
3




 

VD1:
A


 B


C


 D




 


A  B 
C  D 





 



 


 
 H
2
SO
4
.SO
3
35,96 %
80n
.100% 71 %
80n 98
2 4
H SO NaOH
1
n n 0,015 (mol).
2
2 4
H SO
oleum
n
n 1 0,03
n 1 0, 015
Dạng bài tập về oleum và cách giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập về oleum và cách giải - Người đăng: coolboy191199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dạng bài tập về oleum và cách giải 9 10 176