Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ - con lắc lò xo

Được đăng lên bởi Tùng Linh Hồ
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Dao ®éng c¬ häc --- con l¾c lß xo
D¹ng 1. X¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm trong dao ®éng ®iÒu hoµ
Bµi 1. Cho c¸c ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ nh sau :
a)
5.sin(4. . )
6
x t
(cm). b)
5.sin(2. . )
4
x t
(cm).
c)
5.sin( . )
x t
(cm). d)
3
x cos t
(cm).
X¸c ®Þnh biªn ®é, tÇn sè gãc, pha ban ®Çu,chu kú, tÇn sè, cña c¸c dao ®éng ®iÒu hoµ ®ã?
Bµi 2
. Cho c¸c chuyÓn ®éng ®îc m« t¶ bëi c¸c ph¬ng tr×nh sau:
a)
5. ( . ) 1
x cos t
(cm) b)
2
2.sin (2. . )
6
x t
(cm) c)
3.sin(4. . ) 3. (4. . )
x t cos t
(cm)
Chøng minh r»ng nh÷ng chuyÓn ®éng trªn ®Òu nh÷ng dao ®éng ®iÒu hoµ. X¸c ®Þnh biªn ®é, tÇn sè,
pha ban ®Çu, vµ vÞ t c©n b»ng cña c¸c dao ®éng ®ã.
Bµi 3. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng , cïng tÇn sè, c¸c ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ:
1
3.sin( . )
4
x t
(cm)
2
4.sin( . )
4
x t
(cm) . Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp hai dao ®éng
trªn lµ:
A. 5 cm. B. 7 cm. C. 1 cm. D. 12 cm.
Bµi 4. Hai dao ®éng cïng ph¬ng , cïng tÇn sè :
1
2 .sin( . )
3
x a t
(cm)
2
.sin( . )
x a t
(cm) . H·y viÕt ph¬ng tr×nh tæng hîp cña hai
ph¬ng tr×nh thµnh phÇn trªn?
A.
. 2.sin( . )
2
x a t
(cm). B.
. 3.sin( . )
2
x a t
(cm).
C.
3.
.sin( . )
2 4
a
x t
(cm). D.
2.
.sin( . )
4 6
a
x t
(cm).
D¹ng 2. X¸c ®Þnh Li ®é, vËn tèc, gia tèc, lùc phôc håi ë mét
thêi ®iÓm hay øng víi pha ®· cho
Bµi 1. Mét chÊt ®iÓm khèi lîng m = 100g dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh :
5.sin(2. . )
6
x t
(cm) . LÊy
2
10.
X¸c ®Þnh li ®é, n tèc, gia tèc, lùc phôc håi trong c¸c trêng
hîp sau :
a) ë thêi ®iÓm t = 5(s).
b) Khi pha dao ®éng lµ 120
0
.
Bµi 2.
To¹ ®é cña mét vËt biÕn thiªn theo thêi gian theo ®Þnh luËt :
4. (4. . )
x cos t
(cm). TÝnh tÇn
dao ®éng , li ®é vµ vËn tèc cña vËt sau khi b¾t ®Çu dao ®éng ®îc 5 (s).
Bµi 3.
Ph¬ng tr×nh cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã d¹ng :
6.sin(100. . )
x t
.
C¸c ®¬n vÞ ®îc sö dông lµ centimet vµ gi©y.
a) X¸c ®Þnh biªn ®é, tÇn sè, vËn tèc gãc, chu kú cña dao ®éng.
b) TÝnh li ®é vµ vËn tèc cña dao ®éng khi pha dao ®éng lµ -30
0
.
Dao động cơ - con lắc lò xo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ - con lắc lò xo - Người đăng: Tùng Linh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dao động cơ - con lắc lò xo 9 10 978