Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thuật toán sắp xếp

Được đăng lên bởi huynhquangtrang1994-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 68 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH THUẬT TOÁN SẮP XẾP
SV: Huỳnh Quang Trang
MSSV: 1212428

Lý thuyết
Độ phức tạp thuật toán tìm kiếm tuần tự: O(n)
Độ phức tạp thuật toán tìm kiếm nhị phân: O(log n)
Thực tế
Thời gian tìm kiếm trung bình trong 1000 lần tìm kiếm của thuật toán tìm
kiếm tuần tự khoảng: 1195 milli giây. Và thời gian tìm kiếm phần tử giữa mảng
gần như bằng ½ thời gian tìm kiếm phần tử ở cuối mảng.
Thời gian tìm kiếm trung bình trong 1000 lần tìm kiếm của thuật toán tìm
kiếm nhị phân khoảng: 0.00 milli giây. Và không có sự khác nhau khi tìm kiếm ở
mọi vị trí trong mảng.
Kết luận
Thuật toán tìm kiếm nhị phân có độ phức tạp thật toán rất thấp nên thời gian
tìm kiếm nhanh hơn rất nhiều so với thuật toán tìm kiếm tuần tự. Ngoài ra thuật
toán tìm kiếm nhị phân tiến hành chia đôi dữ liệu để tìm nên không có sự khác
nhau khi tìm kiếm ở mọi vị trí – điều này khác với tìm kiếm tuần tự.

...
ĐÁNH THUẬT TOÁN SP XP
SV: Hunh Quang Trang
MSSV: 1212428
Lý thuyết
Độ phc tp thut toán tìm kiếm tun t: O(n)
Độ phc tp thut toán tìm kiếm nh phân: O(log n)
Thc tế
Thi gian tìm kiếm trung bình trong 1000 ln tìm kiếm ca thut toán tìm
kiếm tun t khong: 1195 milli giây. Và thi gian tìm kiếm phn t gia mng
gần như bằng ½ thi gian tìm kiếm phn t cui mng.
Thi gian tìm kiếm trung bình trong 1000 ln tìm kiếm ca thut toán tìm
kiếm nh phân khong: 0.00 milli giây. Và không có s khác nhau khi tìm kiếm
mi v trí trong mng.
Kết lun
Thut toán tìm kiếm nh phân có độ phc tp tht toán rt thp nên thi gian
tìm kiếm nhanh hơn rất nhiu so vi thut toán tìm kiếm tun t. Ngoài ra thut
toán tìm kiếm nh phân tiến hành chia đôi dữ liệu để tìm nên không có s khác
nhau khi tìm kiếm mi v trí điu này khác vi tìm kiếm tun t.
Đánh giá thuật toán sắp xếp - Người đăng: huynhquangtrang1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đánh giá thuật toán sắp xếp 9 10 170