Ktl-icon-tai-lieu

Dạng tự đảng cấu và biẻu diễn nhóm GL(2,R)

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THU HOÀI

DẠNG TỰ ĐẲNG CẤU VÀ BIỂU DIỄN NHÓM GL(2,R)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC
Chuyên ngành : Toán giải tích
Mã số: 60.46.01

Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp

Thái Nguyên - 2011

1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục
Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Chương 1. LÝ THUYẾT DẠNG TỰ ĐẲNG CẤU TRÊN GL(2, R) . . . . . .

4

1.1. Một số khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2. Toán tử trong không gian Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.3. Đại số Lie và đại số phổ dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.4. Bài toán phổ cho thương compact của nửa mặt phẳng trên . . . . .

9

1.4.1. Lý thuyết phổ của các dạng tự đẳng cấu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.2. Xác định phổ của toán tử đối xứng không bị chặn trên L2 (Γ\H, χ, k). . . . . . . 11
1.4.3. Khai triển không gian Hilbert L2 (Γ\G, χ) thành các không gian con bất khả qui .
12

Chương 2. BIỂU DIỄN NHÓM GL(2, R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1. Dạng tự đẳng cấu trên GL(2, R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1.1. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Các dạng tự đẳng cấu trên Γ\H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
16

2.2. Biểu diễn của các nhóm compact địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2.3. Biểu diễn của đại số Lie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.4. Phân loại các (g, K)-module bất khả quy của G = GL(2, R)+ . .

25

Chương 3. MỘT SỐ TÍNH TOÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

1
2Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMỞ ĐẦU

Dạng tự đẳng cấu là khái niệm lần đầu được đưa vào bởi Poincaré: hàm
số trên không gian đối xứ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
NGUYỄN THU HOÀI
DẠNG TỰ ĐẲNG CU VÀ BIỂU DIỄN NHÓM GL(2,R)
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC
Chuyên ngành : Toán giải tích
số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp
Thái Nguyên - 2011
1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Dạng tự đảng cấu và biẻu diễn nhóm GL(2,R) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng tự đảng cấu và biẻu diễn nhóm GL(2,R) - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Dạng tự đảng cấu và biẻu diễn nhóm GL(2,R) 9 10 693