Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012

Được đăng lên bởi atamatr
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Toán Học Việt Nam

GSTT GROUP-Gia sư trực tuyến Việt Nam

ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012


HgSO / H
Câu 1: Pthh: CH  CH  H 2O 
 CH 3CH  O
4

Gọi a là số mol CH  CH tham gia phản ứng và b là số mol CH  CH dư.
CH3CH  O  2 AgNO3  2 NH3   CH3COONH 4  2 Ag  NH 4 NO3

Mol:

a----------------------------------------------->2a
CH  CH  Ag2O  CAg  CAg  H 2O

Mol:

b----------------------->b

5.2

a  0.16
a  b 
Theo các pthh, ta có: 
 
(mol )
26
b  0.04


216a  240b  44.16

Hiệu suất phản ứng: H 

0.16
 80% => Đáp án B
0.2

Câu 2: Các câu A, B, C đều có trong sách giáo khoa.
D.công thức phân tử của 2 chất đó có thứ tự lần lượt thì phải đổi ngược lại là
(C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5
Câu 3: Các pthh xảy ra là:
a, 2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O => được
b, Na2S2O3 + H2SO4 -> S + SO2 + Na2SO4 + H2O => được
c, SiO2 + 2Mg -> 2MgO + Si => được
d, Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O
e, 2Ag + O3 -> Ag2O + O2 => được
g, SiO2 + 4HF -> SiF4 + 2H2O
Vậy đáp án D.4
Câu 4: Gọi công thức của 2 anken là: Cn H 2 n :
Theo bài ra ta có: 3.

Cn H 2 n 

3n
O2   nCO2  nH 2O
2

3n
7 2*2  1*3
 10.5  n  
=> 2 anken bài cho là C2H4 và C3H6
2
3
2

Và số mol etilen bằng 2 lần số mol propilen.

Trần Đình Thiêm - GSTT.VN - Toán Học Việt Nam
Gọi nC2H4=2 mol => nC3H6=1 mol
Pthh: C2 H 4  H 2O  C2 H5OH
C3 H 6  H 2O   C3 H 7OH
C3 H 6  H 2O   iso-C3 H 7OH

Suy ra khối lượng của hỗn hợp ancol sau phản ứng là: m=2*46+1*60=152 (g0
Gọi x và y là số mol của 2 ancol C3 H 7OH và iso-C3 H 7OH
Theo bài ra ta có: x+y=1 và %m(iso-C3 H 7OH ) 

60 y
6

 y  0.8(mol )
152 13  6

Suy ra x=1-0.8=0.2 (mol)
Vậy ta có: %mC3 H 7OH 

60*0.2
 7.89% => đáp án D.
152

Câu 5: Ta có: 2KCl -> K2O
39*2  16
 55%  m  170.9 . m là khối lượng của mẫu phân chứa 2 mol KCl.
m
74.5*2 149
Vậy % KCl 

.100%  87.18% => đáp án C.
m
170.9
56
Câu 6: A.Xiđêrit: FeCO3: % FeCO3 
 48.3%
116
56*3
B.Manhetit Fe3O4 : % Fe3O4 
 72.4%
232
56*2
C. Hemantit đỏ Fe2O3: % Fe2O3 
 70%
160
56
D. pirit sắt: FeS2 : % FeS2 
 46.7%
120
% K 2O 

Vậy đáp án là B.
Câu 7: Lực bazo của amin phụ thuộc vào gốc đẩy e của các nhóm hidrocacbon gắn với
nguyên tử N, nhóm đảy e càng mạnh thì tính bazo cỉa amin càng cao và ngược lại. Vậy ta
có thứ tự sắp xếp là: (C2H5)2NH (4)> C2H5NH2 (2)> NH3(5) > C6H5NH2 (1)> (C6H5)2NH(3).
Suy ra đáp án D.
Câu 8: Các kim loại có thể điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng là:
Đáp án A.Ni, C...
Trần Đình Thiêm - GSTT.VN
GSTT GROUP-Gia sư trực tuyến Vit Nam
ĐÁP ÁN CHI TIT HÓA ĐẠI HC KHỐI A NĂM 2012
Câu 1: Pthh:
4
/
23
HgSO H
CH CH H O CH CH O

Gi a là s mol
CH CH
tham gia phn ng và b là s mol
CH CH
dư.
3 3 3 3 4 4 3
2 2 OO 2CH CH O AgNO NH CH C NH Ag NH NO
Mol: a----------------------------------------------->2a
22
CH CH Ag O CAg CAg H O
Mol: b----------------------->b
Theo các pthh, ta có:
5.2
0.16
()
26
0.04
216 240 44.16
a
ab
mol
b
ab




Hiu sut phn ng:
0.16
80%
0.2
H 
=> Đáp án B
Câu 2: Các câu A, B, C đều có trong sách giáo khoa.
D.công thc phân t ca 2 chất đó có thứ t lần lượt thì phi đổi ngưc li là
(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
và (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
Câu 3: Các pthh xy ra là:
a, 2H
2
S + SO
2
-> 3S + 2H
2
O => đưc
b, Na
2
S
2
O
3
+ H
2
SO
4
-> S + SO
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O => đưc
c, SiO
2
+ 2Mg -> 2MgO + Si => được
d, Al
2
O
3
+ 2NaOH -> 2NaAlO
2
+ H
2
O
e, 2Ag + O
3
-> Ag
2
O + O
2
=> được
g, SiO
2
+ 4HF -> SiF
4
+ 2H
2
O
Vậy đáp án D.4
Câu 4: Gi công thc ca 2 anken là:
2nn
CH
:
2 2 2
2
3
2
nn
n
C H O nCO nH O
Theo bài ra ta có:
=> 2 anken bài cho là C
2
H
4
và C
3
H
6
Và s mol etilen bng 2 ln s mol propilen.
www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam
www.MATHVN.com
ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012 - Người đăng: atamatr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012 9 10 745