Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi HSG môn Hóa lớp 10

Được đăng lên bởi Kim Sao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 1 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108;
Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I=127; At=210
Câu 1 (4 điểm): Nguyên tố R ở chu kì 4 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong một ion phổ
biến sinh ra từ nguyên tử R có các đặc điểm sau: Số electron trên phân lớp p gấp đôi số electron trên phân
lớp s; số electron của lớp ngoài cùng hơn số electron trên phân lớp p là 2.
1. Xác định R. Viết cấu hình electron của nguyên tử R
2. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn. Giải thích?
Câu 2 (6 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:
1. Cu2S + HNO3  Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O
2. FeS + HNO3  Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
3. CuS2 + HNO3  Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O
4. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4  K2SO4 + MnSO4 + H2O
Câu 3 (2 điểm): Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố
có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X < ZY) vào dung dịch AgNO3
(dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Xác định X, Y và tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4 (6 điểm): Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.
- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).
- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa
tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.
2. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X và tính m.
Câu 5 (2 điểm):
1. Cho khí clo sục qua một ống nghiệm đựng dung dịch KI, một thời gian dài sau đó người ta dùng
hồ tinh bột để xác nhận sự có mặt của iot tự do trong ống nghiệm. Nêu hiện tượng quan sát được và giải
thích bằng các phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.
2. Chỉ bằng cách pha trộn, hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch không màu sau: HCl;
NaOH; NaCl; Phenolphtalein
------------ HẾT -----------Ghi chú:
- Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào (kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
- Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm.
...
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108;
Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I=127; At=210
Câu 1 (4 điểm): Nguyên tố R chu 4 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong một ion phổ
biến sinh ra từ nguyên tử R các đặc điểm sau: Số electron trên phân lớp p gấp đôi số electron trên phân
lớp s; số electron của lớp ngoài cùng hơn số electron trên phân lớp p là 2.
1. Xác định R. Viết cấu hình electron của nguyên tử R
2. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn. Giải thích?
Câu 2 (6 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:
1. Cu
2
S + HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ H
2
SO
4
+ NO + H
2
O
2. FeS + HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ NO + H
2
O
3. CuS
2
+ HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ H
2
SO
4
+ N
2
O + H
2
O
4. K
2
SO
3
+ KMnO
4
+ KHSO
4
K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O
Câu 3 (2 điểm): Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y hai nguyên tố
có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z
X
< Z
Y
) vào dung dịch AgNO
3
(dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Xác định X, Y và tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4 (6 điểm): Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.
- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H
2
(đktc).
- Cho phần 2 vào một lượng dư H
2
O, thu được 0,448 lít khí H
2
(đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa
tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H
2
(đktc).
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.
2. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X và tính m.
Câu 5 (2 điểm):
1. Cho khí clo sục qua một ống nghiệm đựng dung dịch KI, một thời gian dài sau đó người ta dùng
hồ tinh bột để xác nhận sự mặt của iot tự do trong ống nghiệm. Nêu hiện tượng quan sát được giải
thích bằng các phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.
2. Chỉ bằng cách pha trộn, hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch không màu sau: HCl;
NaOH; NaCl; Phenolphtalein
------------ HẾT ------------
Ghi chú:
- Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào (kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
- Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm.
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 1 trang)
Đáp án đề thi HSG môn Hóa lớp 10 - Trang 2
Đáp án đề thi HSG môn Hóa lớp 10 - Người đăng: Kim Sao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án đề thi HSG môn Hóa lớp 10 9 10 357