Ktl-icon-tai-lieu

Dạng toàn phương

Được đăng lên bởi nguyenvannghia2211
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C.V

DẠNG TOÀN PHƯƠNG

1. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH
1.1. ĐỊNH NGHĨA

Cho không gian vectơ E trên trường  .

 thỏa:
Một dạng song tuyến tính  trên E là một ánh xạ  : E  E 
 x, x, y  E
 ( x  x, y )   ( x, y )   ( x, y ) .
x, y  E     ( x, y )   ( x, y )
 x, y , y  E
 ( x, y  y)   ( x, y )   ( x, y) .
 x, y  E     ( x, y )   ( x, y ) .








Nếu dạng song tuyến tính có thêm tính chất:
x, y  E
 ( x, y )   ( y, x) thì ta nói  là dạng song tuyến tính đối xứng.
x, y  E
 ( x, y )   ( y, x) thì ta nói  là dạng song tuyến tính phản
đối xứng.
x  E  ( x, x)  0 thì ta nói  là dạng song tuyến tính dương.
x  E \ {0}  ( x, x)  0 thì ta nói  là dạng song tuyến tính xác định dương.

1.2. Thí dụ:
a) Ánh xạ

 :  2   2 

(u , v)

u  ( x1, x2 ), v  ( y1, y2 )



 x1 y2  x2 y2

là một dạng song tuyến tính.
b) Ánh xạ

 :  2   2 

(u , v)



u  ( x1, x2 ), v  ( y1, y2 )

 x1 y2  x2 x1

không phải là dạng song tuyến tính.

2. DẠNG TOÀN PHƯƠNG.
2.1. ĐỊNH NGHĨA 1:
Cho dạng song tuyến tính
Ánh xạ

 trên không gian vecto E.

q : E 

x   ( x, x )
được gọi là dạng toàn phương trên E.

1




Trong định nghĩa trên ta nói dạng song tuyến tính  sinh ra dạng toàn
phương q.
Nếu  là dạng song tuyến tính sinh ra q và  là đối xứng thì ta nói  là
dạng cực của dạng toàn phương q.

2.2. Mệnh đề:
Mỗi dạng toàn phương q có một dạng cực duy nhất f xác định bởi

f ( x, y ) 

1
 q ( x  y )  q ( x)  q ( y )  .
2

2.3. ĐỊNH NGHĨA 2:
Ta có thể định nghĩa dạng toàn phương theo cách khác.
Cho không gian vectơ E và một cơ sở của E là ( ) : a1,..., an .
Cho x  E và giả sử x 

n

 xi ai .

i 1

  được xác định bởi biểu thức:
Một ánh xạ q : E 
n

n
2
q( x)   i xi   ij xi x j , trong đó
i 1
i j





 i ,  ij   ,

được gọi là một dạng toàn phương trên E.
Trường hợp này ta gọi q là dạng toàn phương n biến xác định trên E.

2.4. Thí dụ:



n  2 : Dạng toàn phương 2 biến là những ánh xạ có dạng
x  x1a1  x2 a2  E
q ( x)  ax12  bx22  cx1x2
n  3 : Dạng toàn phương 3 biến là những ánh xạ có dạng
x  x1a1  x2 a2  x3a3  E

q( x)  ax12  bx22  cx32  dx1x2  ex1x3  fx2 x3


n  4 : Một dạng toàn phương 4 biến xác định trên  4 là:
u  ( x, y, z , t )   4
q (u )  2 y 2  z 2  3t 2  xt  5 yz  2 zt



Cho dạng toàn phương trên 3 :

u  ( x, y, z )  3

q (u )   x 2  2 z 2  3 xy  2 yz .

Biểu thức này của q được xét đối với cơ sở tự nhiên của 3 .
Nế...
1
C.V DNG TOÀN PHƯƠNG
1. DNG SONG TUYN TÍNH
1.1. ĐỊNH NGHĨA
Cho không gian vectơ E trên trường .
Mt dng song tuyến tính
trên E là mt ánh x : EE
 tha:
,, ( ,) (,) (,)
x
xy E x xy xy xy



.
,(,)(,)
x
y E xy xy


, , (, ) (, ) (, )
x
yy E xy y xy xy



.
,(,)(,)
x
yE xy xy

 .
Nếu dng song tuyến tính có thêm tính cht:
,(,)(,)
x
yE xy yx
 thì ta nói
là dng song tuyến tính đối xng.
,(,)(,)
x
yE xy yx
 thì ta nói
là dng song tuyến tính phn
đối xng.
(,) 0
x
Exx
 thì ta nói
là dng song tuyến tính dương.
\{0} ( , ) 0
x
Exx
 thì ta nói
là dng song tuyến tính xác định dương.
1.2. Thí d:
a) Ánh x
22
12 12
12 22
:(,),(,)
(,)
uxxvyy
uv xy x y


là mt dng song tuyến tính.
b) Ánh x
22
12 12
12 21
:(,),(,)
(,)
uxxvyy
uv xy xx


không phi là dng song tuyến tính.
2. DNG TOÀN PHƯƠNG.
2.1. ĐỊNH NGHĨA 1:
Cho dng song tuyến tính
trên không gian vecto E.
Ánh x
:
(,)
qE
x
xx

được gi là dng toàn phương trên E.
Dạng toàn phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng toàn phương - Người đăng: nguyenvannghia2211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dạng toàn phương 9 10 826