Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá khai thác đá

Được đăng lên bởi nhungqn86
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................. 3
2. Mục đích của đề tài .................................................................................................... 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 5
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.............................................................. 5

Chương 1 TỔNG QUAN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO
, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT
..................
NAM7
1.1. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI
THÁC LỘ THIÊN TRÊN THẾ GIỚI............................................................................... 7
1.1.1. Tại Liên Xô cũ ..........................................................................................7
1.1.2. Tại Liên bang Đức ....................................................................................8
1.1.3. Tại Mỹ.......................................................................................................8
1.1.4. Tại Vương quốc Anh ................................................................................9
1.1.5. Tại Brazin .................................................................................................9
1.1.6. Tại Guinea...............................................................................................10
1.1.7. Tại Úc .....................................................................................................10
1.1.8. Tại Peru ...................................................................................................11
1.2. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI
THÁC ĐÁ LỘ THIÊN TẠI VIỆT NAM ....................................................................... 12
1.2.1. Tình hình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại
Việt Nam. ..................................................................................................................12
1.2.2. Các giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường đang được áp dụng ở các
vùng khai thác khoáng sản ở Việt Nam ....................................................................13
1.2.3. Một số giải pháp phục hồi môi trường trong khai thác lộ thiên...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................. 3
2. Mục đích của đề tài .................................................................................................... 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 5
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .............................................................. 5
Chương 1 TNG QUAN CC GII PHP CI TO, PHC HI MÔI TRƯNG
TRONG KHAI THC KHONG SN TRÊN TH GII V Ở VIT NAM .................. 7
1.1. CC GII PHP CI TO, PHC HI MÔI TRƯNG TRONG KHAI
THÁC LỘ THIÊN TRÊN TH GII
............................................................................... 7
1.1.1. Tại Liên Xô cũ .......................................................................................... 7
1.1.2. Tại Liên bang Đức .................................................................................... 8
1.1.3. Tại M ....................................................................................................... 8
1.1.4. Tại Vương quốc Anh ................................................................................ 9
1.1.5. Tại Brazin ................................................................................................. 9
1.1.6. Tại Guinea ............................................................................................... 10
1.1.7. Tại Úc ..................................................................................................... 10
1.1.8. Tại Peru ................................................................................................... 11
1.2. CC GII PHP CI TO, PHC HI MÔI TRƯNG TRONG KHAI
THC Đ LỘ THIÊN TI VIT NAM
....................................................................... 12
1.2.1. Tình nh khai thác khoáng sản làm vật liệu y dựng thông thường tại
Việt Nam. .................................................................................................................. 12
1.2.2. Các giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường đang được áp dụng các
vùng khai thác khoáng sản ở Việt Nam .................................................................... 13
1.2.3. Một số giải pháp phục hồi môi trường trong khai thác lộ thiên đá vôi .. 16
1.2.4. Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu: ......................................................... 23
Chương 2 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THUYT V DỮ LIU VẬN DNG TRONG
ĐỀ TI LUẬN VĂN ............................................................................................................................. 26
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYT ........................................................................................... 26
2.1.1 Hệ sinh thái thiết thực .............................................................................. 26
2.1.2 Đất và vai trò thảm phủ đối với đất ......................................................... 27
2.1.3 Phương pháp tính dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường. ............ 28
2.2. CƠ SỞ ĐNH GI CC VẤN ĐỀ CẦN GII QUYT TRONG ĐỀ TI
. 29
Đánh giá khai thác đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá khai thác đá - Người đăng: nhungqn86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Đánh giá khai thác đá 9 10 662