Ktl-icon-tai-lieu

đáp án đề thi

Được đăng lên bởi Dung Nguyen Minh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: LUẬT KINH TẾ
Sv: Trần Thị Hằng-F83C
Đề bài: Hãy nhận định những câu sau đây đúng hay sai? Giải thích vì sao?
Đề số 1:
Câu 1: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được góp vốn tại doanh
nghiệp
TL: Nhận định trên sai vì:
Theo khoản 4 Điều 13 LDN : người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự không
thuộc các trường hợp không được góp vốn.
Câu 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty
về bằng toàn bộ tài sản của công ty.
TL: Nhận định trên đúng vì:
Theo khoản 2 điều 38 LDN: cty TNHH 2 thành viên là 1 pháp nhân. Do vậy, Cty
TNHH 2 TV có tài sản độc lập và sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của cty bằng
toàn bộ tài sản của cty.
Câu 3: Người đại diện theo PL của cty TNHH 2 Thành viên (TV) phải là TV của cty.
TL:Nhận định trên sai vì:
- Đại diện theo PL của cty có thể là chủ tịch HĐTV hoặc GĐ, Tổng GĐ.
- Nếu đại diện theo PL là chủ tịch HĐTV thì người này là TV cty.
- Nhưng nếu đại diện theo PL là GĐ (TGĐ) thì người này có thể là TV
cty cũng có thể không phải là TV cty theo quy định tại Điểm b Khoản
1, Điều 57 LDN về tiêu chuẩn và điều kiện làm GĐ (TGĐ).
Câu 4: Cổ đông phổ thông không được trực tiếp rút vốn của mình trong cty cổ phần.
TL: Nhận định trên đúng vì:
Theo khoản 1, Điều 80 LDN về nhiệm vụ của cổ đông phổ thông thì cổ đông PT
không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi cty dưới mọi hình thức,
trừ trường hợp được cty hoặc người khác mua lại cổ phần. Điều đó có nghĩa là nếu
muốn rút vốn của mình ra khỏi cty, cổ đông PT chỉ có thể bán lại cho cty hoặc người
khác.
Câu 5: Trong 3 năm kể từ khi cty được thành lập, cổ đông sáng lập chỉ được tự do chuyển
nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác.
TL: Nhận định trên đúng vì:

Theo khoản 5, điều 84 LDN thì: “Trong thời hạn 3 năm, kể tử ngày cty được cấp
giấy chứng nhận ĐKKD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần
phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng
CPPT của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận
của Đại Hội Đồng Cổ Đông”. Điều đó có nghĩa là cổ đông sáng lập được tự do
chuyển nhượng CPPT của mình cho cổ đông sáng lập khác, còn nếu...
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: LUẬT KINH TẾ
Sv: Trần Thị Hằng-F83C
Đề bài: Hãy nhận định những câu sau đây đúng hay sai? Giải thích vì sao?
Đề số 1 :
Câu 1: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được góp vốn tại doanh
nghiệp
TL: Nhận định trên sai vì:
Theo khoản 4 Điều 13 LDN : người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự không
thuộc các trường hợp không được góp vốn.
Câu 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty
về bằng toàn bộ tài sản của công ty.
TL: Nhận định trên đúng vì:
Theo khoản 2 điều 38 LDN: cty TNHH 2 thành viên là 1 pháp nhân. Do vậy, Cty
TNHH 2 TV có tài sản độc lập và sẽ chịu trách nhiệm ̀ các khoản nợ của cty bằng
toàn bộ tài sản của cty.
Câu 3: Người đại diện theo PL của cty TNHH 2 Thành viên (TV) phải là TV của cty.
TL:Nhận định trên sai vì:
- Đại diện theo PL của cty có thể là chủ tịch HĐTV hoặc GĐ, Tổng GĐ.
- Nếu đại diện theo PL là chủ tịch HĐTV thì người này là TV cty.
- Nhưng nếu đại diện theo PL là (TGĐ) thì người này có thể là TV
cty cũng có thể không phải là TV cty theo quy định tại Điểm b Khoản
1, Điều 57 LDN về tiêu chuẩn và điều kiện làm GĐ (TGĐ).
Câu 4: Cổ đông phổ thông không được trực tiếp rút vốn của mình trong cty cổ phần.
TL: Nhận định trên đúng vì:
Theo khoản 1, Điều 80 LDN về nhiệm vụ của cổ đông phổ thông thì cổ đông PT
không được rút vốn đ góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi cty dưới mọi hình thức,
trừ trường hợp được cty hoặc người khác mua lại cổ phần. Điều đó có nghĩa là nếu
muốn rút vốn của mình ra khỏi cty, cổ đông PT chỉ có thể bán lại cho cty hoặc người
khác.
Câu 5: Trong 3 năm kể từ khi cty được thành lập, cổ đông sáng lập chỉ được tự do chuyển
nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác.
TL: Nhận định trên đúng vì:
đáp án đề thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án đề thi - Người đăng: Dung Nguyen Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đáp án đề thi 9 10 449