Ktl-icon-tai-lieu

Dao Động Tắt Dần

Được đăng lên bởi Phương Nam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ : DAO ĐỘNG TẮT DẦN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1) Định nghĩa: Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
2) Nguyên nhân: Do vật dao động trong môi trường và chịu lực cản của môi trường đó.
3).Định lý động năng :Độ biến thiên năng lượng của vật trong quá trình chuyển động từ (1) đến (2) bằng
công của quá trình đó.
W2 - W1 = A, với A là công.
W2 > W1 thì A > 0, (quá trình chuyển động sinh công)
W2 < W1 thì A < 0, (A là công cản)
a. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.

kA2
 2 A2

* Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: S 
2 mg 2 g
4  mg 4  g
 2
* Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: A 
k

2
A
Ak
 A


* Số dao động thực hiện được: N 
A 4  mg 4  g

x

t

O

* Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại:

AkT
 A

(Nếu coi dao động tắt dần
4  mg 2 g
2
có tính tuần hoàn với chu kỳ T 
)

t  N .T 

T

b. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: f = f0 hay  = 0 hay T = T0
Với f, , T và f0, 0, T0 là tần số, tần số góc, chu kỳ của lực cưỡng bức và của hệ dao động.
c. Dao động cưỡng bức:

fcöôõng böùc  fngoaïi löïc

. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức, lực

cản của hệ, và sự chênh lệch tần số giữa dao động cưỡng bức và dao động riêng.

4) Đặc điểm:
-Cơ năng của vật giảm dần chuyển hóa thành nhiệt.
-Tùy theo lực cản của môi trường lớn hay nhỏ mà dao động tắt dần xảy ra nhanh hay chậm.

Trong không khí

Trong nước

Trong dầu nhớt

5) Tác dụng
- Dao động tắt dần có lợi: Bộ phận giảm sóc trên xe ôtô, xe máy… kiểm tra, thay dầu nhớt.
- Dao động tắt dần có hại: Dao động ở quả lắc đồng hồ, phải lên dây cót hoặc thay pin.

6) các công thức của dao động tắt dần:
- Độ giảm biên độ sau một nửa chu kì: A'  A  A'

1
1
K ( A 2  A' 2 )  K ( A  A' )( A  A' ) Fms .( A  A' ) mg ( A  A' )
2
2
4 mg
A 
K
- Độ giảm biên độ sau một chu kì:

A'

2mg
K

Sưu tầm: Đoàn Văn Lượng - Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@gmail.com

Trang 1

N

- Số dao động thực hiện được:

A
K .A

A 4mg

 N .T 

K .A
.2
4 mg

- Thời gian dao động của vật:
- Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng:

1
KA 2  Fms .S  mg .S
2
- Vị trí của vật có vận tốc cực đại:

S

Fc = Fhp =>

m
A

K
2 g

KA 2
2 mg
μ.m.g = K.x0

=>

x0 

mg
K

- Vận tốc cực đại khi dao động đạt được tại vị trí x0 :

1
1
1
KA 2  mv 2  Kx02  mg ( A  x0 )
2
2
2

 mv 2  KA 2  ...


 
!"#$% !"
3).&'()*#$%& '"()*+,-./0%.102
"()*
3
1
43
/
56786 
3
1
93
/
*69:7.()*+,;0
3
1
<3
/
*6<:7.6 0
a. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.
=>?'% @- A #
1 1 1
1 1
kA A
S
mg g
=$;BCD #
1
E Emg g
A
k
=FG!H'#
1
E E
A Ak A
N
A mg g
=I% @- A#
E 1
AkT A
t N T
mg g

.J%K
L8CD
1
T
0
b. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: f = f
0
hay =
0
hay T = T
0
M8N77IN
:
7
:
7I
:
 ;G7;G7CD" !OP"H
c. Dao động cưỡng bức:
cöôõng böùc ngoaïi löïc
f f
QRS"A !OP7 !
"H7;! H;GTOP
+,-(./0
4QU&"+,H
4IV+ !" 8+WKX++
12-34
4K '#YR;X7X)+ZC,7+8
4KA#[( K\\7R ]+^+R
5-2--678--9 3 :()7;73<
4$;_C*#
`` AAA
0`.0`.0`0.`.
1
/
0`.
1
/
11
AAmgAAFAAAAKAAK
ms


K
mg
A
1
`
4$;C*#
Sưu tầm: Đoàn Văn Lượng - Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@gmail.com Trang 1
ICCL
I8 I8

X
a
Dao Động Tắt Dần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao Động Tắt Dần - Người đăng: Phương Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dao Động Tắt Dần 9 10 707