Ktl-icon-tai-lieu

Dạng toán hỗn hợp lớp 9

Được đăng lên bởi khanhnhung1912
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DẠNG TOÁN HỖN HỢP
1.Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 1,68 lít
khí H2 thoát ra ở đktc . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?
2. Cho hỗn hợp gồm Ag và Al tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư tạo thành 6,72 lít khí
H2 thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan . Tính % về khối lượng của từng kim loại
có trong hỗn hợp ?
3. Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo
thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc .
Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?
Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?
4. Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl
14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan
Tính % về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp ?
Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?
Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?
5. Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng
khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl 2M tạo thành 16,352 lít khí H 2 thoát
ra ở đktc .
Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp?
Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ?
6. Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A
Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO 3 tạo thành 2,87 gam kết tủa
Tính % về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp ?
Tính C% các muối có trong dung dịch A
7. Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH 4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng
bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon
có trong hỗn hợp ?
8. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH 4 , C2H4 và C2H2 qua bình Brom dư thấy khối
lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra khỏi bình được đốt cháy
hoàn toàn thu được 2,2 gam CO2 . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có
trong hỗn hợp ?
9. Chia 26 gam hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H6 và C2H4 làm 2 phần bằng nhau
- Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2
- Phần 2 : Cho lội qua bình đựng d/dịch brom dư thấy có 48 gam brom tham gia phản
ứng
Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?
10. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp của Mg và MgO bằng dung dịch HCl . Dung
dịch thu được cho tác dụng với với dung dịch NaOH dư . Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi
nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn
Tính % về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu ?
Tính thể tích dung dịch HCl...
DẠNG TOÁN HỖN HỢP
1.Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu Fe tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 1,68 lít
khí H
2
thoát ra ở đktc . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?
2. Cho hỗn hợp gồm Ag Al tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
tạo thành 6,72 lít khí
H
2
thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan . Tính % về khối lượng của từng kim loại
có trong hỗn hợp ?
3. Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo
thành 8,96 lít khí H
2
thoát ra ở đktc .
Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?
Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?
4. Cho 8,8 gam hỗn hợp gm Mg MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl
14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan
Tính % về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp ?
Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?
Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?
5. Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al Zn trong đó khối lượng của Magie bằng
khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl 2M tạo thành 16,352 lít khí H
2
thoát
ra ở đktc .
Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp?
Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ?
6. Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A
Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO
3
tạo thành 2,87 gam kết tủa
Tính % về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp ?
Tính C% các muối có trong dung dịch A
7. Dẫn 6,72 lít ktc) hỗn hợp khí gồm CH
4
, C
2
H
4
qua bình Brom thấy khối lượng
bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon
có trong hỗn hợp ?
8. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH
4
, C
2
H
4
C
2
H
2
qua bình Brom thấy khối
lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra khỏi bình được đốt cháy
hoàn toàn thu được 2,2 gam CO
2
. Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon
trong hỗn hợp ?
9. Chia 26 gam hỗn hợp khí gồm CH
4
, C
2
H
6
và C
2
H
4
làm 2 phần bằng nhau
- Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2
- Phần 2 : Cho lội qua bình đựng d/dịch brom thấy 48 gam brom tham gia phản
ứng
Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?
10. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp của Mg MgO bằng dung dịch HCl . Dung
dịch thu được cho tác dụng với với dung dịch NaOH . Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi
nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn
Tính % về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu ?
Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu đã dùng ?
11. a tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp của Al Mg bằng dung dịch HCl vừa đủ .
Thêm một lượng NaOH dư vào dung dịch . Sau phản ứng xuất hiện một lượng kết tủa
Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu
được 4 g chất rắn
Tính % về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu ?
Dạng toán hỗn hợp lớp 9 - Trang 2
Dạng toán hỗn hợp lớp 9 - Người đăng: khanhnhung1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dạng toán hỗn hợp lớp 9 9 10 864