Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án ĐH Lý 2013

Được đăng lên bởi linh-tong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - 0978. 970. 754………………………..

Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u  U 0 cos t (V) (với U 0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn
dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C 0 thì

cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là 1 ( 0  1  ) và điện áp hiệu dụng hai đầu
2

cuộn dây là 45V. Khi C=3 C 0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 2   1 và
2
điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.
B. 75V.
C. 64V.
D. 130V.
HD:
U  I .Z  45V
- Điện áp hai đầu cuộng dây:  d1 1 d 1
U d 2  I 2 .Z d 2  135V
U
=> d 2 = 3 => I2 = 3I1
U d1
=> Z1 = 3Z2 => Z12 = 9Z22
Z
=> R2 + (ZL – ZC1)2 = 9R2 + 9(ZL - C1 )2
3
=> 2(R2 +ZL2 ) = ZLZC1
Z L Z C1
=> R2 + ZL2 =
2
- Mặt khác: I=

U d1 U
Z
=
=> U = Ud1 1 = Ud1
Z d 1 Z1
Z d1

- Bài cho: 2  1 
Z L  Z C1
R

ZL 
R

R 2  Z L2  Z C21  2 Z L Z C1
2 Z C1
= Ud1
 3 ( 1)
R 2  Z L2
Zd


=> tan1 tan2 = -1 ( vì 1 < 0)
2

Z C1
3 = -1

Z C1 Z C21
+
=0
3
3
Z2
Z Z
Z
=> L C1 – 4ZL C1 + C1 = 0
2
3
3
=> ZC1 = 2,5ZL (2)
Thay (2) vào (1): U  U d 1 2  U 0  95V
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm,
khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát
là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng
A. 1,2 mm
B. 1,5 mm
C. 0,9 mm
D. 0,3 mm
.D
HD: i 
 1,2 mm
a

=> R2 + ZL2 – 4ZL

 - Video, bài giảng, tài liệu, đề thi thử trường chuyên,………………………

Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - 0978. 970. 754………………………..
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng
ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân không thay đổi
B. khoảng vân tăng lên
C. vị trí vân trung tâm thay đổi
D. khoảng vân giảm xuống
.D
HD: Bước sóng vàng > lam => i 
 > khoảng vân tăng lên
a
Câu 4: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 60m
B. 6 m
C. 30 m
D. 3 m
c
HD:    30 m
f
Câu 5: Đặt điện áp u = 120 2 cos 2ft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện ...
Thy Lê Trọng DuyTrường PT Triệu Sơn – Thanha - 0978. 970. 754………………………..
http://hocmaivn.com - Video, bài giảng, tài liệu, đề thi thử trường chuyên,………………………
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp
0
u U cos t
(V) (với
0
U
và
không đổi) vào hai đu đoạn mạch gm cuộn
y không thuần cảm mắc nối tiếp vi tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C =
0
C
thì
cường độ ng điện trong mạch sớm pha hơn u
1
(
1
0
2
) điện áp hiệu dụng hai đầu
cuộn dây 45V. Khi C=3
0
C
thì cường độ ng điện trong mạch trễ pha hơn u
2 1
2
điện áp hiệu dụng hai đu cuộn dây là 135V. Giá trị của U
0
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V. B. 75V. C. 64V. D. 130V.
HD:
- Điện áp hai đầu cuộng dây:
1 1 1
2 2 2
. 45
. 135
d d
d d
U I Z V
U I Z V
=>
1
2
d
d
U
U
= 3 => I
2
= 3I
1
=> Z
1
= 3Z
2
=> Z
1
2
= 9Z
2
2
=> R
2
+ (Z
L
– Z
C1
)
2
= 9R
2
+ 9(Z
L
-
3
1C
Z
)
2
=> 2(R
2
+Z
L
2
) = Z
L
Z
C1
=> R
2
+ Z
L
2
=
2
1CL
ZZ
- Mặt khác: I=
1
1
d
d
Z
U
=
1
Z
U
=> U = U
d1
1
1
d
Z
Z
= U
d1
22
1
2
1
22
2
L
CLCL
ZR
ZZZZR
= U
d1
1
2
3
C
d
Z
Z
( 1)
- Bài cho:
2 1
2
=> tan
1
tan
2
= -1 ( vì
1
< 0)
R
ZZ
CL 1
R
Z
Z
C
L
3
1
= -1
=> R
2
+ Z
L
2
4Z
L
3
1C
Z
+
3
2
1C
Z
= 0
=>
2
1CL
ZZ
4Z
L
3
1C
Z
+
3
2
1C
Z
= 0
=> Z
C1
= 2,5Z
L
(2)
Thay (2) vào (1):
1 0
2
d
U U U 
95V
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm,
khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phng chứa hai khe đến n quan sát
là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng
A. 1,2 mm B. 1,5 mm C. 0,9 mm D. 0,3 mm
HD:
.D
i
a
1,2 mm
Đáp án ĐH Lý 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án ĐH Lý 2013 - Người đăng: linh-tong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đáp án ĐH Lý 2013 9 10 788