Ktl-icon-tai-lieu

Dao động tắt dần

Được đăng lên bởi nhan-le
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4949 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dao động tắt dần.

DAO ĐỘNG TẮT DẦN.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I - ĐỊNH NGHĨA
Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần.
II – NGUYÊN NHÂN
Nguyên nhân chung là do lực cản của môi trường và ma sát sinh ra ở trong hệ. Năng lượng tiêu hao dưới dạng
nhiệt tương ứng với sự giảm dần biên độ dao động.
III – KIỂU DAO ĐỘNG TẮT DẦN DO LỰC MA SÁT KHÔ.
Xét một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng m gắn vào một đầu lò xo có độ cứng k, đầu kia cố định.
Giả thiết rằng con lắc lò xo nằm ngang và hệ số ma sát trượt bằng hệ số ma sát nghỉ và kí hiệu là µ.
1. Phương trình động lực học của chuyển động của vật nặng

mx ''  kx  mg

(1.1)

F   kx : lực kéo về
Dấu trước số hạng cuối cùng là (+) trong khoảng thời gian vật chuyển động ngược chiều Ox, là dấu (-) trong
khoảng thời gian vật chuyển động cùng chiều Ox.
2. Vị trí cân bằng của vật trong quá trình dao động
Xét sự tương tự giữa chuyển động của vật với con lắc lò xo đặt thẳng đứng (định tính)

k

O

A
- Vai trò của P và Fms là

 chiều chuyển động


Fms

như nhau.
+ Trọng lực P không ảnh
hưởng tới chu kì dao động

O O1

B

của con lắc; lực Fms cũng

A
O
O1



chiều
chuyển

không ảnh hưởng tới chu
kì dao động của con lắc.
+ P làm VTCB của con lắc
được kéo xuống đoạn OO1



P

động
- Vai trò của P và Fms là
như nhau.


Fms

B O2 O O1

O
O2
A

+ Trọng lực P không ảnh
hưởng tới chu kì dao động


P

của con lắc; lực Fms cũng
không ảnh hưởng tới chu
kì dao động của con lắc.
+ P làm VTCB của con lắc
được kéo xuống đoạn OO2

Nguyễn Bá Linh – THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân.

1

Dao động tắt dần.

* Xét cụ thể chuyển động của vật nặng với điều kiện ban đầu : Vật được kéo đến tọa độ x = A0 và thả không vận tốc
đầu. Trong quá trình chuyển động của vật, hợp lực tác dụng lên vật :

mg 

mx ''   kx  mg  k  x 
  kX
k 



(1.2)

Như vậy, vật nặng chịu tác dụng của lực kéo về tỉ lệ với khoảng cách từ điểm O1 (có tọa độ

X0x

mg
mg
 0  OO1 
 x 0 ) đến vật, và luôn hướng về O1. Vì vậy, vật sẽ thực hiện một nửa dao
k
k

động điều hòa với tần số góc  

k
, từ vị trí x = A0 qua vị trí cân bằng mới O1 và dừng lại tại vị trí đối xứng với vị
m

trí ban đầu qua O1. Vị trí này có tọa độ - A0 + 2x0. Biên độ dao động là A0 – x0.



Khi vật tới vị trí này, nếu Fdh  Fmsn

max thì vật chuyển động ngược trở lại theo chiều trục Ox và thực hiện

mg
k
  x 0 ) và
qua vị trí cân bằng O2 (có tọa độ OO 2  
m
k
dừng lại tại điểm có tọa độ A – 4x0. Trong giai đoạn này, chuyển động của vật...
Dao động tt dn.
Nguyn Bá Linh THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân. 1
DAO ĐỘNG TT DN.
A. KIN THỨC CƠ BẢN
I - ĐỊNH NGHĨA
Dao động có biên độ gim dn theo thi gian gi dao đng tt dn.
II – NGUYÊN NHÂN
Nguyên nhân chungdo lc cn của i trường và ma sát sinh ra trong h. Năng lượng tiêu hao dưới dng
nhit tương ng vi s gim dần biên đ dao động.
III – KIỂU DAO ĐỘNG TT DN DO LC MA SÁT KHÔ.
Xét mt con lc xo gm mt vt nng khi lượng m gn vào một đầu xo độ cứng k, đầu kia c định.
Gi thiết rng con lc xo nm ngang và h s ma sát trưt bng h s ma sát ngh và kí hiu là µ.
1. Phương trình động lc hc ca chuyển đng ca vt nng
mx'' kx mg
F kx
: lc kéo v
(1.1)
Dấu trước s hng cui cùng là (+) trong khong thi gian vt chuyển động ngược chiu Ox, du (-) trong
khong thi gian vt chuyển đng cùng chiu Ox.
2. V trí cân bng ca vt trong quá trình dao động
Xét s tương tự gia chuyn động ca vt vi con lc lò xo đặt thẳng đứng (đnh tính)
k
O
A
O
1
O
P
chiu
chuyn
động
ms
F
O
A
O
1
chiu chuyển động
B
ms
F
O
A
O
1
O
2
B
O
2
O
P
- Vai trò ca P F
ms
như nhau.
+ Trng lc P không nh
ng ti chu dao đng
ca con lc; lc F
ms
cũng
không ảnh hưởng ti chu
kì dao động ca con lc.
+ P làm VTCB ca con lc
đưc kéo xuống đon OO
1
- Vai trò ca P F
ms
như nhau.
+ Trng lc P không nh
ng ti chu dao đng
ca con lc; lc F
ms
cũng
không ảnh hưởng ti chu
kì dao động ca con lc.
+ P làm VTCB ca con lc
đưc kéo xuống đon OO
2
Dao động tắt dần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động tắt dần - Người đăng: nhan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Dao động tắt dần 9 10 68