Ktl-icon-tai-lieu

Đạo hàm lớp 11

Được đăng lên bởi Vợ Mạnhh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Sĩ Tùng

Đại số 11

CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM

1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
· Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; b) và x0 Î (a; b):
f ( x ) - f ( x0 )
Dy
(Dx = x – x0, Dy = f(x0 + Dx) – f(x0))
= lim
f '( x0 ) = lim
D x ®0 D x
x ® x0
x - x0
· Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
2. Ý nghĩa của đạo hàm
· Ý nghĩa hình học:
+ f¢ (x0) là hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại M ( x0 ; f ( x0 ) ) .
+ Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại M ( x0 ; y0 ) là:

y – y0 = f¢ (x0).(x – x0)
· Ý nghĩa vật lí:
+ Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = s(t) tại thời điểm
t0 là v(t0) = s¢(t0).
+ Cường độ tức thời của điện lượng Q = Q(t) tại thời điểm t0 là I(t0) = Q¢(t0).
3. Qui tắc tính đạo hàm
ænÎ N ö
( x )¢ = 1
· (C)¢ = 0
(x)¢ = 1
(xn)¢ = n.xn–1 ç
÷
èn >1 ø
2 x
æ u ö¢ u¢v - v¢u
· (u ± v)¢ = u¢ ± v¢
(uv)¢ = u¢v + v¢u
(v ¹ 0)
ç ÷ =
èvø
v2
æ 1 ö¢
v¢
(ku)¢ = ku¢
ç ÷ =- 2
èvø
v
· Đạo hàm của hàm số hợp: Nếu u = g(x) có đạo hàm tại x là u¢x và hàm số y = f(u) có đạo
hàm tại u là y¢u thì hàm số hợp y = f(g(x) có đạo hàm tại x là: y¢ x = y¢u.u¢ x
4. Đạo hàm của hàm số lượng giác
sin x
sin u( x )
· lim
= 1;
lim
= 1 (với lim u( x ) = 0 )
x ®0 x
x® x0 u( x )
x® x0
( tan x ) ¢ = 1
( cot x ) ¢ = - 1
· (sinx)¢ = cosx
(cosx)¢ = – sinx
2
cos x
sin 2 x
5. Vi phân
· dy = df ( x ) = f ¢( x ).D x
· f ( x 0 + D x ) » f ( x 0 ) + f ¢( x 0 ).D x
6. Đạo hàm cấp cao
¢
· f ''( x ) = [ f '( x )]¢ ; f '''( x ) = [ f ''( x )]¢ ; f ( n) ( x ) = éë f (n -1) ( x ) ùû (n Î N, n ³ 4)
· Ý nghĩa cơ học:
Gia tốc tức thời của chuyển động s = f(t) tại thời điểm t0 là a(t0) = f¢¢(t0).

Trang 71

Đại số 11

Trần Sĩ Tùng

VẤN ĐỀ 1: Tính đạo hàm bằng định nghĩa
Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 bằng định nghĩa ta thực hiện các bước:
B1: Giả sử Dx là số gia của đối số tại x0. Tính Dy = f(x0 + Dx) – f(x0).
Dy
B2: Tính lim
.
D x ®0 D x
Baøi 1: Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số sau tại điểm được chỉ ra:
a) y = f ( x ) = 2 x 2 - x + 2 tại x0 = 1

b) y = f ( x ) = 3 - 2 x tại x0 = –3

c) y = f ( x ) =

2x +1
tại x0 = 2
x -1

d) y = f ( x ) = sin x

e) y = f ( x ) =

3

f) y = f ( x ) =

x tại x0 = 1

Baøi 2: Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) f ( x ) = x 2 - 3 x + 1
d) f ( x ) =

1
2x - 3

tại x0 =

p
6

x2 + x +1
tại x0 = 0
x -1

b) f ( x ) = x 3 - 2 x

c) f ( x ) =

e) f ( x ) = sin x

f) f ( x ) =

x + 1, ( x > - 1)
1
cos x

VẤN ĐỀ 2: Tính đạo hàm bằng công thức
Để ...
Trn Sĩ Tùng Đại s 11
Trang 71
1. Định nghĩa đạo hàm ti mt đim
· Cho hàm s y = f(x) xác định trên khong (a; b) và x
0
Î
(a; b):
xx
fxfx
fx
xx
0
0
0
0
()()
'()lim
®
-
=
-
=
x
y
x
0
lim
D
D
D
®
(Dx = x x
0
, Dy = f(x
0
+ Dx) f(x
0
))
· Nếu hàm s y = f(x) có đạo hàm ti x
0
thì nó liên tc ti đim đó.
2. Ý nghĩa ca đạo hàm
· Ý nghĩa hình hc:
+ f
¢
(x
0
) là h s góc ca tiếp tuyến ca đồ th hàm s y = f(x) ti
(
)
00
;()
.
+ Khi đó phương trình tiếp tuyến ca đồ th hàm s y = f(x) ti
(
)
Mxy
00
;
là:
y y
0
= f
¢
(x
0
).(x x
0
)
· Ý nghĩa vt lí:
+ Vn tc tc thi ca chuyn động thng xác định bi phương trình s = s(t) ti thi đim
t
0
là v(t
0
) = s
¢
(t
0
).
+ Cường độ tc thi ca đin lượng Q = Q(t) ti thi đim t
0
là I(t
0
) = Q
¢
(t
0
).
3. Qui tc tính đạo hàm
· (C)¢ = 0 (x)¢ = 1 (x
n
)¢ = n.x
n–1
nN
n
1
æö
Î
ç÷
>
èø
( )
x
x
1
2
¢
=
·
uv uv
()
¢¢¢
±
uv uv vu
()
¢¢¢
=+
uuvvu
v
v
2
¢
æö
¢
=
ç÷
èø
(v ¹ 0)
ku ku
()
¢¢
=
v
v
v
2
1
¢
æö
¢
=-
ç÷
èø
· Đạo hàm ca hàm s hp: Nếu u = g(x) có đạo hàm ti x là u
¢
x
và hàm s y = f(u) có đạo
hàm ti u là y
¢
u
thì hàm s hp y = f(g(x) có đạo hàm ti x là:
xux
yyu
.
¢=¢¢
4. Đạo hàm ca hàm s lượng giác
·
x
x
x
0
sin
lim1
®
=
;
xx
ux
ux
0
sin()
lim1
()
®
=
(vi
xx
ux
0
lim()0
®
=
)
· (sinx)¢ = cosx (cosx)¢ = sinx
( )
x
x
2
1
tan
cos
¢=
( )
x
x
2
1
cot
sin
¢=-
5. Vi phân
·
dydfxfxx
()().
D
=
·
fxxfxfxx
000
()()().
DD
+»
6. Đạo hàm cp cao
·
[ ]
fxfx
''()'()
¢
= ;
[ ]
fxfx
'''()''()
¢
= ;
nn
fxfx
()(1)
()()
-
¢
éù
=
ëû
(n Î N, n ³ 4)
· Ý nghĩa cơ hc:
Gia tc tc thi ca chuyn động s = f(t) ti thi đim t
0
là a(t
0
) = f
¢¢
(t
0
).
CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM
Đạo hàm lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo hàm lớp 11 - Người đăng: Vợ Mạnhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đạo hàm lớp 11 9 10 921