Ktl-icon-tai-lieu

Dạng Toàn Phương

Được đăng lên bởi dismissthepast@gmail.com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
∑

CHƯƠNG 4

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

§7: Dạng Toàn phương

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Khi tìm cực trị của hàm 2 biến bài toán sẽ
dẫn đến việc xác định dấu của vi phân cấp 2
của hàm f, nghĩa là ta cần xác định dấu của:
d 2 f ( x0 , y0 ) = f xx'' ( x0 , y0 )dx 2 + 2 f xy "( x0 , y0 )dxdy + f yy "( x0 , y0 )dy 2
= Adx 2 + 2 Bdxdy + Cdy 2


Khi xét hàm 3 biến thì ta cần xác định
dấu của vi phân cấp 2:

d 2 f = a11dx 2 + 2a12 dxdy + 2a13dxdz + a22 dy 2 + 2a23dydz + a33dz 2
Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

§7: Dạng Toàn phương

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Tổng quát cho hàm nhiều biến thì việc tìm
dấu của vi phân cấp 2 không đơn giản, do
vậy “Dạng toàn phương” là một lý thuyết
hổ trợ cho việc tìm dấu của vi phân cấp 2
của hàm nhiều biến.

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑


§7: Dạng Toàn phương

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Định nghĩa: Cho V là không gian vector n
chiều trên R, hàm

ω :V → R
xác định như sau: với mỗi

x = ( x1 , x2 ,..., xn ) ∈ V
Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑

§7: Dạng Toàn phương

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

ω ( x) = a x + 2a12 x1 x2 + 2a13 x1 x3 + ... + 2a1n x1 xn
2
11 1

+ a22 x22 + 2a23 x2 x3 + ... + 2a2 n x2 xn
+ a x + ... + 2a3n x3 xn
2
33 3

....................
+a x

2
nn n

được gọi là dạng toàn phương trên V.
Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑


§7: Dạng Toàn phương

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Cho dạng toàn phương:

ω : R → R, x = ( x1 , x2 , x3 )
3

ω ( x) = 2 x + 4 x1 x2 − 6 x1 x3
2
1

− x + 2 x2 x3
2
2

+ 8x

2
3

= 2 x + 4 x1 x2 − 6 x1 x3 − x + 2 x2 x3 + 8 x
2
1

a11

2
2

2a12

2a13

2
3

a22 2a23

a33

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑


§7: Dạng Toàn phương

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Định nghĩa: Cho dạng toàn phương

ω ( x) = a11 x12 + 2a12 x1 x2 + 2a13 x1 x3 + ... + 2a1n x1 xn
+ a x + 2a23 x2 x3 + ... + 2a2 n x2 xn
2
22 2

+ a x + ... + 2a3n x3 xn
2
33 3

....................
khi đó, ma trận sau:

+a x

2
nn n

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

§7: Dạng Toàn phương

∑

 a11
a
12

Aω =
 ...

 a1n


a12
a22
...
a2 n

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

... a1n 

... a2 n 
... ... 

... an n 

Gọi là ma trận của dạng toàn phương
Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑


§7: Dạng Toàn phương

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Cho dạng toàn phương

ω : R → R, x = ( x1 , x2 , x3 )
3

ω ( x) = 2 x + 4 x1 x2 − 6 x1 x3 − x + 2 x2 x3 + 8 x
2
1



2
2

2
3

Khi đó, ma trận của dạng toàn phương là:

 2 2 −3


Aω =  2 −1 1 
 −3 1 8 

Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn

∑


§7: Dạng Toàn phương

Tín...
Đ
i
S
T
u
y
ế
n
T
í
n
h
Gi¶ng viªn: Phan §øc TuÊn
CHƯƠNG 4
Dạng Toàn Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng Toàn Phương - Người đăng: dismissthepast@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Dạng Toàn Phương 9 10 264