Ktl-icon-tai-lieu

DAO động điều hòa

Được đăng lên bởi nslam1083
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề dao động cơ số 1 ( đợt 2)
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc α 0. Khi vật
đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v . Khi đó, ta có biểu thức:
A.

v2
=α 0 2 -α 2
gl

B. α2 =

.

 02

- glv2. C.

 02

= α2 +

v2
2

. D. α2 =

Câu 2. Câu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng:
A. Để có cộng hưởng thì tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ dao động.
B. Khi có cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng bức rất lớn.
C. Khi có cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng bức cực đại.
D. Cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.
Câu 3. Một con lắc lò xo, khối lượng của vật bằng 2 kg dao động theo phương trình

 02

-

v 2g
l

.

x  Acos( t+ ) . Cơ

năng dao động E = 0,125 (J). Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v 0 = 0,25 m/s và gia tốc

Câu 12. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa.
A.Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng.
B.Thế năng tăng khi li độ của vật tăng
C.Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng.
Câu 13. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về.
B.Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không.
D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
Câu 14. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không
đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm. Thời gian
để hòn bi đi được 2cm kể từ vị trí cân bằng là
A.1s.
B.2 s.
C.0,75s.
D. 4s.
Câu 15. Con lắc đơn dao động với chu kì T. Treo con lắc trong một thang máy và cho thang máy chuyển động nhanh
dần đều đi lên với gia tốc a=

a  6, 25 3( m / s) . Độ cứng của lò xo là:
A. 150(N/m)
B. 425(N/m)
C. 625(N/m)
D. 100 (N/m)
Câu 4. Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian như nhau.
B. Dao động điều hòa là dao động tuân theo quy luật dạng sin hoặc cos.
C. Dao động là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng.
D. Dao động của hệ chỉ xảy ra dưới tác dụng của nội lực gọi là dao động tự do.
Câu 5. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có tần số dao động riêng là 0,5Hz; khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 2cm. Cho vật dao
động điều hòa trên đoạn quỹ đạo 8cm. Thời gian lò xo bị nén trong 3 chu kì l...
Đề dao động cơ số 1 ( đợt 2)
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc α
0
. Khi vật
đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v . Khi đó, ta có biểu thức:
A.
2
2 2
0
v
gl
. B. α
2
=
2
0
- glv
2.
C.
2
0
= α
2
+
2
2
v
. D. α
2
=
2
0
-
l
gv
2
.
Câu 2. Câu nào sau đây sai khi nói về hin tượng cộng ng:
A. Đ có cng hưởng t tn s của ngoại lực bằng tần sriêng ca h dao đng.
B. Khi cộng ng, bn đ dao động cưỡng bc rt ln.
C. Khi có cng hưởng, biên đ dao đng cưng bức cực đi.
D. Cng hưng chỉ xảy ra vi dao động ng bc.
Câu 3. Một con lắc xo, khối lượng của vật bằng 2 kg dao động theo phương trình
os( t+ )x Ac
.
năng dao động E = 0,125 (J). Tại thời điểm ban đầu vật vận tốc v
0
= 0,25 m/s gia tốc
6,25 3( / )a m s 
. Độ cứng của lò xo là:
A. 150(N/m) B. 425(N/m) C. 625(N/m) D. 100 (N/m)
Câu 4. Chn phát biu sai:
A. Dao động tun hoàn dao động mà trạng thái chuyển đng lp li như cũ sau nhng khoảng thi gian như nhau.
B. Dao đng điu hòa là dao đng tuân theo quy luật dạng sin hoc cos.
C. Dao động là chuyển đng qua li quanh một v trí cân bằng.
D. Dao động ca h ch xảy ra dưới c dụng ca ni lc gi là dao động t do.
Câu 5. Một con lc lò xo treo thng đng có tn sdao đng rng là 0,5Hz; khi vật vt cân bng lò xo dãn 2cm. Cho vật dao
đng điu a tn đoạn quđo 8cm. Thời gian lò xo bnén trong 3 chu kì là
A.1s B. 5s. C. 20s. D. 2s.
Câu 6. Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x=6cos(5t -
4/
) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ
vị trí ban đầu đến vị trí có động năng bằng thế năng là
A. 1/15s B. 3/40s C. 1/60s D. 1/10s
Câu 7. Một con lắc đơn có chiều dài 44 cm, được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của
toa xe gặp chỗ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Con lắc dao động mạnh nhất
khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc:
A. v = 10,7 km/h. B. v = 33,8 km/h. C. v = 106,5 km/h. D. v = 45 km/h.
Câu 8. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương phương trình :
1
4 3 os10 t(cm)x c
. Nhận định nào sau đây là không đúng?
A.Khi
1
4 3x
cm thì
2
0x
. B.Khi
2
4x
cm thì
1
4 3x
cm.
C.Khi
1
4 3x
cm thì
2
0x
. D.Khi
1
0x
thì
2
4x
cm
Câu 9. Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?
A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó.
B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức.
D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 10. Đồ thị vận tốc ca một vật dao động điều hòa có dạng như hình
vẽ. Lấy
2
10
. Pơng tnh li đdao động của vật nặng là:
A.x = 25cos(
3
2
t
) (cm, s). B. x = 5cos(
5
2
t
) (cm, s).
C.x = 25πcos(
0,6
2
t
) (cm, s). D. x = 5cos(
5
2
t
)
Câu 12. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đng năng thếng của một vật khối ợng không đổi dao động điu a.
A.Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng.
B.Thế năng tăng khi li độ của vật tăng
C.Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng.
Câu 13. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về. B.Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động.
C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
Câu 14. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không
đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm. Thời gian
để hòn bi đi được 2cm kể từ vị trí cân bằng là
A.1s. B.2 s. C.0,75s. D. 4s.
Câu 15. Con lắc đơn dao động với chu kì T. Treo con lắc trong một thang máy và cho thang máy chuyển động nhanh
dần đều đi lên với gia tốc a=
4
g
. Chu kì dao động con lắc trong thang máy là
A.
T
5
2
B.
T
2
3
C.
T
3
2
D.
T
2
5
Câu 16. Vật dao động điều hoà với vận tốc cực đại v
max
, có tốc độ góc ω, khi qua có li độ x
1
với vận tốc v
1
thoã mãn :
A. v
1
2
= v
2
max
- ω
2
x
2
1
. B. v
1
2
= v
2
max
+
2
1
ω
2
x
2
1
C. v
1
2
= v
2
max
-
2
1
ω
2
x
2
1
. D. v
1
2
= v
2
max
2
x
2
1
.
Câu 17: Một vật dao động điều h theo pơng tnh x = 5 cos 20t cm. Tốc đtrung bình trong 1/4 chu kkể từ lúc t = 0
A. 1/
m/s B. 0,5 m/s C. 2/
m/s D. 0,5/
m/s
Câu 18: Một người xách một nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong
xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đi phải đi với vận tốc là
A. 5 cm/s B. 2 m/s C. 20 cm/s D. 72 km/h
Câu 19: Đối với dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là Sai
A. Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất. B. Li độ bằng không khi gia tốc bằng không.
C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại. D. Li độ bằng không khi vận tốc bằng không.
Câu 20: Cho ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x
1
= 4 cos (
10 t
) cm ;
x
2
= - 4 sin(
10 t
) cm; x
3
= 4
2
cos (
10
4
t
) cm. Dao động tổng hợp x = x
1
+ x
2
+ x
3
có dạng
A. x = 8 cos
10 t
cm B. x = 8
2
cos
10 t
cm
C. x = 4
2
cos (
10
2
t
) cm D. x = 4 cos (
10
2
t
) cm
Câu 21: Một con lắc xo dao động điều htheo phương ngang khối lượng m = 100 g, độ cứng K = 100 N/m.
Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s theo phương dao động. Biên độ
dao động của vật là: A. 2
2
cm B.
2
cm C. 4 cm D. 2 cm
Câu 22: Một con lắc đơn chu kỳ dao động T
0
= 2,5 s tại nơi gia tốc g = 9,8 m/s
2
. Treo con lắc vào trần một
thang máy đang chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 4,9 m/s
2
. Chu kỳ dao động của con lắc trong thang
máy là
A. 2,45 s B. 3,54 s C. 1,77 s D. 2,04 s
Câu 23: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(
3
2
t
) cm. Tỉ số động năng và thế năng của vật
tại li độ x = 1,5 cm là
A. 1,28 B. 0,78 C. 1,66 D. 0,56
O
25
v(cm / s)
t(s)
0,1
25
DAO động điều hòa - Trang 2
DAO động điều hòa - Người đăng: nslam1083
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DAO động điều hòa 9 10 938