Ktl-icon-tai-lieu

Danh pháp ancol

Được đăng lên bởi dinhhuyensph201
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH PHÁP ANCOL

1.
2.
3.

Danhphápthaythế
Danhpháploạichức
Tênthôngthườngvàtênnửahệthốngđượclưudùng

1.Danhpháploạichức
Ancol+têngốchiđrocacbon+ic

C2H5OH

Ancoletylic

CH2= CH – CH2– OH

Ancolanlylic

(CH3)2CH-OH
OHCH2CH(OH)CH2OH

Ancolisobutylic
?

Danhphápthaythế
Đâylàkiểugọitênphổbiếnnhất,cóthểdùngđểgọitênmọiancol

Tênhiđuanền+sốchỉvịtrí+ol

CHỌN HIĐRUA NỀN

-

Chọn mạch chính có nhiều nhóm – OH nhất.
Là mạch chứa lượng tối đa liên kết bội
Là mạch C dài nhất
....
Mạch có locant thấp hơn cho nhóm – OH
...

VD1

2-etyl-butan-1,3-điol

VD2

2-hiđroximetyl-1-metylbut-2-en-1,4-điol

VD3

5-(4-hiddroxxibut-1-in-yl)nona-2,6-ddien-1,9-điol

3.Tênthôngthườngvàtênnửahệthống
đượclưudùng

III.CácnhómsinhrabằngcáchtáchH ở OH

Cácnhóm(gốc) RO-vàArO-

Cácnhómhóatrịhaiởdạng–O-X-O-

NhómchứaSvàSetươngđồngvớiRO-vàArO-

Cácnhóm(gốc) RO-vàArO-

Đượcgọitênbằngcáchthêm“oxi”vàocuốitêncủanhómR-hoặcAr-

Cómộtsốtrườnghợpngoạilệđượcdùng
tênrútgọn(kểdẫnxuấtthế) :

CH 3O-

CH 3CH 2O-

CH 3CH 2 CH 2 -O-

Metoxi-

Etoxi-

Propoxi-

CH 3CH 2CH 2CH 2 -O- ButoxiC6 H 5O-

Phenoxi-

Trừtrườnghợplàmộtbộphậncủavòng,cácnhómhóatrịhaiởdạng-O-X-Ocótênđượchìnhthànhbằngcáchthêmhậutố“đioxi”vàotêncủanhómhóatrị-X- .Thídụ

-O-CH 2 -O-

-O-CH 2CH 2 -O-

-O-CH 2CH 2 CH 2 -O-O-CO-O-

Metylenđoxi-

Etylenđioxi-

Trimetylenioxi-

Cacbonylđioxi-

NhómchứaSvàSetươngđồngvớiRO-vàArO-

HS-

sunfanyl-;

HSe-

Selanyl-;

RS-

Ankylsunfanyl-;

ArS-

Arylsunfanyl-;

RSe-

Ankylselanyl-;

ArSe-

Arylselanyl-;

Thídụ:

CH 3S-

Metylsunfanyl-;

C6 H 5Se-

Phenylselanyl-;

...
DANH PHÁP ANCOL
DANH PHÁP ANCOL
1.
Danhphápthaythế
2.
Danhpháploạichức
3.
Tênthôngthườngvàtênnửahệthốngđượclưudùng
1.
Danhphápthaythế
2.
Danhpháploạichức
3.
Tênthôngthườngvàtênnửahệthốngđượclưudùng
Danh pháp ancol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh pháp ancol - Người đăng: dinhhuyensph201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Danh pháp ancol 9 10 610